สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03932
สัญญาเลขที่ 58-00-1922
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

2. ชุมชน บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03932 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1922

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานมีความรู้และเข้าใจในการดำเนินงาน และสามารถวางแผนการทำงานได้สอดคลอ้งกับแผนงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต

 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน เด็กเยาวชน จำนวน 7 คน
 • คณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันตามวัน เวลา สถานที่นัดหมาย จำนวน 37 คน ซึ่งเป็นการประสานงานที่มีผลในการประชุมเป็นอย่างมาก
 • คณะทำงานโครงการ เด็กเยาวชน เข้าใจที่มาของโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2โดยสมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพิ่มเป็นจำนวน 20 คน
 • คณะทำงานโครงการได้วางแผน เตรียมงานวันเปิดโครงการในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ศาลาหมู่บ้าน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานงานผู้เข้าร่วม วิทยากร และเด็กเยาวชนเพื่อเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เข้าร่วมในวันประชุมด้วย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการปีที่สอง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ ประชุมให้คณะทำงานโครงการทราบโดยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวาระพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo

 

35 37

2. ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯกับคณะทำงานโครงการฯและคนในชุมชน(เปิดโครงการฯ)
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน และมีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโรงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต

 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 50% ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์

 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการและยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโครงการ
 • เด็กเยาวชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และได้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการปีที่สองแก่คนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แนะนำคณะทำงานและแกนนำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมทีม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
 • แจกเอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการให้คนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 62

3. เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำฝายมีชีวิตบ้านทุ่งยาว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ดำเนินการในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้ร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน สิ่งสำคัญ คือ การรวมทีมชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาในการลาดตระเวน การทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และในช่วงบ่ายได้ไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต เห็นประโยชน์ของการทำฝายว่าสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำกลับมาใช้ในชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 วัน 65 คน
 2. เดินทางไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต 1 วัน 65 คน
กิจกรรมที่ทำจริง

8.30-9.00 ลงเบียน ผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน

9.00-11.00 ร่วมกันฟังคำบรรยาย จากวิทยากรในพื้นที่การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมด โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำร่วมกัน

11.00-12.00 รับประทานอาหาร

12.00-15.30 เรียนรู้การทำฝายมีชีวิตที่บ้านทุ่งยาว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 • photo
 • photo

 

65 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการป่าสวนสมรมบ้านลุงฑูรตำบลตะโหมด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ดำเนินการในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 65 คน ได้เรียนรู้การทำสวนสมรม ซึ่งปลูกพืชหลายอย่างในสวนยางพารา ทำให้ได้ความรู้ใหม่ว่า การปลูกพืชหลายอย่างในสวนยางทำให้เกิดความสมดุลร่วมกัน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทำให้ประหยัดเงินและมีรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตรตลอดปี จึงช่วยลดปัญหายางพาราตกต่ำ เพราะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะนำกลับไปทำและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 วัน 65 คน
 2. เดินทางไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต 1 วัน 65 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนสมรมในสวนยางพารา ณ บ้านตะโหมด โดยมีลุงฑูร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำสวนสมรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • photo
 • photo
 • photo

 

65 60

4. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ุไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การจำแนกพันธุ์ไม้เป็น 3 ประเภท คือ
 • 1.พันธุ์ไม้เสี่ยงหายาก เช่น ส้มหลุมพี ไผ่ป่า
 • 2.พันธุ์ไม้เสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น ไผ่ตง ไม้ค้อนตีหมา
 • 3.พันธุ์ไม้ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อฟื้นฟู เช่น เหรียง ไผ่หวาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทัวร์ป่าเพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย3 ครั้งๆละ 25 คน
กิจกรรมที่ทำจริง

8.00-8.30 ลงทะเบียน

8.30-11.30 เรียนรู้เรื่องการจำแนกพันธ์ไม้ โดยมีคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูและและให้คำแนะนำ

11.00-12.00 รับประทานอาหาร

12.00-16.00 ทัวป่าเพื่อจำแนกพันไม้ ที่สูญพันธ์ เสี่ยงหายาก เพื่อฟื้นฟู

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

5. รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่ออนุบาลไว้ในโรงเรือนอนุบาลพันธ์ุไม้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถรวบรวมพันธ์ไม้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ และนำมาอนุบาลเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดในโรงเรือนอนุบาลรอวันปลูก

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ชนิดของพันธุ์ไม้ และได้เรียนรู้การเพาะชำ วิธีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ทำให้เกิดการสร้างครอบครัวอบอุ่น และยังได้พันธุ์ไม้พื้นถิ่นกลับไปปลูกที่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ผู้ปกครองและกลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียวรวบรวมพันธ์ไม้จากป่า และบ้าน มาเพื่ออนุบาลไว้ในโรงเรือนอนุบาลพันธ์ไม้ โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ 5 บาทต่อต้น ค่าตอบแทนพันธ์ไม้ 5 บาทต่อต้น
กิจกรรมที่ทำจริง

8.00-8.30 ลงทะเบียน

8.30-12.00 รวบรวมพันธ์ไม้ โดยสอนการเพาะชำกล้าไม้

12.00-13.00 รับประทานอาหาร

13.00-16.00 รวบรวมพันธ์ไม้อนุบาล เพื่อรอวันปลูก

 • photo
 • photo
 • photo

 

100 70

6. กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้

ไม่มีกิจกรรม

7. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง

ไม่มีกิจกรรม

8. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า

ไม่มีกิจกรรม

9. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย

ไม่มีกิจกรรม

10. ทำฝายมีชีวิต

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

ไม่มีกิจกรรม

13. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลผลิต เกิดคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เป็นวัยผู้ใหญ่ 15 คน ประกอบด้วยแกนนำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม.และ อพปร.) และกลุ่มเด็กเยาวชนจำนวน 5 คน ซึ่งคณะทำงานมีความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายการทำโครงการในปีที่ 2
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องการทำโครงการ สสส. โดยมีนายภานุทัฑ มูสิกะ ผู้รับผิดขอบโครงการ อธิบายเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ในปีที่ 2 
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 20 คน ได้เตรียมการทำกิจกรรมเวทีเปิดโครงการ โดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับผิดชอบอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายเชิญชาวบ้านและหน่วยงานเข้าร่วม ฝ่ายเวที และฝ่ายอาคารสถานที่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานผลการประชุมที่ผ่านมา และเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 3

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการตามความเหมาะสมโดยมีการจัดปฏิทินการดำเนินงานเป็นระยะๆ ของเดือนถัดไปดังนี้
 • เดือนมกราคม 2559 มีกิจกรรมจะดำเนินงานจำนวน 4 กิจกรรมคือ
 • ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมกราคม 2559
 • ประชุมสภาผู้นำประจำเดือนมกราคม 2559
 • กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมวันเปิดตัวโครงการฯ ในระยะปีที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม 2559
 • กิจกรรมวันเปิดตัวโครงการ กำหนดวันที่ 30 มกราคม 2559
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินกิจกรรมในเดือนมกราคม 2559
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 18
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 4

วันที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นวาระประจำเดือนมกราคม 2559 ที่มีคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมา
 2. คณะทำงานโครงการร่วมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมาทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการได้มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานและสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอบรมการรายงานผ่านระบบเว็บไซต์และการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง ณ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินที่่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำรายงานและการจัดทำเอกสารการเงินที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เพิ่มขึ้นสามารถจัดทำเองได้
 3. คณะทำงานโครงการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ซึ่งเดือนนี้มีกิจกรรมจะดำเนินการจำนวน 4 กิจกรรม คือ
 • ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ จำนวน 2 ครั้ง .
 • กิจกรรมวันเปิดตัวโครงการ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้คนในชุมชนได้ทราบจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 5

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 2. คณะทำงานโครงการร่วมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนมกราคม 2559 ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการได้มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานและสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกิจกรรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของโครงการและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่ทางผู้รับผิดชอบร่วมกันกำหนดขึ้น จึงทำให้มีแกนนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
 3. คณะทำงานโครงการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเดือนหน้าทางคณะทำงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมจะดำเนินการจำนวน 6 กิจกรรม คือ
 • ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ จำนวน 2 ครั้ง .
 • กิจกรรมทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูลป่าต้นน้ำ จำนวน 1 ครั้ง
 • กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำแบบฝายมีชีวิต และการจัดการป่าต้นน้ำแบบสวนสมรม จำนวน 2 ครั้ง
 • กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดงวดที่ 1 ณ สจรส.มอ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo

 

20 20

14. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดสภาผู้นำบ้านห้วยยวน จำนวน 45 คน ประกอบด้วยวัยทำงาน 35 คน และเด็ดเยาวชน 10 คน และทีมสภาผู้นำรับทราบเป้าหมายการทำโครงการ สสส.และจะดำเนินการประชุมทีมสภาผู้นำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการทำกิจกรรม และใช้เวทีประชุมสภาผู้นำในการประชุมกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งแรก เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 13.30-13.30 ลงทะเบียน
 • 13.30-16.00 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเรื่องที่ประชุมจากอำเภอและเชิญคณะทำงานมาประชุม วันที่ 23 มกราคม 59
 • photo
 • photo

 

30 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั่งที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามการการวางแผนการดำเนินงาาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จากในเวทีการประชุมทีมสภาผู้นำและชาวบ้านที่เข้ามาร่วมประชุมได้รับรู้การทำโครงการต่อยอดในปีที่ 2 รับรู้และเข้าใจเป้าหมายของการทำโครงการและแผนกิจกรรม ทั้งนี้ทางคณะทำงานโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมหลัก แต่จัดประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำไปก่อน เนื่องจากรองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจาก สสส.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการและรายงานผลการทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้กับทีมสภาผู้นำ
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายกอบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ได้แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการจัดทำเอกสารการเงินเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีฯ จำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยตามกำหนดการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 58 นั้น ทางคณะทำงานโครงการเองไม่สามารถดำเนินงานกิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากบริบทชุมชนเข้าสู่ฤดูฝน การเดินทางขึ้นบนพื้นที่บนเขาลาดชันไม่สามารถจัดกิจกรรมทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูลได้จึงเลื่อนไปจัดในเดือนถัดไปอีกทั้งจะแจ้งให้ทางทีมงานรับทราบอีกครั้่ง
 • คณะทำงานโครงการได้แจ้งรายงานการเงิน การเบิกจ่าย เงินโครงการ ซึ่งทางคณะทำงานโครงการได้เบิกจ่ายเงินมาเป็นจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ประชุม ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวาระพูดคุยประจำเดือนที่สำคัญคือ การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการจัดทำเอกสารการเงินเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีฯ จำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการแจ้งการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
 • คณะทำงานโครงการและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายกอบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการฯ
 • คณะทำงานโครงการแจ้งรายงานการเงิน การเบิกจ่าย เงินโครงการ ซึ่งทางคณะทำงานโครงการได้เบิกจ่ายเงินมาเป็นจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
 • คณะทำงานโครงการได้วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการประจำเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมเปิดตัวโครงการ การศึกษาดูงานและการทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • photo

 

30 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านสภาผู้นำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายก อบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนมกราคม 2559 ให้กับทีมสภาผู้นำได้รับทราบ ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการฯ และ กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน เด็กเยาวชนเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากการเข้าร่วมประชุมและการสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการฯในระยะปีที่ 2 จะเป็นการเน้นกิจกรรมในรูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการเฝ้าระวัง ป่าต้นน้ำเป็นส่วนมาก โดยมีกิจกรรมที่ต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งคนในชุมชน และเด็กเยาวชน จึงทำให้เด็กเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นเป็นจำนวน 20 คน
 • คณะทำงานโครงการแจ้งรายงานการเงินให้คณะทำงานฯทราบ ซึ่งจากการได้รับเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ทางคณะทำงานได้ดำเนินงานกิจกรรมของโครงการไปแล้วจำนวน 17 กิจกรรม มีเงินจ่ายจริงทั้งหมดประมาณ 70,000 หมื่นกว่าบาท จากยอดเงินดังกล่าวยังสรุปไม่ชัดเจนเพราะยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทางคณะทำงานฯยังไม่มีการรายงานผลจึงทำให้ไม่สามารถสรุปยอดเงินได้ หากมีการจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานโครงการจะนำมาแจ้งที่ประชุมสภาฯให้ทราบในเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 • photo
 • photo

 

80 28

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศ โครงการ

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการที่ดี และสามารถจัดทำรายงานในระบบเว็ปไซต์ได้
 • คณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน มีความรู้ความเข้าในในการบริหารจัดการการเงิน และการทำเอกสารการเงินตามแบบฟอร์มที่ สสส.กำหนด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำำเนินกิจกรรมตามโครงการ และทำรายงานเอกสารต่างๆได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการผู้รับทุนในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ การรายงานกิจกรรมและจัดทำเอกสารการเงิน และการลงปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 29 กันยายน 2558

 • ตัวแทนพื้นที่(ผู้รับทุน)เดินทางถึงสถานที่ประชุม..ลงทะเบียน
 • พี่เ่ลี้ยงโครงการฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนจังหวัดพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่และภูเก็ต
 • วิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการที่ดี
 • วิทยากรให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการการเงินที่ดี การจัดทำเอกสารหลักกฐานการเงิน
 • วิทยากรให้ความรูเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่าระบบเว็บไซต์

วันที่ 30 กันยายน 2558

 • ทีมงานจาก สจรส.มอ.ให้ความรู้เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(เพื่มเติม)
 • ตัวแทนพื้นที่ ผู้รับทุน ร่วมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในระบบเว็บไซต์ -่ ทีมงานจาก สจรส.มอ. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำหลักฐานการเงิน(เพิ่มเติม)
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 การเขียนรายงานการเงินและการหักภาษี ณที่จ่าย

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ความรู้การเขียนรายงานกิจกรรม ต้องเขียนผลให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ และการจัดทำเอกสารการเงิน ต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับแผนกิจกรรมที่วางไว้ และค่าใช้จ่ายที่เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่ายจำนวน 10 บาท และเริ่มหักในเดือนธันวาคมนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จัดโดยทีม สจรส.ม.อ.อบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในช่วงบ่ายทีม สจรส.ม.อ.ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินและการรายงานในเวบไซต์เพื่อให้คำแนะนำต่อรายโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จัดโดยทีม สจรส.ม.อ.อบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในช่วงบ่ายทีม สจรส.ม.อ.ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินและการรายงานในเวบไซต์เพื่อให้คำแนะนำต่อรายโครงการ
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อหักค่าเปิดบัญชีธนาคารคืนผู้สำรองเงินในการเปิดบัญชี
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะทำงานโครงการ 2 ใน 3 คนถอนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารคืนจำนวน 500 บาท
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานฯถอนเงินคืนค่าเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานนประจำงวดที่ 1
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและการตรวจเอกสารการเงิน ตามขั้นตอนที่พี่เลี้ยงโครงการ แนะนำ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานและเอกสารการเงินและสามารถนำเอกสารการเงินเข้าสู่ขั้นตอนการตวจสอบของเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ได้และจัดทำรายงานประจำงวดที่ 1 ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.มอ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานการเงินประจำงวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานนประจำงวดที่ 1
 • พี่เลี้ยงโครงการ ทำความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบรายงานในระบบเว็บไซต์และเอกสารการเงิน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานและเอกสารการเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน เพื่อจัดทำรายงานประจำงวดที่ 1
 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 65 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 199,800.00 86,580.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 68                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. รายงานผลการดำนินงานล่าช้า
 2. เอกสารหลักฐานการเงินบางส่วนไม่พร้อมและไม่ถูกต้อง
 • ผู้รับผิดชอบทำรายงาน ลูกอ่อนหมดทั้ง 2 คน
 • ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
 • เหตุผลเดียวกับดข้อแรก
 • ทำแบบฟอร์มการรายงานผลเพื่อให้ทีมงานช่วยบันทึกผลการดำเนินงาน
 • ประสานพี่เลี้ยงช่วยแก้ไขจนถูกต้องและครบถ้วนสามารถปิดงวดแรกได้

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2 ( 3 มีนาคม 2559 )
 4. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6 ( 3 มีนาคม 2559 )
 5. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 6 ( 4 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 ( 5 มีนาคม 2559 )
 7. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1 ( 5 มีนาคม 2559 )
 8. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ( 10 มีนาคม 2559 )
 9. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2 ( 12 มีนาคม 2559 )
 10. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3 ( 13 มีนาคม 2559 )
 11. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1 ( 14 มีนาคม 2559 )
 12. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2 ( 19 มีนาคม 2559 )
 13. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5 ( 19 มีนาคม 2559 )
 14. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7 ( 3 เมษายน 2559 )
 15. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4 ( 4 เมษายน 2559 )
 16. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 7 ( 4 เมษายน 2559 )
 17. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7 ( 5 เมษายน 2559 )
 18. กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3 ( 9 เมษายน 2559 )
 19. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ( 10 เมษายน 2559 )
 20. จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ( 23 เมษายน 2559 )
 21. จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ( 27 เมษายน 2559 )
 22. ทำฝายมีชีวิต ( 30 เมษายน 2559 )
 23. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8 ( 3 พ.ค. 2559 )
 24. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 8 ( 4 พ.ค. 2559 )
 25. ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8 ( 5 พ.ค. 2559 )
 26. ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3 ( 7 พ.ค. 2559 )
 27. จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ( 10 พ.ค. 2559 )
 28. กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้ ( 16 พ.ค. 2559 )
 29. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9 ( 3 มิถุนายน 2559 )
 30. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 9 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 31. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 32. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1 ( 11 มิถุนายน 2559 )
 33. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10 ( 3 กรกฎาคม 2559 )
 34. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 10 ( 4 กรกฎาคม 2559 )
 35. ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10 ( 5 กรกฎาคม 2559 )
 36. ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11 ( 3 สิงหาคม 2559 )
 37. 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 11 ( 4 สิงหาคม 2559 )
 38. ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 39. ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2 ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย ภานุทัฑ มูสิกะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......