เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03837
สัญญาเลขที่ 58-00-1932

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
รหัสโครงการ 58-03837 สัญญาเลขที่ 58-00-1932

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 194,700.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 77,880.00 บาท
งวดที่ 2 = 97,350.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 175,230.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 91.37 บาท
งวดที่ 2 = 48.32 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 139.69 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 300.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 300.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 203,260.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -27,590.31 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2,250.00 2,250.00
1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 12,300.00 12,300.00
1. จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า 6,200.00 12,400.00
1. ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 1
2. ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 17,900.00 17,900.00
1. เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
กิจกรรมหลัก : เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต ที่พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 14,800.00 14,800.00
1. เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต
กิจกรรมหลัก : สร้างเรือนเพาะชำในการอนุบาลกล้าไม้ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณ โดยทางชุมชนและโรงเรียนสนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตร 13,300.00 13,320.00
1. สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 1
2. สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้ 8,500.00 8,500.00
1. กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้
กิจกรรมหลัก : จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้ 27,400.00 27,400.00
1. จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้
กิจกรรมหลัก : เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด 32,500.00 36,000.00
1. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่่ 1
2. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 2
3. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 3
4. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 4
5. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสานมือปลูกไม้ 17,200.00 17,200.00
1. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 1
2. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 3
4. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด 16,400.00 16,400.00
1. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 1
2. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 2
3. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน 7,950.00 7,950.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน
2. ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 2
3. ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 3
4. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก
5. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก
6. ประชุมกลุ่มเด็กและตัวแทนคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม 0.00 417.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
2. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2
3. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3
4. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4
5. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5
6. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6
7. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7
8. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 8
9. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9
10. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 10
11. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 11
12. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 12
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาหมู่บ้าน รวม 12 ครั้ง 5,000.00 4,839.00
1. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนตุลาคม
2. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤจิกายน
3. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนธันวาคม
4. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมกราคม
5. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกุมภาพันธ์
6. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม
7. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนเมษายน
8. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม
9. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมิถุนายน
10. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม
11. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม
12. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกันยายน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,584.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. การอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
4. การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
5. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร
6. การประชุมถอดบทเรียนโครงการ
7. ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้
8. ติดตามการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
9. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

194,700.00 203,260.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมศักดิ์ สุขยูง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559