เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03848
สัญญาเลขที่ 58-00-2207
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

2. ชุมชน บ้านคลองสองปาก หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03848 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2207

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 1/10

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไกเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาฯ 10 ครั้ง
 • เกิดกลไกขับเคลื่อนกินกรรมสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กรรมการสภาได้มาพบปะ รับรู้กิจกรรมโครงการปีที่ 2 ว่าทำอะไรบ้าง
 • มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการบ้างในบางกลุ่ม แต่สมาชิกยังครบเท่าเดิม40คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กรรมการสภาฯ 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเสาร์แรกของเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการสสส.และยังประชุมอยู่
 • ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมการอบรมความรู้ต่างๆ เตรียมปลูกป่า เตรียมแข่งกีฬาครอบครัวและประชุมเพื่อติดตามงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน โดยมีครูฮัมเศาะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องติดกิจกรรมสสส.ทั้งหมด
 • ประชุมปรึกษารูปแบบการติดตามกติกาชุมชนด้านเยาวชน
 • ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ออกแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชน
 • ออกแบบสอบถามพฤติกรรมเยาวชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายเกียรติ อุมารี ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงโครงการ สสส.ปีที่2ว่าดำเนินการเรื่องเยาวชนเป็นหลักต่อเนื่องมาจากปีแรก สภาผู้นำชุมชนทำงานต่ออีก 1 ปี มีการสลับคนเข้าออกเนื่องจากบางคนไม่สะดวกแต่ได้หาตัวแทนมาดำเนินการแล้ว รายชื่อสภาให้ครูฮัมเศาะทำใหม่ให้เรียนร้อย และทำเป็นคำสั่งหมู่บ้านต่อไป
 • ครูฮัมเศาะ ได้ชี้แจงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีที่2นี้ ได้แก่ การอบรมสภาเยาวชน การปลูกป่า แข่งกีฬาสีครอบครัว การสำรวจข้อมูลเยาวชน การทำแผนด้านเยาวชน การจัดกลุ่มมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว พร้อมทั้งขอให้กรรมการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มต่างๆเงินจาก สสส. โอนมาล่าช้าจึงยังไม่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อน
 • ตัวแทนเยาวชน มีคำถามว่าให้เยาวชนหมู่อื่นมาร่วมกิจกรรมได้หรือไม่เนื่องจากอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ผู้ใหญ่บ้านตอบว่าได้ แต่กรรมการหลักๆของสภาเยาวชนให้เป็นเยาวชนของหมู่ที่ 5
 • กิจกรรมต่อไปให้รองบประมาณก่อน โดยจะทำการเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการ ส่วนการประชุมสภาผู้นำทำต่อเนื่องจากมีการประชุมหมู่บ้านอยู่แล้ว
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 45
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 2/10

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไกเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาฯ 10 ครั้ง
 • เกิดกลไกขับเคลื่อนกินกรรมสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาผู้นำชุมชน40คน ได้ร่วมรับรู้ผลการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ และการใช้จ่ายเงิน
 • ได้เตรียมการจัดกิจกรรมอบรมบทบาทสภาเยาวชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กรรมการสภาฯ 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเสาร์แรกของเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการสสส.และยังประชุมอยู่
 • ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมการอบรมความรู้ต่างๆ เตรียมปลูกป่า เตรียมแข่งกีฬาครอบครัวและประชุมเพื่อติดตามงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน โดยมีครูฮัมเศาะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องติดกิจกรรมสสส.ทั้งหมด
 • ประชุมปรึกษารูปแบบการติดตามกติกาชุมชนด้านเยาวชน
 • ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ออกแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชน
 • ออกแบบสอบถามพฤติกรรมเยาวชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การประชุมช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอท่าแพมาให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวิทยากรบรรยายจบจึงเริ่มการประชุมสภาคลองสองปาก
 • นายเกียรติ อุมารี ผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้ครูฮัมเศาะ ผู้ประสานงานโครงการ สรุปผลการทำกิจกรรมเปิดตัวโครงการให้สมาชิกสภาผู้นำชุมชนรับฟัง
 • ครูฮัมเศาะ ชี้แจงว่า การทำเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้จัดทำ2แห่ง คือ ในมัสยิดหลังละหมาดวันศุกร์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายผู็ชาย และจัดที่โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองสองปากในกลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี และคนชรา
 • มีคนเข้าร่วมทั้งหมด120คนตามเป้าหมาย ใช้เงินไป 12,300 บาท
 • กิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดอบรมบทบาทการเป็นสภาเยาวชน โดยพี่เลี้ยงหนุ่ยจะเชิญวิทยากรให้มาจาก พมจ.สตูล และให้ทีมแกนนำโครงการมาเตรียมอาหาร
 • อิหม่ามเสนอว่าขอมาร่วมด้วยเพื่อสอดแทรกจริยธรรมเล็กๆน้อยให้เยาวชน สมาชิกเห็นด้วย
 • ครูฮัมเศาะเสนออาหารจานเดียว เช่นข้าวผัด ข้าวหมก ขนมจีน สมาชิกมีมติให้ทำข้าวหมกไก่ ครูฮัมเศาะย้ำทีมอาหารว่าห้ามใช้กล่องโฟม ให้ใช้จานโรงเรียนเพราะเราทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านในชุมชน
 • จากนั้นมีการชี้แจงข่าวสารจากอำเภอที่ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมมา ได้แก่ การจัดอบรมอาชีพจากพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด การลงทะเบียนเกษตรกรอสม.แจ้งให้ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ปีนี้มีเด็กในหมู่บ้านเป็นไข้เลือดออก12คนแล้ว แต่อาการไม่รุนแรง ให้คว่ำกะลา ทุก7วันหรือทุกวันศุกร์
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 3/10

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไกเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาฯ 10 ครั้ง
 • เกิดกลไกขับเคลื่อนกินกรรมสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาคลองสองปาก40คน ได้ร่วมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรอำเภอท่าแพ
 • สภาคลองสองปาก 40 คน ได้ร่วมคิดหาแนวทางเสริมความรู้ให้เยาวชน สภาผู้นำชุมชนเห็นด้วยกันว่า ควรจะเพิ่มความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนให้เยาวชนด้วยเพื่อเยาวชนจะได้ช่วยพ่อแม่ทำบัญชีครัวเรือนต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กรรมการสภาฯ 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเสาร์แรกของเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการสสส.และยังประชุมอยู่
 • ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมการอบรมความรู้ต่างๆ เตรียมปลูกป่า เตรียมแข่งกีฬาครอบครัวและประชุมเพื่อติดตามงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน โดยมีครูฮัมเศาะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องติดกิจกรรมสสส.ทั้งหมด
 • ประชุมปรึกษารูปแบบการติดตามกติกาชุมชนด้านเยาวชน
 • ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ออกแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชน
 • ออกแบบสอบถามพฤติกรรมเยาวชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เดือนนี้มีทีมจากเกษตรอำเภอและพัฒนาชุมชนมาให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและหนุนเสริมกิจกรรมของโครงการสสส.
 • จากนั้นครูเสาะได้ชี้แจงกิจกรรมโครงการสสส.ว่าขณะนี้เยาวชนได้ลงสำรวจข้อมูลที่บ้าน ขอความร่วมมือตอบคำถามให้เยาวชนด้วย
 • การประชุมสภาจะมีทุกเดือนแต่บางเดือนอาจมีกิจกรรมของทางราชการมาร่วมด้วย
 • ครั้งต่อไปหากอาคารอเนกประสงค์ที่มัสยิดเสร็จก็จะย้ายการประชุมนี้ไปประชุมี่โรงน้ำปลา
 • หากเยาวชนเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว จะทำการรวบรวมแล้วจะให้ตัวแทนเยาวชนมานำเสนอแก่ที่ประชุมคลองสองปากต่อไป
 • นายเกียรติอุมารี แจ้งเรื่องจากอำเภอ ได้แก่ การออกอำเภอเคลื่อนที่ มีบริการทำบัตร ทำทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนปืน ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่โณงเรียนคลองสองปากใน วันที่ 12 เดือนหน้า
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 4/10

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามกิจกรรมโครงการ สสส. และวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาฯ 10 ครั้ง
 • เกิดกลไกขับเคลื่อนกินกรรมสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สภาคลองสองปาก 40 คน ได้ร่วมรับรู้เรื่องการเสียภาษี
 • สภาคลองสองปาก 40 คน ได้ร่วมรับรู้กิจกรรมสภาเยาวชนและแลกเปลี่ยนออกแบบกิจกรรมให้เยาวชน
 • สภาคลองสองปาก 40 คน ได้รับรู้และติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดโครงการ
 • มีการทบทวนตัวชี้วัดโครงการ 4 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ ได้สภาเยาวชนขึ้น1สภา ซึ่งตอนนี้สภาเยาวชนบ้านคลองสองปากรวมตัวเป็นกลุ่มดีมาก ให้ความร่วมมือทำงานอย่างมุ่งมั่น โดยเฉพาะกิจกรรมการลงสำรวจข้อมูลและแผนที่ศักยภาพคน ยังทำไม่เสร็จ มีการนัดมาทำทุกเดือน พร้อมกับทำกิจกรรมอย่างอื่น การเล่นเกมส์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู็สึก
 • ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 เรื่อง การได้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชน ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล คิดว่าไม่มีปัญหาแต่ข้อมูลมาก 150 ครัวเรือนต้องใช้เวลาในการรวบรวม ตอนนี้เด็กทำอยู่ทุกเดือน
 • ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 3 เรื่อง ได้แผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน 1 แผน เรื่องนี้เราต้องนัดชาวบ้านมาฟังการชี้แจงสถานการณ์เยาวชน แล้วมาร่วมคิดกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้ววางแผนเป็นวาระของหมู่บ้านต่อไป
 • ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 4 เรื่องเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต้องมาทำกิจกรรม ตอนนี้เยาวชนกลุ่มอายุที่เสี่ยงต่อยาเสพติดมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็นับว่าตัวชี้วัดนี้ผ่าน เรื่องต้องมีแกนนำเยาวชนที่โตแล้ว15คน ตอนนี้ที่มองมีอยู่5คน ให้สภาผู้ใหญ่นี้มองหาอีก10คนและติดตามดูว่า มีความสามารถเป็นผู้นำได้หรือไม่ อย่างไร และเรื่องพ่อแม่กลุ่มเสี่ยงตอบแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดโครงการว่าบุตรหลานมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เรื่องนี้ค่อยวัดและประเมินผลเมื่อใกล้เดือนกันยายน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กรรมการสภาฯ 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเสาร์แรกของเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการสสส.และยังประชุมอยู่
 • ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมการอบรมความรู้ต่างๆ เตรียมปลูกป่า เตรียมแข่งกีฬาครอบครัวและประชุมเพื่อติดตามงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน โดยมีครูฮัมเศาะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องติดกิจกรรมสสส.ทั้งหมด
 • ประชุมปรึกษารูปแบบการติดตามกติกาชุมชนด้านเยาวชน
 • ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ออกแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชน
 • ออกแบบสอบถามพฤติกรรมเยาวชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ครูฮัมเศาะนำการประชุม โดยอ่านรายงานประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมรับทราบ
 • มีการชี้แจงเรื่องการเสียภาษี ซึ่งเป็นเรื่องใหม่โดยมีระเบียบว่าให้เสียภาษีกับสรรพากรในค่าตอบแทน ค่าจ้างและค่าอาหาร ร้อยละ1 โดยค่าตอบแทนและค่าจ้างท่ีเกิน 1,000 บาท และค่าอาหารที่เกิน5,000 บาท ต้องมีการเขียนใบหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
 • อิหม่ามเชบ เสนอว่าควรมีการสอดแทรกสอนคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนด้วยเวลาที่เยาวชนมาทำงานร่วมกัน ร
 • ครูเสาะให้ที่ประชุมเสนอว่าจะสอนเยาวชนเรื่องอะไรบ้าง จะได้สอดแทรกในกจกรรมต่อไป
 • ที่ประชุมเสนอดังนี้ การห่างไกลยาเสพติด การกลับบ้านตรงเวลา ออกจากบ้านให้บอกพ่อแม่ทุกครั้ง การประหยัดและออม และการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน
 • ครูเสาะรับปากจะนำไปพูดคุยกับเยาวชน แต่ไม่จัดเชิงการอบรม จะเป็นการพูดคุยทั่วไป หรือมอบหมายให้เยาวชนแลกเปลี่ยนความคิดกันเอง
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หนุนเสริมกลไกสภาผู้นำชุมชนเดิมและสร้างเกิดกลไกเยาวชนใหม่มาขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนอย่างเข้งแข็งและต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีการประชุมสภาฯ 10 ครั้ง
 • เกิดกลไกขับเคลื่อนกินกรรมสสส.
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตัวแทนสภาเยาวชน 5 คน ได้นำเสนอผลงานการทำแผนที่ศักยภาพคนให้สภาคลองสองปากได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ทีมเยาวชนได้ออกศึกษาพื้นที่บ้านคลองสองปากและทำแผนที่ศักยภาพคน กล่าวคือ ทำแผนที่หมู่บ้านโดยระบุว่ามีใครชื่ออะไรที่มีความสามารถพิเศษด้านใด อยู่บ้านหลังไหนบ้าง เช่น หมอตำแย หมอบีบนวด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปราญช์เกษตรพอเพียง ทำน้ำปลา ทำปลาหวาน ทำขนมพื้นบ้าน
 • ทีมเด็กและผู้ใหญ่ได้ทำงานประสานกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นำไปสู่ทางออกการจัดการปัญหาเยาวชนที่สร้างสรรค์
 • ในการออกศึกษาพื้นที่ครั้งนี้เยาวชนรู้สึกว่าสนุกและได้ประโยชน์มากมาย เช่น ได้รู้จักคนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆ ได้เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ได้รู้จักบ้านญาติพี่น้อง และได้สนิทสนมกับเพื่อนคนอื่นๆมากยิ่งขึ้น อยากให้มีกิจกรรมดีๆมีสาระอย่างนี้ทุกปี เพื่อให้น้องรุ่นต่อไปได้ทำกิจกรรมอย่างนี้ทุกรุ่นไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กรรมการสภาฯ 40 คน ประชุมร่วมกันทุกเสาร์แรกของเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรกของโครงการสสส.และยังประชุมอยู่
 • ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม เช่น เตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมการอบรมความรู้ต่างๆ เตรียมปลูกป่า เตรียมแข่งกีฬาครอบครัวและประชุมเพื่อติดตามงานที่ผ่านมาในแต่ละเดือน โดยมีครูฮัมเศาะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องติดกิจกรรมสสส.ทั้งหมด
 • ประชุมปรึกษารูปแบบการติดตามกติกาชุมชนด้านเยาวชน
 • ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
 • ออกแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชน
 • ออกแบบสอบถามพฤติกรรมเยาวชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ครูเสาะกล่าวเปิดการประชุม วันนี้จะให้ทีมสภาเยาวชนมานำเสนอผลการทำแผนที่ศักยภาพคนให้สภาคลองสองปากรับฟัง เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้ผลงานมีความชัดเจน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 • นายดนุพล ยาง๊ะ ประธานสภาเยาวชนนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

 • ครูเสาะรับปากว่าหากสภาเยาวชนรุ่นนี้ทำผลงานให้ดี มั่งคง ทีมผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุน หาทุนมาทำกิจกรรมให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

 • ครูเสาะขอปรึกษาที่ประชุมว่า เราต้องมีการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อนำเสนอผลงานนี้แก่ชาวบ้านทั่วไปด้วย แต่การทำข้อมูลสถานการณ์เยาวชนยังไม่เรียบร้อย
 • ที่ประชุมมีมติให้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชนเสร็จเรียบร้อยก่อน ค่อยจัดเวทีนำเสนอคร้ังเดียวกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 30

2. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 1/10

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดตั้งสภาเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน50 คนมาร่วมกันเป็นสภาเยาวชนบ้านคลองสองปาก
 • เยาวชนได้ทำความรู้จักกัน และสร้างสภาเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ชักชวนเยาวชนมาร่วมเป็นสภาเยาวชน และคัดเลือกประธาน รองประธาน ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชน 50คนทำกิจกรรมแนะนำตัว มีนักเรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6 และรุ่นพี่ที่จบแล้ว บางคนไม่เรียน บางคนเรียนกศน.
 • ครูฮัมเสาะ ช่วยอธิบายกิจกรรมโครงการให้เยาวชนรับทราบว่าที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้แก่ การทำเพจเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดกีฬาสีครอบครัว การสำรวจข้อมูลเยาวชน การศึกษาอาชีพของพ่อแม่
 • มีการคัดเลือกประธานสภาเยาวชน ได้แก่นาย รองประธานคนที่1ได้แก่รองประธานคนที่2 ได้แก่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่เลขานุการ ได้แก่
 • ต่อไปสภาเยาวชนนัดประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 2/10

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สมาชิกสภาเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกศึกษาพื้นที่ ทำแผนที่ศักยภาพคน และการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 45คน ได้เรียนรู้การถอดบทเรียนกิจกรรมที่ได้ทำผ่านไป
 • เกิดการสรุปผลการทำงาน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในมิติการร่วมประเมินผลและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 • ได้ข้อมูลสำหรับนำไปทำแผนที่ศักยภาพคนในชุมชนบ้านคลองสองปาก และจะนัดทำกิจกรรมในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • แลกเปลี่ยนความรู้สึก ประสบการณ์กิจกรรมศึกษาพื้นที่ เพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน และการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เยาวชน
 • นัดหมายการทำแผนที่ศักยภาพคน และการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชน 45 คนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึก ประสบการณ์กิจกรรมศึกษาพื้นที่ เพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน และการสำรวจข้อมูลสถานการณ์เยาวชนดังนี้
 • รู้สึกสนุกและมีสาระ ได้ฝึกการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม
 • รู้สึกดีใจที่ได้ไปเยียมบ้านผู้สูงอายุ
 • ได้เจอบ้านญาติผู้ใหญ่
 • ได้ทำกิจกรรมแปลกใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ และผู้ใหญ่
 • ได้รู้จักกับคนในหมู่บ้านที่มีศักยภาพ ความสามารถด้านต่างๆ
 • ส่วนผู้ใหญ่ที่ได้ลงสำรวจร่วมกับเด็กรู้สึกดีใจที่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักหมู่บ้านของตนเองมากขึ้น
 • นัดหมายการทำแผนที่ศักยภาพคน และการรวบรวมข้อมูลในเดือนต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 53
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 3/10

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการร์การทำแผนที่ศักยภาพคน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 50 คนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน จะเห็นความสนิทสนมกลมเกลียวเยาวชนมากขึ้นทุกครั้งที่นัดมารวมกัน
 • เยาวชน 50 คน ได้ช่วยกันทำงานทำทะเบียนสมาชิก ทำให้เกิดทักษะการทำงาน มีน้ำใจรอให้งานเสร็จจึงแยกย้ายกลับ
 • เยาวชน 50 คนได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดปนะโยชน์ไม่ไปมั่วสุม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำกิจกรรมร่วมกันตามความต้องการเยาวชน
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู็สึกจากการทำแผนที่ศักยภาพคน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำกิจกรรมเล่นเกมส์เล็กน้อยก่อนเริ่มกิจกรรม โดยนายดนุพลให้รุ่นน้องร่วมเล่นเกมส์เก้าอี้ดนตรี ทุกคนสนุกสนานกันมาก จนต้องขอให้หยุดแล้วเข้าเรื่องวิชาการ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู็สึกจากการทำแผนที่ศักยภาพคน โดยทุกคนเสนอความเห็นดังนี้ การลงสำรวจสนุกแต่การมาทำแผนที่จริงรู้สึกแกร็งเพราะกลัวพลาด ได้ประสบการณ์รู้จักบ้านเรามากขึ้นแบบลึกซึ้ง ได้ฟังคนแก่เล่าเรื่องสนุกแต่ก่อน ได้ฟังความรู้สึกพ่อแม่ที่ให้สัมภาษณ์ ได้เห็นสีหน้าแววตามีความสุขของผู้สูงอายุ
 • จากนั้นครูเสาะมอบหมายให้ทำทะเบียนสมาชิกใหม่ โดยแบ่งเป็นสามกลุ่มอายุ คือ ตำกว่า10ปี กลุ่ม10 - 15 ปี และกลุาม 16 - 25ปี
 • นายดุพลนำเพื่อนและน้องทำงานจนเสร็จ มอบหมายให้นส.ศิระประภานำไปพิมพ์เพื่อส่งครูเสาะต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.4 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 4/10

วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรวบรวมแผนที่ศักยภาพคนจาก7กลุ่มให้เป็นแผนที่เดียว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 50 คนได้เรียนรู้การรวบรวมทำแผนที่ศักยภาพคนของหมู่บ้าน
 • เยาวชน 50 คนได้รู้จักการวางแผนก่อนการทำงาน มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน
 • เยาวชน 50 คน เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้น พึ่งพาอาศัย ตักเตือนกันได้มากขึ้น
 • เกิดแผนที่ศักยภาพคนที่มีความรู้ในชุมชนบ้านสองปาก แต่ยังไม่สมบรณ์ รอการตรวจสอบข้อมูลจากทีมสภาผู้นำ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • รวบรวมแผนที่ศักยภาพคนจาก7กลุ่มให้เป็นแผนที่เดียว
 • ลงรายละเอียดบ้านเป้าหมาย
 • นำไปทำไวนิลเพื่อติดในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ครูเสาะชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจการทำงานในวันนี้โดยเราจะทำการรวบรวม7แผนที่จาก7กลุ่มเมื่อครั้งที่แล้วมาเป็นแผนที่เดียว
 • นายดนุพล ประธานเสนอว่าให้มีการวาดแผนที่โดยคนเดียวก่อน แล้วค่อยให้ทุกคนมาช่วยลงข้อมูลบ้านเป้าหมาย
 • จากนั้นนายกอซอรีจึงลงมือวาด และให้เพื่อนๆมาลงข้อมูลต่อไป
 • เมื่อทำแผนที่เสร็จทุกคนรู้สึกภูมิใจกับผลงาน และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
 • ครูเสาะแจ้งว่าจะนำไปทำไวนิล เพื่อโชว์ผลงานของเด็กๆต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.5 ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 5/10

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้สภาเยาวชนมาทำสรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชนต่อจากที่เคยสรุป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมเยาวชน 50 คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์
 • เยาวชน 30 คน ได้ทักษะการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 1 ชุดข้อมูล (ยังไม่สมบูรณ์)
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาเยาวชนช่วยกันนำข้อมูลจากแบบสำรวจสถานการณ์เยาวชนมาสรุปเป็นข้อมูลรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายดนุพล ยาง๊ะ ประธานสภาเยาวชนคลองสองปากชักชวนเพื่อนๆและรุ่นน้องมาช่วยกันสรุปข้อมูลสถานการณ์
 • โดยให้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ1หน้า แล้วจับคู่สองคน คนหนึ่งอ่านข้อมูล อีกคนขีดความถี่ลงในแบบฟอร์ม เมื่อทำหน้าของตัวเองครบแล้วให้ลงชื่อกำกับ นำชุดเอกสารไปสลับกับกลุ่มที่ทำหน้าอื่น
 • เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกัน จึงเริ่มการทำงาน สมาชิกบางคนไปเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้น ทำให้ทุกคนผ่อนคลายแม้ว่าการทำงานจะเครียด
 • ทีมแม่บ้านและสภาคลองสองปากมาช่วยเตรียมต้มถ่วเขียวและทำน้ำหวานแจกจ่ายแก่เยาวชน
 • เมื่อทำเอกสารครบทุกกลุ่มทุกแผ่นเสร็จเวลา17.00 น. นายดนุพล กล่าวขอบคุณเพื่อนน้องๆ ทุกคนที่มาช่วยกัน ครั้งต่อไปมีกิจกรรมดีๆมาให้ทำอย่างต่อเนื่อง
 • ครูเสาะและศิรประภารับหน้าที่รวบรวมพิมพ์เป็นไฟน์ให้เรียบร้อย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

3. เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เปิดตัวโครงการและจัดตั้งสภาเยาวชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงโครงการปีที่สองให้ชุมชนได้รับทราบ และรับสมัครเยาวชนมาร่วมเป็นสภาเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ชาวบ้านควนได้รับรู้ถึงการดำเนินโครงการ
 • มีสภาเยาวชนเพื่อขับเครื่อนกิจกรรม
 • เยาวชนมีเวทีทางความคิดในระรับชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ แม่บ้าน อสม. เยาวชน 120 คน ได้รับรู้เรื่องโครงการสสส. ปีที่สอง เพื่อได้มาร่วมโครงการในครั้งต่อๆไป โครงการปีที่สองที่ได้รับทุนจาก สสส. ต้องทำความเข้าใจว่ากิจกรรมจะเข้มข้นขึ้น เน้นเชิงวิชาการ เช่นจะมีการเก็บข้อมูลด้านเยาวชน และนำข้อมูลมาทำแผน นอกจากนี้จะนำพาเด็กให้เรียนรู้การทำอาชีพของพ่อแม่ สอนให้เด็กเป็นคนนำเที่ยวป่าชายเลนของหมู่บ้าน เพื่อเตรียมเปิดเป็นแหล่งดูนกที่ป่าชายเลนต่อไป มีกิจกรรมระหว่างเด็ก พ่อแม่ โดยจัดกีฬาสีครอบครัวในช่วงปิดเทอม ก็ขอให้พี่น้องทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างอนาคตให้เยาวชนลูกหลานคนสองปากให้ดี ห่างไกลยาเสพติด
 • ชาวบ้าน 120 คนได้ออกมาพบปะ แลกเปลี่ยนสาระทุกข์สุกดิบกัน ทำให้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
 • ได้สมาชิกสภาเยาวชนในการรับสมัครครั้งแรก 42 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ทั้งชุมชนได้รับทราบ
 • จัดประชุมชาวบ้าน เลี้ยงอาหารและชี้แจงที่มาวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • เชิญแกนนำกลุ่มเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น อสม แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ข้าราชการเกษียญ หน่วยงานราชการ เยาวชน ตัวแทนครัวเรือน ผู้เข้าร่วม 120 คน
 • ทำป้ายไวนิลโครงการ ทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมสภาเยาวชน จำนวน 50 คน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • หลังการละหมาดวันศุกร์ นายเกียรติ อุมารี ผู้ใหญ่บ้านคลองสองปากได้ขึ้นชี้แจงรายละเอียดโครงการ
 • จากนั้นมีการจัดการประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเด็กที่โรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองสองปาก โดยครูฮัมเศาะ ได้ขึ้นชี้แจงถึงโครงการสสส. อีกครั้งหนึ่ง ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวที่มัสยิด โดยครูฮัมเศาะได้เพิ่มเติมว่า ปีนี้จะมีการจัดตั้งสภาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน วันนี้ขอเชิญเยาวชนมาสมัครเป็นสมาชิก ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามว่าสามารถสมัครให้บุตรหลานแทนได้หรือไม่ ครูฮัมเศาะตอบว่าสมัครได้และยินดีต้อนรับ
 • ได้รายชื่อมาสมัคร 42 คน แล้วค่อยประชาสัมพันธ์รับสมัครต่อที่หน้าแถวโรงเรียนในวันจันทร์

 • จากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และแยกย้ายกลับบ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120

4. ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ทำความเข้าใจเยาวชนในการศึกษาตนเองและรากชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจเยาวชนเรื่องบทบาทเยาวชนและการทำความเข้าใจแบบสอบถาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สภาเยาวชน 50 คน และ สภาผู้นำชุมชน 10 คน ได้รับความรู้และมีทักษะการเก็บข้อมูล
 • สภาเยาวชนเเละสภาผู้นำชุมชนมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 60 คน ได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมสันทนาการ
 • เยาวชน 60 คน ได้รับความรู้เรื่องบทบาท ขีดความสามารถของสภาเยาวชน
 • เยาวชน 60 คน ได้รับความรู้และฝึกทักษะการสอบถามเก็บข้อมูล
 • ได้แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูล
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมทำความเข้าใจกับสภาเยาวชนเรื่องบทบาทสภาเยาวชน วิธีการทำข้อมูลสถานการณ์เยาวชน และวิธีลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพคนในชุมชน
 • มีตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชนเข้าร่วมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินโครการ
 • วิทยากรเเนะนำการทำงานการสำรวจข้อมูลของสภาเยาวชน
 • วางเเผนลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพคนในชุมชนโดยมีสภาผู้นำชุมชนเเนะนำ
 • ออกเเบบสำรวจข้อมูลชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายเกียรติอุมารี ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับทีมสภาเยาวชนบ้านนาโต๊ะขุน และให้โอวาทแก่เยาวชน หลีกห่างจากยาเสพติด ทำกิจกรรมสภาให้สำเร็จลุล่วง โดยมาให้ความร่วมมือทำกิจกรรมทุกครั้ง
 • ท่านอิหม่าม นำการอ่านฟาตีฮ๊ะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และเป็นสิริมงคลแก่การจัดกิจกรรม
 • คุณนฤมล ฮะอุรา พี่เลี้ยงแนะนำตัวและแนะนำวิทยากรคุณซีและคุณโบ้ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล
 • คุณซี และคุณโบ้ ชวนเยาวชนทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม เยาวชนบ้านคลองสองปากและบ้านนาโต๊ะขุนสนุกสนานกันมาก ให้ความสนใจร่วมมือเป็นอย่างดี วิทยากรสอดแทรกความรู้สลับกับการจัดกิจกรรม ได้แก่เรื่อง ความหมายของคำว่าเด็ก และเยาวชน สภาเยาวชนทำอะไรได้บ้าง การจดทะเบียนสภาเยาวชน
 • พี่เลี้ยงหนุ่ยสอนวิธีการลงเก็บข้อมูลแก่เยาวชน ได้แก่ การแนะนำตัว ชวนคุยเพื่อทำให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แล้วค่อยแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล จากนั้นได้อธิบายคำถามแต่ละข้อว่าควรซักถามอย่างไร อธิบายแก่คนที่ไปถามอย่างไรมีการให้ฝึกถามโดยการแสดงบทบาทสมมติ เยาวชนทำได้บ้า ไม่ได้บ้าง พี่เลี้ยงหนุ่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราจะไปสัมภาษณ์แบบเป็นคู่ๆให้ช่วยกันตั้งคำถาม
 • ครูฮัมเศาะชี้แจงการลงเก็บข้อมูล ได้แก่ เก็บข้อมูลทั้งหมด200ครัวเรือน จะลงไปเก็บทั้งหมด4วัน วันละ50ครัวเรือน การลงแต่ละครั้งมีคนลงทั้งหมด60คนเป็นผู้ใหญ่ 10 คน ผู้ใหญ่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้เยาวชนเป็นคนสอบถาม
 • ให้จับคู่กันสองคน รับผิดชอบถามครั้งละ2บ้าน ออกทั้งหมด4ครั้ง ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ของเดือนนี้
 • เยาวชนทุกคนเข้าใจมนแบบสอบถาม การถาม และการแบ่งหน้าที่ บ้านที่รับผิดชอบไปถาม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 63

5. ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 1/4

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจสถานการณ์เยาวชน ศึกษาชุมชนเพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน โซนที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ทำให้มีความกล้าที่จะเเลกเปลี่ยน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุมชนของตนเอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลได้ประมาณ 40 ครัวเรือน
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การลงศึกษาพื้นที่เพื่อค้นหาบุคคลที่ศักยภาพด้านต่างๆ
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เยาวชน
 • เยาวชน50คน และผู้ใหญ่10คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • สินสุดวันแรกปรากฎว่าเก็บข้อมูลได้ 35 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย15ครัวเรือน จึงวางแผนอออกสำรวจให้เช้ากว่าเดิมในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม 60 คน
 • ในการลงภาคสนามทำเเผนที่ศักยภาพคน ในเเต่ละกลุ่มจะมีตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชน 5 คน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้สูงอายุเเละปราชญ์ชุมชนที่เป็นที่นับถือในชุมชน เพื่อเเนะนำเเละเล่าข้อมูลประวัติ ในชุมชน
 • ใช้ระยะเวลาในการลงภาคสนาม 4 วันหรือ4 ครั้งเนื่องจากในการลงเก็บข้อมูลในเเต่ละเรื่องกับปราชญ์เเต่ละคน ต้องใช้เวลาในการพูดคุยซักถาม เเละการเล่าเรื่องจากปราชญ์
 • ในการลงภาคนามเมื่อเยาวชนได้ลงไปเรียนรู้กับบุคลที่มีศักยภาพด้านต่างๆจะมีการทดบันทึกซักถามเเรกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสภาเยาวชนกับปราชญ์ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • อิหม่ามประจำมัสยิดคลองสองปาก นายเชบ ดานเด็น เล่าข้อมูลประวัติ ในชุมชน
 • วันนี้เป็นการสำรวจโซนที่1 ครูเสาะมอบหมายให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มลงสำรวจจำนวน50ครัวเรือน(กลุ่มละ25ครัวเรือน) โดยพูดคุยซักถามว่าในบ้านมีใครบ้าง ทำอาชีพอะไร ใครเก่งเรื่องอะไร จากนั้นจึงถามคำถามตามแบบสอบถาม
 • กลุ่มที่1นำโดยอิหม่ามเชบ และกลุ่มที่2นำโดยครูเสาะ
 • เยาวชนเก็บข้อมูลช่วงเช้าได้ประมาณกลุ่มละ 1-2หลังเนื่องจากเริ่มสาย จากนั้นกลับมารับประทานอาหารร่วมกันที่โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ช่วงบ่ายจึงกระจายการออกสำรวจเนื่องจากมีประสบการณ์จากบ้านแรกแล้ว เพื่อให้ได้แบบสอบถามครบตามกลุ่มเป้าหมาย50ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 64
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 2/4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจสถานการณ์เยาวชน ศึกษาชุมชนเพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน โซนที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ทำให้มีความกล้าที่จะเเลกเปลี่ยน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุมชนของตนเอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครัวเรือนในวันนี้ได้ 40 ครัวเรือน
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การลงศึกษาพื้นที่เพื่อค้นหาบุคคลที่ศักยภาพด้านต่างๆ
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เยาวชน
 • เยาวชน 50 คน และผู้ใหญ่ 10 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • สิ้นสุดการสำรวจโซนที่ 2 ปรากฎว่าเก็บข้อมูลได้ 50 ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย15ครัวเรือน ซึ่งค้างมาจากครั้งที่ 1 นายดนุพล ประธานสภาเยาวชน จึงรับไปสำรวจที่ตกหล่นกับทีม 5 คน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • ในการลงภาคสนามทำเเผนที่ศักยภาพคน ในเเต่ละกลุ่มจะมีตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชน 5 คน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้สูงอายุเเละปราชญ์ชุมชนที่เป็นที่นับถือในชุมชน เพื่อเเนะนำเเละเล่าข้อมูลประวัติ ในชุมชน
 • ใช้ระยะเวลาในการลงภาคสนาม 4 วันหรือ4 ครั้งเนื่องจากในการลงเก็บข้อมูลในเเต่ละเรื่องกับปราชญ์เเต่ละคน ต้องใช้เวลาในการพูดคุยซักถาม เเละการเล่าเรื่องจากปราชญ์
 • ในการลงภาคนามเมื่อเยาวชนได้ลงไปเรียนรู้กับบุคลที่มีศักยภาพด้านต่างๆจะมีการทดบันทึกซักถามเเรกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสภาเยาวชนกับปราชญ์ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • วันนี้เป็นการสำรวจโซนที่2 ครูเสาะมอบหมายให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มลงสำรวจจำนวน50ครัวเรือน(กลุ่มละ25ครัวเรือน) โดยพูดคุยซักถามว่าในบ้านมีใครบ้าง ทำอาชีพอะไร ใครเก่งเรื่องอะไร จากนั้นจึงถามคำถามตามแบบสอบถาม
 • กลุ่มที่1นำโดยอารี ตีกาสม กรรมการมัสยิด และกลุ่มที่2นำโดยครูเสาะ
 • ครั้งนี้เยาวชนเก็บข้อมูลช่วงเช้าตั้งแต่08.30 น.เมื่อเที่ยงกลับมารับประทานอาหารร่วมกันที่โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ช่วงบ่ายจึงออกสำรวจอีกครั้ง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 62
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.3 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 3/4

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจสถานการณ์เยาวชน ศึกษาชุมชนเพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน โซนที่ 3

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ทำให้มีความกล้าที่จะเเลกเปลี่ยน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุมชนของตนเอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก้บข้อมูลในครั้งที่ 3 ได้ 40 ครัวเรือน
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การลงศึกษาพื้นที่เพื่อค้นหาบุคคลที่ศักยภาพด้านต่างๆ
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เยาวชน
 • เยาวชน 50 คน และผู้ใหญ่ 10 คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • สิ้นสุดการสำรวจโซนที่ 3 ปรากฎว่าเก็บข้อมูลได้ 25 ครัวเรือน ครบเป้าหมาย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • ในการลงภาคสนามทำเเผนที่ศักยภาพคน ในเเต่ละกลุ่มจะมีตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชน 5 คน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้สูงอายุเเละปราชญ์ชุมชนที่เป็นที่นับถือในชุมชน เพื่อเเนะนำเเละเล่าข้อมูลประวัติ ในชุมชน
 • ใช้ระยะเวลาในการลงภาคสนาม 4 วันหรือ4 ครั้งเนื่องจากในการลงเก็บข้อมูลในเเต่ละเรื่องกับปราชญ์เเต่ละคน ต้องใช้เวลาในการพูดคุยซักถาม เเละการเล่าเรื่องจากปราชญ์
 • ในการลงภาคนามเมื่อเยาวชนได้ลงไปเรียนรู้กับบุคลที่มีศักยภาพด้านต่างๆจะมีการทดบันทึกซักถามเเรกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสภาเยาวชนกับปราชญ์ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • วันนี้เป็นการสำรวจโซนที่3 ครูเสาะมอบหมายให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มลงสำรวจจำนวน 25 ครัวเรือน(กลุ่มละ 13 ครัวเรือน) โดยพูดคุยซักถามว่าในบ้านมีใครบ้าง ทำอาชีพอะไร ใครเก่งเรื่องอะไร จากนั้นจึงถามคำถามตามแบบสอบถาม
 • กลุ่มที่1นำโดยนายเกียรติ อุมารี ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มที่2นำโดยครูเสาะ
 • ครั้งนี้เยาวชนนัดกันมากินมื้อเที่ยงแล้วออกสำรวจช่วงบ่ายจึงออกสำรวจ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มาก
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.4 ลงภาคสนามเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนและทำแผนที่ศักยภาพคน 4/4

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจสถานการณ์เยาวชน ศึกษาชุมชนเพื่อทำแผนที่ศักยภาพคน โซนที่ 4

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เยาวชนได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ทำให้มีความกล้าที่จะเเลกเปลี่ยน
 • เยาวชนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุมชนของตนเอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เก็บข้อมูลครั้งที่ 4 ได้ 30 ครัวเรือน
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การลงศึกษาพื้นที่เพื่อค้นหาบุคคลที่ศักยภาพด้านต่างๆ
 • เยาวชน 50 คน ได้เรียนรู้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสถานการณ์เยาวชน
 • เยาวชน50คน และผู้ใหญ่10คน ได้ทำงานร่วมกันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น
 • เยาวชนและทีมแกนนำสภาคลองสองปากรู้สึกมีความสุขที่งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รู้สึกหายเหนื่อยกับการลงสำรวจมาตลอด4สัปดาห์
 • รวมจำนวนครัวเรือนที่เก็บสำรวจทั้ง 4 วัน 150 ครัวเรือน ได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • ในการลงภาคสนามทำเเผนที่ศักยภาพคน ในเเต่ละกลุ่มจะมีตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชน 5 คน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้สูงอายุเเละปราชญ์ชุมชนที่เป็นที่นับถือในชุมชน เพื่อเเนะนำเเละเล่าข้อมูลประวัติ ในชุมชน
 • ใช้ระยะเวลาในการลงภาคสนาม 4 วันหรือ4 ครั้งเนื่องจากในการลงเก็บข้อมูลในเเต่ละเรื่องกับปราชญ์เเต่ละคน ต้องใช้เวลาในการพูดคุยซักถาม เเละการเล่าเรื่องจากปราชญ์
 • ในการลงภาคนามเมื่อเยาวชนได้ลงไปเรียนรู้กับบุคลที่มีศักยภาพด้านต่างๆจะมีการทดบันทึกซักถามเเรกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสภาเยาวชนกับปราชญ์ด้านต่างๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เเบ่งกลุ่มสภาเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม กลุมละ 25 คนโดยมีสภาผู้นำชุมชน กลุ่มละ 5 คน รวม60 คน
 • วันนี้เป็นการสำรวจโซนที่ 4 ครูเสาะมอบหมายให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มลงสำรวจจำนวน 25 ครัวเรือน(กลุ่มละ 13 ครัวเรือน) โดยพูดคุยซักถามว่าในบ้านมีใครบ้าง ทำอาชีพอะไร ใครเก่งเรื่องอะไร จากนั้นจึงถามคำถามตามแบบสอบถาม
 • กลุ่มที่1นำโดยนายเกียรติ อุมารี ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มที่2นำโดยครูเสาะ
 • ครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งงสุดท้าย เยาวชนนัดกันมากินมื้อเที่ยงแล้วออกสำรวจช่วงบ่าย
 • สิ้นสุดการสำรวจโซนที่ 4 ปรากฎว่าเก็บข้อมูลได้ 25 ครัวเรือน ครบเป้าหมาย
 • เมื่อนำแบบสอบถามมานับ พบว่าได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้150ครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

6. ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมสรุปข้อมูลศักยภาพคนและทำแผนที่ให้สมบูรณ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำข้อมูลศักยภาพคนมาลงในแผนที่หมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลดิบที่เยาวชนลงเก็บข้อมูล
 • เยาวชนได้ทักษะการวิเคาระข้อมูล
 • เยาวชนได้เเลกเปลี่ยนประสบการการลงเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 50 คนได้เรียนรู้การทำแผนที่ศักยภาพคน
 • เกิดความหวงแหนรักบ้านเกิดจากการที่ได้เรียนรู้รากเหง้า อัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง
 • ได้แผนที่ัศักยภาพคน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ เรื่อง การรักษาโรค (หมอพื้นบ้าน) การรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น วัว แพะ แกะ การทำขนมพื้นบ้าน การทำประงพื้นบ้าน การทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง กีฬา เป็น จำนวน 7 ชุด และจะทำเป็นแผนที่ชุดใหญ่ที่รวมทั้งหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สภาเยาวชนนำขู้ลจากลุ่มทั้งสองกลุ่มมารวบรวมเเล้วร่วมกันสรุปข้อมูล
 • เมื่อได้ข้อมูลที่ร่วมกันสรุปเเล้วนำมานำเสนอให้ตัวเเทนจากสภาผู้นำชุมชนเเละกรรมการชุมชนทราบ
 • ปรัปรุงเเก้ไขข้อมูลจากคำชี้เเนะของสภาผู้นำชุมชนเเละกรรมชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ครูเสาะทำการชี้แจงให้เยาวชนจับกลุ่มเป็น7กลุ่ม แล้วช่วยกันวาดแผนที่บ้าน จากนั้นลงช่วยกันลงข้อมูลว่าใคร ชื่ออะไรมีความสามารถด้านใด
 • เยาวชนแบ่งกลุ่ม วางแผนการวาดแผนที่กันเสียงดัง จนเมื่อได้ข้อสรุปแต่ละกลุ่มจึงลงมือวาดแผนที่และลงข้อมูล
 • ศักยภาพคนที่ค้นพบได้แก่ นางโบน เป็นหมอตำแย นายอนันต์เป็นนักฟุตบอลทีมจังหวัด นายศักรียาเป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ มีปราชญ์เกษตรหลายท่าน นางอุ่นเป็นหมอบีบนวด นางบุหลันทำขนมเจาะรู นางตีอ๊ะ ทำขนมกะหรี่พัฟ นางฝาตีม๊ะทำน้ำปลา นางผ่องศรีทำปลาหวาน นางคอเดี้ยะทำแพหาและขายหอย นายอารีสอนอัลกรุอ่านแบบกีรออาตี เป็นต้น
 • ครูเสาะวางแผนจะนำแผนที่มาต่อกันทำให้เป็นแผนที่รวมของหมู่บ้านต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

7. สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

8. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. สองสภาทำแผนด้านเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

10. ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

11. กีฬาสีครอบครัว

ไม่มีกิจกรรม

12. เสริมทักษะชีวิตพิชิตคนใจง่าย

ไม่มีกิจกรรม

13. เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา

ไม่มีกิจกรรม

14. เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน

ไม่มีกิจกรรม

15. จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน

ไม่มีกิจกรรม

16. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รับรู้ทำความเข้าใจระเบียบ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รู้จักระเบียบงาน สสส. ได้รู้วิธีการรายงานทางเวปไซด์ และการทำเอกสารต่างๆ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและปฎิทินโครงการบนเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการที่ สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ทำจริง

รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการที่ได้จัดทำสัญญาข้อตกลงกับสสส วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ วิทยากรแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ http://happynetwork.org/ ลงรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้งาน จัดทำแผนการดำเนินงาน ,ปฎิทินโครงการบนเว็บไซต์ http://happynetwork.org/ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญทางการเงิน วิทยากรแนะนำการบันทึกรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการทำโครงการ ให้แต่ละโครงทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินในกิจกรรมปฐมนิเทศ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.2 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำรายงานและการเงินได้ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เรียนรู้การทำรายงาน การทำบัญชี การบันทึกกิจกรรมในเวปไซต์ และการเสียภาษี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • อบรมการเขียนรายงานกิจกรรม
 • อบรมการเสียภาษี
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การทำบัญชี การบันทึกกิจกรรมในเวปไซต์ และการเสียภาษี
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.3 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ขาดใบเสร็จรับเงิน
 • รายงานหน้าเวปยังไม่เสร็จเรียบร้อย
 • ให้ทำรายงานวันปิดงวดไปก่อนเลย
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ความสมบูรร์ของรายงานหน้าเวป

กิจกรรมที่ทำจริง

พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน ความสมบูรร์ของรายงานหน้าเวป

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.4 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารก่อนปิดงวด1 ครั้งที่2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เข้าใจการเก็บรวบรวมเอกสารการเงิน การเขียนรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน และความสมบูรณ์หน้าเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน และความสมบูรณ์หน้าเวปไซด์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.5 รายงานการปิดงวด 1

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดงวดงบประมาณครั้งที่1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ประสบการณ์ทำเอกสารปิดงวด
 • ได้วิธีการเขียนรายงานที่สมบูรณ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส. ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการเงิน ตรวจความสมบูรณ์ของรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์ ทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 2

กิจกรรมที่ทำจริง

สจรส. ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการเงิน ตรวจความสมบูรณ์ของรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์ ทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

17. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ทำป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรณรงค์สถานที่ปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ช่วยรณรงค์ให้หยุดสูบบุหรี่ มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่เพิ่มมากขึ้น และคนในชุมชนปฏิบัติตามไม่สูบบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายปลิดบุหรี่ตามแบบ สสส.กำหนด

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำป้ายตามขนาดที่ สสส  กำหนด และดำเนินการติดที่โรงน้ำปลา มัสยิด โรงเรียน บ้านผู้ใหญ่ และใช้ติดเวลาทำกิจกรรมนอกสถานที่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

500 500

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 51 23                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 209,750.00 64,700.00                  
คุณภาพกิจกรรม 92 70                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

เงินงวดแรกมาช้า ทำให้เริ่มกิจกรรมได้ช้า

-

เร่งทำกิจกรรมและขอขยายเวลา

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ดนุพล ยาง๊ะ โรงเรียนสาครพิทยาคาร สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย กอรอซี อุสมา 20 หมู่ที่ 8 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง ฮัมเศาะ อุมารี หมู่ที่ 8 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย มาลิค เส็นสามารถ 161 หมู่ที่ 8 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย อาซาร เส็นสามารถ 206 หมู่ที่ 8 สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาย สาราวุธ เส็นสามารถ รร.สาครพิทยาคาร สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน
นาง ขอดีย๊ะ เทศอาเส็น 77 หมู่ที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง
นาง เจ๊ะน๊ะ จิแอ 62 หมู่ที่ 8 เศรษฐกิจพอเพียง
นาย อารี ตีกาสม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 5/10 ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารปิดงวด ( 12 มีนาคม 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด ( 14 มีนาคม 2559 )
 4. รายงานการปิดงวด 1 ( 15 มีนาคม 2559 )
 5. ประชุมสภาเยาวชน 6/10 ( 19 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 6/ 10 ( 21 มีนาคม 2559 )
 7. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 7/10 ( 16 เมษายน 2559 )
 8. เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรยั่งยืน 1/1 ( 23 เมษายน 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 7/10 ( 27 เมษายน 2559 )
 10. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 8/10 ( 14 พ.ค. 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 8/10 ( 20 พ.ค. 2559 )
 12. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 9/10 ( 18 มิถุนายน 2559 )
 13. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 9/10 ( 20 มิถุนายน 2559 )
 14. เรียนรู้ภูมิปัญญาทำน้ำปลา 1 /1 ( 25 มิถุนายน 2559 )
 15. ประชุมสภาเยาวชนในชุมชน 10/10 ( 10 กรกฎาคม 2559 )
 16. สรุปข้อมูลสถานการณ์เยาวชน ( 14 กรกฎาคม 2559 )
 17. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 1/1 ( 16 กรกฎาคม 2559 )
 18. ประชุมสภาผู้นำคลองสองปาก 10/10 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 19. สองสภาทำแผนด้านเยาวชน 1/1 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 20. กีฬาสีครอบครัว 1/4 ( 24 กรกฎาคม 2559 )
 21. กีฬาสีครอบครัว 2/4 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 22. กีฬาสีครอบครัว 3/4 ( 31 กรกฎาคม 2559 )
 23. ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องเยาวชน 1/1 ( 3 สิงหาคม 2559 )
 24. กีฬาสีครอบครัว 4/4 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 25. จัดตั้งทีมมัคคุเทศก์นำเที่ยวศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน 1/1 ( 7 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย เกียรติ อุมารี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......