เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)

รหัสโครงการ 58-03848 รหัสสัญญา 58-00-2207 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

ควรหากิจกรรมให้สภาเยาวชนได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบต้องมีและไม่มีงบประมาณ

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ให้ความรู้พ่อแม่เกี่ยวกับลูกวัยรุ่น กีฬาสีครอบครัว เยาวชนเรียนรู้การทำอาชีพเสริมของพ่อแม่ การจัดค่ายทักษะชีวิต

รายงาน/ภาพกิจกรรม

ควรทำการให้ความรู้แก่พ่อแม่อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผลสู่ครอบครัวอื่น

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดกติกาครอบครัว 9 ข้อ

รายงานกิจกรรม

ให้มีการติดตามว่ากติกาที่วางไว้สามารถทำได้/ไม่ได้อย่างไร

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การเก็บข้อมูลสถานการณ์เยาวชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเด็กและเยาวชน

ภาพ/รายงานกิจกรรม

ให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การออกแบบกิจกรรมในชุมชนเมื่อได้รับทุนสนับสนุนลงมา

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

บ้านคลองสองปากเป็นชุมชนชนประมงในชนบท คนในชุมชนส่วนใหญ่ฐานะปานกลาง มีหนี้สินทุกครัวเรือน จำเป็นต้องทำงานหาเช้ากินค่ำ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ให้แต่เงินให้บุตรหลานไปเรียนหนังสือ ส่วนเยาวชนก็มีความต้องการเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ตามเพื่อนโดดเรียนบ้าง ที่ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานเล็กๆน้อยๆ เช่น ไปช่วยก่อสร้างรายวัน เป็นลูกมือออกทะเล รับจ้างเก็บน้ำยาง ได้เงินมาก็ไปกินน้ำกระท่อม กินแคป เสพกัญชา เมื่อไม่มีเงินก็ก่อปัญหาลักเล็กขโมยน้อย ผู้นำมีการลงมาช่วยแก้ปัญหา เช่น นำส่งเยาวชนเข้าค่ายของอำเภอท่าแพ แต่ดูเหมือนยิ่งไปขยายเครือข่ายให้เยาวชนมากขึ้น ปี 2556 ผู้ใหญ่บ้านได้นำโครงการสสส.มาปรับพฤติกรรมเยาวชน เน้นการเล่นกีฬา ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมร้องขอให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่อง และพบปัญหาในการทำโครงการปีก่อนว่ายังมีเยาวชนบางคน บางกลุ่มยังไม่ได้มาร่วมกิจกรรม สภาผู้นำชุมชนบ้านคลองสองปากจึงเห็นร่วมกันว่า จะทำโครงการสสสต่อเนื่องในปีที่ 2 นี้เพื่อขยายความครอบคลุมเยาวชนให้ทั่วถึง และดึงเยาวชนกลับมาจากยาเสพติดได้เพิ่มขึ้น ทำให้บ้านคลองสองปากเข้มแข็งและน่าอยู่ต่อไป โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนกลุ่มที่เสี่ยงต่อยาเสพติด ช่วงอายุ 16-20 ปี รวม 40 คน เป็นหญิง 25 คน ชาย 15 คน ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง 10 คน ยาเสพติดที่ใช้ได้แก่ บุหรี่ น้ำกระท่อม แคป กัญชา และช่วงอายุ10-15 ปี รวม 76 คนเป็นหญิง 46 คน ชาย 30 คน ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง 15 คน ยาเสพติดที่ใช้ ได้แก่ บุหรี่ น้ำกระท่อม แคป กิจกรรมในโครงการปีที่สองมุ่งเน้นการก่อตั้งสภาเยาวชน การให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับลูกวัยรุ่น การส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและผู้ใหญ่ในชุมชน และการให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิตแก่เยาวชน


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการสิ้นสุดลงได้แก่ 1) เกิดสภาเยาวชน 1 สภา มีการประชุมและจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งโครงการ 2) ได้ข้อมูลสถานการณ์เยาวชน 1 ชุมข้อมูลที่นำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำแผนพัฒนาชุมชนด้านเยาวชน 1 แผน 3) เยาวชนและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการปฏิบัติต่อต่อกัน นำมาซึ่งการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4) เยาวชนกับครอบครัว และเยาวชนกับคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการอยู่ที่แกนนำโครงการเป็ฯครูโณงเรียนประถมที่เยาวชรรักและให้ความเคารพ ทำให้สามารถดึงการมีส่วนร่วมจากเยาวชนได้เป็ฯอย่างดีอีกทั้งยังเรียนรู้บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามระเบียบสสส.ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ถูกต้อง ดังนั้นหากมีโอกาสควรจัดหาทุนมาสนับสนุนเพื่อให้สภาเยาวชนได้เคลื่อนงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3