เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03851
สัญญาเลขที่ 59-00-0002
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) คืนเงินเปิดบัญชี
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
4) ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ
5) เขียนรายงานและการเงิน
6) ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่1/10
7) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 1/10
8) เปิดตัวโครงการปีที่ 2
9) ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่2/10
10) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 2/10
11) อบรมบทบาทสภาเยาวชน
12) พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด1ครั้งที่1
13) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่3/10
14) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 3/10
15) ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ
16) ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน
17) พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารปิดงวด
18) ปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,100.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 48.16 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,558.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 17,208.16 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,648.16 บาท รวมรายจ่าย (2) = 65,882.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 19,766.16 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,375.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่4/10 (18 มีนาคม 2559)
 2. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะครั้งที่1/2 (19 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 4/10 (28 มีนาคม 2559)
 4. รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล (2 เมษายน 2559)
 5. อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป (20 พ.ค. 2559)
 6. เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ (4 มิถุนายน 2559)
 7. ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา" (18 มิถุนายน 2559)
 8. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา (17 กรกฎาคม 2559)
 9. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 5/10 (17 กรกฎาคม 2559)
 10. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2/2 (23 กรกฎาคม 2559)
 11. ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (23 กรกฎาคม 2559)
 12. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่6/10 (28 กรกฎาคม 2559)
 13. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่5/10 (30 กรกฎาคม 2559)
 14. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่2/7 (30 กรกฎาคม 2559)
 15. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่7/10 (5 สิงหาคม 2559)
 16. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่6/10 (6 สิงหาคม 2559)
 17. ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชนครั้งที่2/2 (10 สิงหาคม 2559)
 18. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 7/10 (12 สิงหาคม 2559)
 19. ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน (13 สิงหาคม 2559)
 20. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่3/7 (14 สิงหาคม 2559)
 21. นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ (20 สิงหาคม 2559)
 22. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่4/7 (27 สิงหาคม 2559)
 23. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่8/10 (28 สิงหาคม 2559)
 24. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่9/10 (3 กันยายน 2559)
 25. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่8/10 (9 กันยายน 2559)
 26. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่5/7 (10 กันยายน 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ )
15 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรอเกี๊ยะ ง๊ะกูหลัง )
15 มีนาคม 2559