เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

รหัสโครงการ 58-03837
สัญญาเลขที่ 58-00-1932
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)

2. ชุมชน บ้านทุ่งยูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190

3. รหัสโครงการ 58-03837 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1932

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
 2. เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและจัดทำแผนในการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานรู้และเข้าใจในแผนการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเป็นทางการ ได้แก่

 • การถ่ายรูป มอบหมาย นายเอกธวัช ดำจวนลม
 • งานทะเบียน มอบหมาย นายอานูญ พุ่มเอียด
 • การเงิน มอบหมาย นายสมศักดิ์ สุขยูง นางรมณ เพชรนาค และนางมานิดา ขุนฤทธิ์
 • การรายงานกิจกรรม มอบหมาย นายดัสกร แดงสิน
 • การต้อนรับ มอบหมาย นางสงวน แก้วเพ็ง
 • การประสานงาน มอบหมาย นายสมศักดิ์ สุขยูง และนายดัสกร แดงสิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน เช่น การถ่ายรูป การลงทะเบียน การทำเอกสารการเงิน การรายงานกิจกรรม การต้อนรับการประสานงาน
 • photo
 • photo

 

15 14

2. จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
 2. เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและจัดทำแผนในการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการ ได้รับทราบข้อมูลการจัดทำโครงการ เมื่อมีการชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์โครงการและกิจกรรมในโครงการ ทำให้ได้เห็นภาพรวมของตัวโครงการ และเป็นโครงการต่อยอดจากปีที่แล้ว ทำให้มีความรู้สึกยินดีและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในชุมชน คือ เป็นโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ จึงทำให้ประชาชนสนใจและเห็นความสำคัญมาก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการให้แก่ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารอาหาร ที่จะต้องยืนยันการเข้าร่วมของเด็กในหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียน
กิจกรรมที่ทำจริง

พี่เลี้ยงโครงการและผู้ัรับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงในที่ประชุมหมู่บ้านเกี่ยวกับโครงการ สสส.ดังนี้

 1. เรื่องงบประมาณตามโครงการเมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง รวม 194,700 บาท
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการเพื่อให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นและการบริหารจัดการธนาคารอาหาร
 3. กิจกรรมที่สำคัญจะมีการทอดผ้าป่าการระดมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
 4. การทำฝายเพื่อฟื้นฟูและกักเก็บนำ้ไว้ใช้ในการเกษตร
 5. การศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการทรัพยากร
 6. การกำหนดกฎเกณฑ์การดูแลตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 76

3. ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกการจัดการบริหารกลุ่มเด็ก/มีกฏกติกาการดูแลพันธ์ไม้ของเด็ก/มีเกณฑ์การปรเมินการร่วมกิจกรรมของเด็กและผู้ปกครอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกลไกการจัดการบริหารกลุ่มเด็ก ได้แก่

 • กำหนดกฎ กติกาในการดูแลพันธุ์ไม้
 • กำหนดเกณฑ์การประเมินการประกวดเด็กรักษ์ป่า
 • จัดทำสมุดบันทึกประจำตัวเด็ก เพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมหนึ่งวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นคณะทำงาน 5 คน เด็ก 40 คน จัดทำสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารพันธ์ไม้ ซึ่งจะมีรายละเอียดประจำตัวเด็กทุกคนในการรวบรวม การดูแล การปลูกพันธ์ไม้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนมีคะแนนจากทางโรงเรียนและจัดทำเกณฑ์การประกวดเด็กรักษ์ป่า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็ก เพื่อยกร่างกฎกติกาในการดูแลพันธุ์ไม้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาวางกฎเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า จัดทำสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารพันธุ์ไม้ ซึ่งจะมีรายละเอียดประจำตัวเด็กทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรท้องถิ่น
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมคณะทำงาน/กลุ่มเด็กเพื่อยกร่างกฏกติกาในการดูแลพันธ์ไม้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อพิจารณา/วางเกณฑ์ประกวดเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ 2

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำหลักสูตรในการบริหารจัดแหล่งผลิตอาหารของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกการจัดการบริหารกลุ่มเด็ก/มีกฏกติกาการดูแลพันธ์ไม้ของเด็ก/มีเกณฑ์การปรเมินการร่วมกิจกรรมของเด็กและผู้ปกครอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดกลไกการจัดการบริหารกลุ่มเด็ก
 • มีกฏกติกาในการดูแลพันธุ์ไม้ ดังนี้ การดูแลกล้าไม้และเรือนเพาะชำช่วงเปิดเทอม จัดเวรเด็กชั้น ป.4-6 โรงเรียนชุณหะวัน วันละ 6 คน สลับกันดุแลรดนำ้ต้นไม้ทุกวัน โดยมีครูในโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยง ส่วนช่วงปิดเทอมมีภารโรงเป็นพี่เลี้ยง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมหนึ่งวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน เด็ก 40 คน จัดทำสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารพันธ์ไม้ ซึ่งจะมีรายละเอียดประจำตัวเด็กทุกคนในการรวบรวม การดูแล การปลูกพันธ์ไม้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนมีคะแนนจากทางโรงเรียนและจัดทำเกณฑ์การประกวดเด็กรักษ์ป่า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเป้าหมายของกิจกรรมนี้
 • กลุ่มเป้าหมายยกร่างกติกาในการดูแลพันธุ์ไม้
 • ประกาศกฎกติกาในการดูแลต้นไม้ในเขตอนุรักษ์

 

45 43

4. เดินทางไปเรียนรู้สวนสมรม ณ สวนลุงทูนและการจัดการป่าต้นน้ำต้นแบบที่ตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ไม่มีกิจกรรม

5. เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต ที่พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 เดินทางไปเรียนรู้รูปแบบการจัดทำฝายมีชีวิต

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนากลไกศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เรียนรู้แนวทางการทำฝายมีชีวิตและสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้กับการทำฝายในชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ในช่วงที่ศึกษาดูงาน ทีมเยาวชนและคณะทำงาน เดินทางถึงสถานที่ได้รับการต้อนรับจากคุณสมเดชคงเกื้อคุณสุธันญ์รักษาผล และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีคุณสมเดช ให้ความรู้ความเป็นมาของฝายมีชีวิต ขั้นตอนการทำฝายวัสดุในการทำฝาย และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์อาหารว่างจากคุณสมเดช และคณะด้วยหลังจากนั้น เดินทางไปศึกษาดูงานฝายมีชีวิต ตามสถานที่ต่อไปนี้
 • ฝายวัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างกั้นลำคลองขนาดค่อนข้างใหญ่
 • ฝายคลองท่าดีตำบลไชยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพบเห็นปลาพันธุ์พื้นเมือง ได้รับคำบอกเล่าจากคณะคุณสมเดชว่า ปลาเหล่านี้เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วพอมีฝายขึ้นมา ปลาเหล่านี้มีมาให้เห็นเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
 • ฝายหาดใหญ่ตำบลไชยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับประทานอาหารกลางวันปล่อยให้สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ ได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
 • ฝายยังไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นของเอกชน เพิ่งดำเนินการสร้างเสร็จโดยสภาพพื้นที่เป็นฝายขนาดเล็ก สร้างกันลำห้วยซึ่งมีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่บริเวณบ้านทุ่งยูงสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรสร้างฝายขนาดนี้ที่บ้านทุ่งยูง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เดินทางไปศึกษาการทำฝายมีชีวิต ณ บ้านพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำฝายในพื้นที่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมเยาวชน และคณะทำงาน จำนวน 49 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 2 จุด คือ จุดแรก ที่ฝายมีชีวิต คลองท่าดี ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และจุดที่ 2 ฝายบ้านหาดใหญ่ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 49

6. สร้างเรือนเพาะชำในการอนุบาลกล้าไม้ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณ โดยทางชุมชนและโรงเรียนสนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ 1 หลัง ขนาด 4 คูณ 9 เมตร พร้อมระบบน้ำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

โรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตรพร้อมด้วยระบบน้ำและการดูแลพันธ์ไม้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สร้างโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้ 1หลัง ปรากฏผล ดังนี้ -ยกเสาโรงเรือน ขนาด  4  คูณ  9
-ทำโครงสร้างหลังคา -จัดทำชั้นวางถาดเพาะ ถุงชำ -แบ่งนักเรียนเป็นเวรประจำวัน วันละ 5-6 คน ดูแลทุกวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันเสาร์  ตลอดจนระยะปิดเทอม งานยังไม่แล้วเสร็จในวันนี้นัดสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำโรงเรียนเพราะชำกล้าไม้ 1 หลัง ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณโดยทางชุมชนและโรงเรียนสนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตร พร้อมด้วยระบบน้ำและการดูแลพันธุ์ไม้
กิจกรรมที่ทำจริง

สร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้1หลัง ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณ โดยชุมชนและโรงเรียน สนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน เช่น ทราย  ปูน เครื่องมือช่าง ได้ดำเนินการ ดังนี้ -สมาชิกทั่วไป ทำหน้าที่ปรับพื้นที่  ขุดหลุมเสา  ผสมปูน - สมาชิกที่มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (3 คน) ทำหน้าที่ยกเสา -แบ่งหน้าที่ดูแลเรือนเพาะชำ ให้แก่นักเรียนรับผิดชอบ ทุกวัน

 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 สร้างโรงเรือนเพาะชำ ในการอนุรักษ์กล้าไม้ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ 1 หลัง ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณโดยทางชุมชนและโรงเรียน สนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตร พร้อมด้วยระบบน้ำ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

โรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตรพร้อมด้วยระบบน้ำและการดูแลพันธ์ไม้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ร่วมกันสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้เพิ่มเติม - มุงหลังคาด้วยตาข่ายกรองแสงสีดำ -จัดทำชั้นวางถาดเพาะ วางถุงชำ เสร็จ จำนวน  2  ที่ วางถาดเพาะได้ประมาณ 20 ถาด -ติดตั้งระบบน้ำประปา ใช้สายยางแทนสปริงเกอร์ (งบประมาณจำกัด) -ทำทางระบายน้ำ ได้ทางระบายน้ำเป็นคูน้ำชั่วคราว
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุณหะวัณเป็นอย่างดี นักเรียนสนุกสนานกับการทำงานซึ่งเป็นกิจกรรม "เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ 1 หลัง ในพื้นที่โรงเรียนชุณหะวัณโดยทางชุมชนและโรงเรียน สนับสนุนแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้างโรงเรือน ขนาด 4 คูณ 9 เมตร พร้อมด้วยระบบน้ำ
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดสร้างโรงเพาะชำต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยได้แบ่งงาน ดังนี้ -มุงหลังคา -จัดทำชั้นวางถาดเพาะ วางถุงชำ -ติดตั้งระบบน้ำประปา -ทำทางระบายน้ำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

7. กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้

ไม่มีกิจกรรม

9. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่่ 1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับปลูกพันธ์ไม้ตามที่กำหนดไว้ 5 จุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ปรับแต่งพื้นที่บริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ พร้อมสำหรับการปลูกพืชอาหาร ประเภทไม้ยืนต้นและพบว่า มีพืชอาหารอยู่ในพื้นที่บ้าง จำนวนไม่มากนัก คณะทำงานได้ปรับปรุง ตัดแต่ง มอบหมายเด็กรับผิดชอบเป็นรายบุคคล คนละประมาณ 10 - 15 ต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เตรียมพื้้นที่สำหรับปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 5 จุด
 • จุดแรกริมห้วยปริงมีระยะรวม 500 เมตร
 • จุดที่ 2 ริมห้วยนางพระ
 • จุดที่ 3 ริมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมมีเนื่อที่ 2 ไร่
 • จุดที่ 4 สองข้างถนนในหมู่บ้านมีระยะรวม 800 เมตร
 • จุดที่ 5 บริเวณโรงเรียน เนื้อที่ 1 ไร่วม 800 เมตร
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีมเยาวชนและคณะทำงานได้ร่วมกันปรับพื้นที่สำหรับปลูกไม้อาหาร บริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ จำนวน 1 ไร่
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีพื้นที่ที่พร้อมสำหรับปลูกพันธ์ไม้ตามที่กำหนดไว้ 5 จุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่สองข้างถนนภายในหมู่บ้าน พร้อมปลูกพืชอาหารและได้ทำข้อตกลงว่า บริเวณพื้นที่ปลูก ให้เจ้าของที่ดินตรงส่วนนั้นเป็นผู้้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จุดแรกริมห้วยปริงมีระยะรวม 500 เมตร จุดที่ 2 ริมห้วยนางพระ มีระยะรวม 800 เมตร จุดที่ 3 ริมอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมมีเนื่อที่ 2 ไร่ จุดที่ 4 สองข้างถนนในหมู่บ้านมีระยะรวม 800 เมตร จุดที่ 5 บริเวณโรงเรียน เนื้อที่ 1 ไร่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชนและคณะทำงานได้ร่วมกันเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธุ์ไม้ บริเวณสองข้างถนนภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ 2
 • photo
 • photo

 

50 50

10. กิจกรรมสานมือปลูกไม้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพันธ์ไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ไร่ 1,500 ต้นในพื้นที่ชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุณหะวัณ ร่วมกันปลูกไม้อาหารบริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ ตามพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้แล้วปลูกได้ประมาณ120 ต้น พันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้าน เช่น กระท้อน สะตอ ชะมวง ขี้เหล็ก หมาก มะพร้าว เป็นต้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆของหมู่บ้าน 4 ครั้งๆละหนึ่งวัน ผู้เข้าร่วมครั้งละ 50 คน ในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ร่วมกันปลูกไม้อาหารบริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ ตามพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้แล้ว
 • photo
 • photo

 

50 50

11. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด

ไม่มีกิจกรรม

12. ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อนได้มีโอกาสในการบริหารจัดการกลุ่มและรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตัวแทนคณะทำงาน รับสมัครเด็กวัยเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไป รับฟังคำชี้แจงในการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมย่อย แบ่งกลุ่มให้เด็กๆ ทำกิจกรรมในการบริหารจัดการกลุ่มและรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่มรู้จักการแบ่งงานการทำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนของกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้มีเวทีในการพูดคุญแสดงความคิดเห็นในการเตรียมการทำงานและสรุปผลการทำงานเป็นระยะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานผู้เข้ากิจกรรม ได้ประชาสัมพันธ์ ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันจัดกิจกรรม
 • จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อนได้มีโอกาสในการบริหารจัดการกลุ่มและรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวม 6 ครั้ง ในครั้งนี้ เด็กๆ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมการ นัดหมายในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 2

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 11:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็ก
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อนได้มีโอกาสในการบริหารจัดการกลุ่มและรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้รับรู้สภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็นของเด็กๆ พอสรุปได้ว่า เด็กๆ มีความต้องการพืชอาหารท้องถิ่น เช่น ชะมวงประจำไร มะไฟกา ลำแข กระท้อนมังคุด ฯลฯ พืชเหล่านี้ นอกจากใช้เป็นอาหารแล้ว ยังให้ร่มเงาได้ด้วยโดยเฉพาะในบริเวณโรงเรียนเด็กๆต้องการให้มีพืชเหล่านี้ทดแทนพืชที่มีอยู่เดิมในบริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ ที่ได้ประโยชน์เฉพาะให้ร่มเงาอย่างเดียว คณะทำงานรับทราบและจะได้ส่งเสริมสนับสนุน ปรับเปลี่ยน ในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เด็ก 40 คน คณะทำงาน 5 คน เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ได้มีเวทีในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ในการเตรียมการทำงานและสรุปผลการทำงานเป็นระยะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้พืชอาหาร ประชุมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและสภาพจริงที่ได้ร่วมทำกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

45 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.3 ประชุมคณะทำงานโครงการและกลุ่มเด็กเพื่อวางโครงสร้างและจัดทำแผนกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อนได้มีโอกาสในการบริหารจัดการกลุ่มและรวมตัวกันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมเยาวชนได้รับทราบความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกไม้อาหารต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตายไปบ้างบางส่วน ที่เหลือเจริญเติบโตดี ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากโรงเรียนชุณหะวัณ ซึ่งมีอยู่แล้วปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เด็ก 40 คน คณะทำงาน 5 คน เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนกล้วยเถื่อน ได้มีเวทีในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ในการเตรียมการทำงานและสรุปผลการทำงานเป็นระยะ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมตัวแทนคณะทำงานและกลุ่มเด็ก เพื่อรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

45 45

13. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน และจะจัดประชุมเพื่อเตรียมการทำงานและสรุปการทำงานทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม คือ รับสมัครเด็กวัยเรียน และบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานได้วางแผนการจัดสร้างโรงเพาะชำในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากยังสร้างไม่เสร็จ และเหลือไม่เยอะแล้ว และดำเนินการสร้างต่อ และได้สรุปการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีคนในชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ ทำให้ทีมคณะทำงานมีกำลังใจในการทำโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • คณะทำงานได้ประชุมสรุปผลการจัดทำโรงเรือนเพาะชำที่ใช้ในการอนุรักษ์กล้าไม้ และประชุมเตรียมการทำกิจกรรมครั้งต่อไป
 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมทีมคณะทำงาน ประจำเดือนธันวาคม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมได้เตรียมข้อมูลผลการจัดกิจกรรมนำเสนอในเวทีประชุมสภาชุมชน ดังนี้

 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรม "สายมือปลูก" บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านต่อสภาหมู่บ้านมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สุขยูง
 • รายงานการปลูกพืชอาหารในบริเวณโรงเรียนชุณหะวัณมอบหมาย นายดัสกร แดงสิน เป็นผู้รายงานต่อสภาหมู่บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมคณะทำงานประจำเดือนธันวาคม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่สวนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ประชุมคณะทำงาน จัดทำเอกสารการเงินเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมรายงานผลต่อสภาหมู่บ้านในคราวประชุมครั้งต่อไป และที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ให้จัดทำทะเบียนพืชอาหารที่มีอยู่แล้ว ทั้งในบริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ และบริเวณทั่วไปในหมุ่บ้านทุ่งยูงมอบเสนอให้มีการมอบหมายการดูแลรักษาพืชอาหารที่มีอยู่แล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
 • photo
 • photo

 

15 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมคณะทำงาน สรุปผลการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้และมอบหมายการจัดหาพันธุ์ไม้กำหนดระยะเวลาในการรวบรวมพันธุ์กล้าไม้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

สามารถใช้วงนี้ในการวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมได้มอบหมายงาน ดังนี้
 • หาพันธุ์ไม้ และทำหน้าที่ปลูกมังคุด มะหร้าว หมาก มอบหมายให้นักเรียนปลูกในพื้นที่โรงเรียน
 • มะพร้าว หมาก ปลุูกตามแนวเขตที่ดินโรงเรียน
 • มังคุด ปลูกในพื้นที่ทั่วไปบริเวณโรงเรียน
 • หาพันธุ์ไม้ มะไฟ จำไร ลำแข มะไฟกา ตะลิงปิง และไม้พื้นถิ่นอื่น ๆ มอบหมายคณะทำงาน หาพื้นที่ปลูก โดยปลูกริมถนนทั้งสองข้างภายในหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนชุณหะวัณ และบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม จัดทำรายงาน รายงานผลฯต่อสภาหมู่บ้านต่อ สสส.ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน คณะทำงาน 15 คน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมายงานหาพันธุ์ไม้เพิ่มเติม เช่น มะไฟจำไรลำแขมะไฟกามังคุด ตะลิงปิง มะพร้าว ชะมวง และพันธุ์ไม้อื่น ๆ เพื่อปลูกเพิ่มเติม
 • photo
 • photo

 

15 15

14. ประชุมสภาหมู่บ้าน รวม 12 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนตุลาคม

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาหมู่บ้านเดือนตุลาคม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลจากการประชุม ทำให้เกิดสภาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลจากกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 30 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมเพื่อจัดตั้งสภาหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์และกิจกรรมในทางผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤจิกายน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมสภาหมู่บ้านให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม โดยจะเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และมีความยินดีที่จะช่วยเหลือการทำโครงการให้สำเร็จ เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาหมู่บ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรับทราบการวางแผนดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปหรือให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ กับการจัดกิจกรรมของโครงการ
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนธันวาคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาหมู่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลการประชุม ปรากฏผลดังนี้

สภาพปัญหา

 • สมาชิกมีปัญหาภาระกิจรัดตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันตามแวลา
 • สภาพลมฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

 • บางกิจกรรมต้องยืดหยุ่นเวลาตามสภาพจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาหมู่บ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของหมูบ้าน รับทราบสภาพปัญหา  ข้อเสนอแนะต่างๆ
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมกราคม

วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อประชุมสภาหมู่บ้านประจำเดือน มกราคม 2559
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาหมู่บ้านได้รับทราบความก้าวหน้าจากคณะทำงานโครงการ "เมื่อเด็กกล้วยเถื่อน สร้างธนาคารฯ ที่บ้านทุ่งยูง" ดังนี้
 • ชนิดของต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนแล้ว มี ขี้เหล็ก ชะมวง กระท้อน สะตอ มะพร้าว หมาก โดนที่ประชุมเสนอแนะ ให้ตัดแต่งกิ่ง พุ่มให้ดูสวยงาม
 • ที่ประชุมได้เพิ่มพันธุ์ไม้ปลูกใหม่ ได้แก่ กระถิน ประ และมะขาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทีมสภาหมู่บ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าจากคณะทำงานโครงการ "เมื่อเด็กกล้วยเถื่อน สร้างธนาคารฯ ที่บ้านทุ่งยูง"
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้านและโรงเรียน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่ประชุมสภาหมู่บ้านรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรม พอสรุปได้ ดังนี้ี้
 • รับทราบจำนวนต้นไม้ที่ปลูกบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม(เขื่อนวังเลน)ความเจริญเติบโตของต้นไม้ดังกล่าว เจริญเติมโตดีเป็นส่วนใหญ่บางส่วนตาย บางส่วนถูกทำลายโดยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน (วัว)
 • ความคืบหน้าของการเพาะพันธ์ุพืชอาหารที่เรือนเพาะชำโรงเรียนชุณหะวัณ การเพาะพันธุ์พืชอาหารยังมีน้อย เนื่องจากผิดฤดูกาล หาเมล็ดพันธุ์ยาก ที่ประชุมเสนอให้หาต้นพืชอาหารเล็กๆ มาชำถุงไปพลางๆ ก่อน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มีองค์ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน มีสมาชิกรวม 30 คน ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมสภาหมู่บ้าน รับทราบความก้าวหน้าการสร้างโรงเรือนเพาะชำ รับทราบการมอบหมายงาน จัดหาพันธุ์ไม้ เพาะเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
 • photo

 

30 30

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะทำงานของโครงการ ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เข้าใจการกำหนดปฏิทินให้เหมาะกับเวลา และได้ลงปฏิทินในเวบไซต์ได้เสร็จ เข้าใจการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินมากยิ่งขึ้น โดยต้องมีหลักฐานใบสำคัญและใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ทำกิจกรรม เข้าใจการรายงานกิจกรรมต้องเขียนรายงานในเวบไซต์ และต้องรายงานกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการจัดกิจกรรมจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พัฒนาศักยภาพแก่คณะทำงานในการใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข การกำหนดปฏิทินโครงการ การรายงานงบการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทีม สจรส.ม.อ.ได้บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดทำโครงการ ประกอบด้วย เรื่องของการเข้าใช้เวบไซต์ การจัดทำปฏิทินโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานกิจกรรมการจัดทำเอกสาร เช่น เอกสารการเงิน เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 การอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ติดตามผลความเคลื่อนไหวการดำเนินโครงการ และเรียนรู้การเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการตัวแทนคณะทำงานได้รับความรู้ความเข้าใจ เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีเพราะเป็นเรื่องใหม่ของโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ โดย อ.ไพฑูรย์ ทองสม และได้อธิบายการจัดการเอกสารการเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยทีม สจรส.ม.อ.
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทบทวนการรายงานกิจกรรมต่างๆของโครงการ รับทราบการจัดทำเอกสารการเงินรับทราบการจัดทำเอกสารและขั้นการการหักภาษี และได้นัดแนะสรุปโครงการงวดแรกเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าใน วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ม.อ.หาดใหญ่
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการรับคำแนะนำขั้นตอนการเสียภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการรับคำแนะนำขั้นตอนการเสียภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.4 การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการงวดแรก ทีม สจรส.ม.อ.ได้ ตรวจสอบเอกสารการเงิน ทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานและเบิกจ่ายแล้ว พบว่า เอกสารการเงินหลายกิจกรรมต้องแก้ไข เนื่องจากเขียนไม่ถูกต้อง และเพิ่มรูปถ่ายกิจกรรม เพิ่มข้อมูลกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.ได้ในวันนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงและทีม สจรส.ม.อ. เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.5 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหักค่าเปิดบัญชีธนาคารคืนผู้สำรองเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้คืนเงินค่าเปิดบัญชีให้เจ้าของเงินเรียบร้อยแล้ว และสามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ถอนเงินคืนค่าเปิดบัญชีธนาคาร

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ จำนวน 2 ใน 3 ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน ได้จ่ายเงินคืนผู้สำรองเงินค่าเปิดบัญชี

 

3 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดป้ายปลอดบุหรี่จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งที่อาคารศาลาเอนกประสงค์ ทำให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไม่มีการสูบบุหรี่ในช่วงที่ทำกิจกรรมและมาประชุมหมู่บ้านที่ศาลา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จ้างทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จ้างทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งยูง
 • photo

 

55 55

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 64 29                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 194,700.00 81,889.00                  
คุณภาพกิจกรรม 116 90                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.ทำไม่ทันและตรงตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

 1. กิจกรรมบางกิจกรรมต้องคอยฤดูกาลเช่นการทำฝาย ต้องทำหน้าแล้ง การดูงานต้องให้หมดฤดูฝนจะทำให้ไม่ยุ่งยากในการจัดการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ต้องปรับให้สอดคล้องกับตารางเรียนหรือต้องกำหนดร่วมกับทางโรงเรียน

1.ปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ( 16 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. การประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 ( 5 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมีนาคม ( 7 มีนาคม 2559 )
 6. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 1 ( 19 มีนาคม 2559 )
 7. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก ( 27 มีนาคม 2559 )
 8. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 ( 5 เมษายน 2559 )
 9. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนเมษายน ( 7 เมษายน 2559 )
 10. จัดงานวันทอดผ้าป่าพันธ์ไม้ ธนาคารต้นไม้ ( 12 เมษายน 2559 )
 11. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 2 ( 23 เมษายน 2559 )
 12. สร้างฝายแม้วเพื่อกักเก็บน้ำ 12 จุด ครั้งที่ 3 ( 30 เมษายน 2559 )
 13. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 8 ( 5 พ.ค. 2559 )
 14. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนพฤศภาคม ( 7 พ.ค. 2559 )
 15. ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเด็ก ( 21 พ.ค. 2559 )
 16. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2559 )
 17. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนมิถุนายน ( 7 มิถุนายน 2559 )
 18. กิจกรรมจัดหาและรวบรวมพันธ์ไม้ ( 17 มิถุนายน 2559 )
 19. ประชุมกลุ่มเด็กและตัวแทนคณะทำงาน ( 25 มิถุนายน 2559 )
 20. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 10 ( 5 กรกฎาคม 2559 )
 21. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม ( 7 กรกฎาคม 2559 )
 22. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 3 ( 23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559 )
 23. ประชุมทีมคณะทำงานเดือนละครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 11 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 24. ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม ( 7 สิงหาคม 2559 )
 25. เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพันธ์ไม้ 5 จุด ครั้งที่ 4 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 26. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 2 ( 11 สิงหาคม 2559 )
 27. กิจกรรมสานมือปลูกไม้ ครั้งที่ 3 ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สมศักดิ์ สุขยูง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......