เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03851
สัญญาเลขที่ 59-00-0002
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 15 กันยายน 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่4/10
2) ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะครั้งที่1/2
3) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 4/10
4) รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล
5) อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป
6) ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา"
7) เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ
8) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 5/10
9) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา
10) ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
11) ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2/2
12) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่6/10
13) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่5/10
14) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่2/7
15) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่7/10
16) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่6/10
17) ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชนครั้งที่2/2
18) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 7/10
19) ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน
20) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่3/7
21) นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ
22) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่4/7
23) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่8/10
24) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่9/10
25) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่8/10
26) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่5/7
27) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 9/10
28) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่6/7
29) ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 10/10
30) ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน คั้งที่ 10/10
31) งานสร้างสุข
32) ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา ครั้งที่ 7/7
33) พี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด 2
34) ถ่ายภาพกิจกรรม
35) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
36) จัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 19,766.16 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,375.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 143.94 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,778.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 727.10 บาท
รวมรายรับ (1) = 126,285.10 บาท รวมรายจ่าย (2) = 141,336.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,050.90 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,050.90 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ )
31 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรอเกี๊ยะ ง๊ะกูหลัง )
31 ตุลาคม 2559