สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03932
สัญญาเลขที่ 58-00-1922
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2
2) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6
3) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
4) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1
5) จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1
6) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2
7) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3
8) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1
9) ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2
10) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5
11) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7
12) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4
13) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7
14) กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3
15) จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2
16) จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
17) จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
18) ทำฝายมีชีวิต
19) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8
20) ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8
21) ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3
22) จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3
23) กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้
24) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9
25) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
26) ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1
27) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10
28) ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10
29) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11
30) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11
31) ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2
32) ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 12
33) ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลองครั้งที่ 3
34) งานสร้างสุขภาคใต้
35) ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 12
36) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
37) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
38) จัดทำภาพกิจกรรม
39) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -6,095.24 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,900.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 1.20 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 385.96 บาท
รวมรายรับ (1) = 93,805.96 บาท รวมรายจ่าย (2) = 109,320.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,514.04 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,514.04 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภานุทัฑ มูสิกะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ภานุทัฑ มูสิกะ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวดุษฎี สังข์แก้ว )
15 ตุลาคม 2559