เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03848
สัญญาเลขที่ 58-00-2207

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
รหัสโครงการ 58-03848 สัญญาเลขที่ 58-00-2207

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 209,750.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 83,900.00 บาท
งวดที่ 2 = 104,880.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 188,780.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 29.81 บาท
งวดที่ 2 = 47.08 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 76.89 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 555.94 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 555.94 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 205,684.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,271.17 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 1/10
2. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 2/10
3. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 3/10
4. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 4/10
5. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10
6. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 6/ 10
7. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 7/10
8. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 8/10
9. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 9/10
10. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 10/10
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8,000.00 8,000.00
1. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 1/10
2. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 2/10
3. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 3/10
4. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 4/10
5. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 5/10
6. ประชุมสภาเยาวชน 6/10
7. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 7/10
8. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8/10
9. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 9/10
10. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 10/10
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน 12,300.00 12,300.00
1. เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน
กิจกรรมหลัก : ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน 10,650.00 9,650.00
1. ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน
กิจกรรมหลัก : ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 25,000.00 25,000.00
1. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 1/4
2. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 2/4
3. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 3/4
4. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 4/4
กิจกรรมหลัก : ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์ 6,250.00 6,250.00
1. ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 7,650.00 7,650.00
1. สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 7,150.00 7,150.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1/1
กิจกรรมหลัก : สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 11,050.00 11,050.00
1. สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 1/1
กิจกรรมหลัก : ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 5,800.00 5,800.00
1. ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 1/1
กิจกรรมหลัก : กีฬาสีครอบครัว 37,650.00 37,650.00
1. กีฬาสีครอบครัว 1/4
2. กีฬาสีครอบครัว 2/4
3. กีฬาสีครอบครัว 3/4
4. กีฬาสีครอบครัว 4/4
กิจกรรมหลัก : เสริมทักษะชีวิตพิชิตคนใจง่าย 16,950.00 16,950.00
1. เสริมทักษะชีวิตพิชิตคนใจง่าย
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 17,200.00 17,200.00
1. เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 1 /1
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 18,100.00 18,100.00
1. เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 1/1
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 8,000.00 8,000.00
1. จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 1/1
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,934.00
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด
4. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด
5. รายงานการปิดงวด 1
6. งานสร้างสุข
7. พบพี่เลี้ยงก่อนปิดงวด 2
8. คืนเงิน เงินเปิดบัญชี
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายปลอดบุหรี่
2. จัดทำรูปถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

209,750.00 205,684.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย เกียรติ อุมารี )
วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2559