เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03837
สัญญาเลขที่ 58-00-1932
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
3) ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน
4) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
5) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนตุลาคม
6) ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 1
7) ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 2
8) ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 2
9) สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 1
10) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤจิกายน
11) สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 2
12) การอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
13) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่่ 1
14) จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
15) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 2
16) กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 1
17) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนธันวาคม
18) ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 3
19) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมกราคม
20) เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต
21) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
22) การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
23) ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 77,880.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 91.37 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 300.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -4,290.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 672.37 บาท
รวมรายรับ (1) = 78,271.37 บาท รวมรายจ่าย (2) = 81,889.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -3,617.63 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 97,350.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมศักดิ์ สุขยูง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (16 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า (20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 4. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 (5 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม (7 มีนาคม 2559)
 6. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 1 (19 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก (27 มีนาคม 2559)
 8. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 (5 เมษายน 2559)
 9. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนเมษายน (7 เมษายน 2559)
 10. จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้ (12 เมษายน 2559)
 11. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 2 (23 เมษายน 2559)
 12. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 3 (30 เมษายน 2559)
 13. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 8 (5 พ.ค. 2559)
 14. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม (7 พ.ค. 2559)
 15. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก (21 พ.ค. 2559)
 16. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9 (5 มิถุนายน 2559)
 17. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมิถุนายน (7 มิถุนายน 2559)
 18. กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้ (17 มิถุนายน 2559)
 19. ประชุมกลุ่มเด็กและตัวแทนคณะทำงาน (25 มิถุนายน 2559)
 20. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 10 (5 กรกฎาคม 2559)
 21. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม (7 กรกฎาคม 2559)
 22. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 3 (23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559)
 23. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 11 (5 สิงหาคม 2559)
 24. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม (7 สิงหาคม 2559)
 25. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 4 (10 สิงหาคม 2559)
 26. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 2 (11 สิงหาคม 2559)
 27. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 3 (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมศักดิ์ สุขยูง )
21 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางมานิดา ขุนฤทธิ์ )
21 กุมภาพันธ์ 2559