สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03932
สัญญาเลขที่ 58-00-1922

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
รหัสโครงการ 58-03932 สัญญาเลขที่ 58-00-1922

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 199,800.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,920.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,900.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 179,820.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 64.76 บาท
งวดที่ 2 = 1.20 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 65.96 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 195,900.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -15,514.04 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ 5,550.00 5,550.00
1. ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว 14,500.00 14,500.00
1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จ 42,400.00 42,400.00
1. เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำฝายมีชีวิตบ้านทุ่งยาว
2. เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการป่าสวนสมรมบ้านลุงฑูรตำบลตะโหมด
กิจกรรมหลัก : ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน 12,450.00 12,450.00
1. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 1
2. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2
3. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น 14,800.00 14,800.00
1. รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้ 15,300.00 15,300.00
1. กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้
กิจกรรมหลัก : ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง 24,900.00 24,900.00
1. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1
2. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2
3. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลองครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า 10,800.00 10,800.00
1. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2
2. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6
3. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3
4. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1
5. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5
6. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7
7. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4
8. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8
9. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9
10. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10
11. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11
12. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย 5,700.00 5,700.00
1. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ทำฝายมีชีวิต 22,000.00 22,000.00
1. ทำฝายมีชีวิต
กิจกรรมหลัก : จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 10,400.00 10,400.00
1. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1
2. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2
3. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง 0.00 0.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 2
3. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 3
4. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 4
5. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 5
6. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 6
7. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 7
8. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 8
9. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 9
10. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 10
11. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 11
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง 5,000.00 5,400.00
1. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั่งที่ 2
3. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4
5. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5
6. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6
7. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7
8. ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8
9. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10
11. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11
12. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,700.00
1. ปฐมนิเทศ โครงการ
2. การเขียนรายงานการเงินและการหักภาษี ณที่จ่าย
3. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร
4. ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1
5. งานสร้างสุขภาคใต้
6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
7. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
2. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
3. จัดทำภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

199,800.00 195,900.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ภานุทัฑ มูสิกะ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559