เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03837
สัญญาเลขที่ 58-00-1932
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม
2) สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 1
3) ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก
4) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนเมษายน
5) จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้
6) สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 2
7) สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 3
8) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม
9) ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก
10) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมิถุนายน
11) กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้
12) ประชุมกลุ่มเด็กและตัวแทนคณะทำงาน
13) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม
14) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 3
15) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม
16) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 4
17) กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 2
18) กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 3
19) การประชุมถอดบทเรียนโครงการ
20) เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
21) ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกันยายน
22) เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 5
23) กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 4
24) ถ่ายภาพกิจกรรม
25) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
26) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
27) ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 12
28) ติดตามการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
29) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -3,617.63 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 97,350.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 48.32 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -27,861.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 270.69 บาท
รวมรายรับ (1) = 93,780.69 บาท รวมรายจ่าย (2) = 121,371.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -27,590.31 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,470.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมศักดิ์ สุขยูง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมศักดิ์ สุขยูง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางมานิดา ขุนฤทธิ์ )
15 ตุลาคม 2559