เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03848
สัญญาเลขที่ 58-00-2207
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 1/10
3) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 1/10
4) ทำป้ายปลอดบุหรี่
5) เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน
6) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 2/10
7) ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน
8) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 1/4
9) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 2/4
10) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 3/4
11) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 4/4
12) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 2/10
13) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
14) ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์
15) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 3/10
16) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 3/10
17) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 4/10
18) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 4/10
19) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 5/10
20) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10
21) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด
22) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด
23) รายงานการปิดงวด 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 83,900.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 29.81 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 555.94 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,000.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 18,785.75 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,485.75 บาท รวมรายจ่าย (2) = 64,700.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 19,785.75 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 104,880.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกียรติ อุมารี )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10 (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด (12 มีนาคม 2559)
 3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด (14 มีนาคม 2559)
 4. รายงานการปิดงวด 1 (15 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมสภาเยาวชน 6/10 (19 มีนาคม 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 6/ 10 (21 มีนาคม 2559)
 7. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 7/10 (16 เมษายน 2559)
 8. เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 1/1 (23 เมษายน 2559)
 9. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 7/10 (27 เมษายน 2559)
 10. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8/10 (14 พ.ค. 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 8/10 (20 พ.ค. 2559)
 12. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 9/10 (18 มิถุนายน 2559)
 13. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 9/10 (20 มิถุนายน 2559)
 14. เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 1 /1 (25 มิถุนายน 2559)
 15. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 10/10 (10 กรกฎาคม 2559)
 16. สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน (14 กรกฎาคม 2559)
 17. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1/1 (16 กรกฎาคม 2559)
 18. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 10/10 (20 กรกฎาคม 2559)
 19. สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 1/1 (23 กรกฎาคม 2559)
 20. กีฬาสีครอบครัว 1/4 (24 กรกฎาคม 2559)
 21. กีฬาสีครอบครัว 2/4 (30 กรกฎาคม 2559)
 22. กีฬาสีครอบครัว 3/4 (31 กรกฎาคม 2559)
 23. ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 1/1 (3 สิงหาคม 2559)
 24. กีฬาสีครอบครัว 4/4 (6 สิงหาคม 2559)
 25. จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 1/1 (7 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกียรติ อุมารี )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )