เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03848
สัญญาเลขที่ 58-00-2207
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาเยาวชน 6/10
2) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 6/ 10
3) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 7/10
4) เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 1/1
5) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 7/10
6) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8/10
7) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 8/10
8) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 9/10
9) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 9/10
10) เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 1 /1
11) ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 10/10
12) สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน
13) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1/1
14) ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 10/10
15) สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 1/1
16) กีฬาสีครอบครัว 1/4
17) กีฬาสีครอบครัว 2/4
18) กีฬาสีครอบครัว 3/4
19) ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 1/1
20) กีฬาสีครอบครัว 4/4
21) จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 1/1
22) เสริมทักษะชีวิตพิชิตคนใจง่าย
23) งานสร้างสุข
24) จัดทำรูปถ่ายภาพกิจกรรม
25) จัดทำรายงาน
26) พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวด 2
27) คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
28) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 19,785.75 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 104,880.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 47.08 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -16,984.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 712.83 บาท
รวมรายรับ (1) = 124,712.83 บาท รวมรายจ่าย (2) = 140,984.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,271.17 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,271.17 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกียรติ อุมารี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย เกียรติ อุมารี )
31 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
31 ตุลาคม 2559