เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03851
สัญญาเลขที่ 59-00-0002

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
รหัสโครงการ 58-03851 สัญญาเลขที่ 59-00-0002

ระยะเวลาตามสัญญา 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,750.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,100.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,375.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,475.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 48.16 บาท
งวดที่ 2 = 143.94 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 192.10 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 207,218.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -15,050.90 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ 7,000.00 7,000.00
1. ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : อบรมบทบาทสภาเยาวชน 6,250.00 6,250.00
1. อบรมบทบาทสภาเยาวชน
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการปีที่ 2 24,840.00 24,840.00
1. เปิดตัวโครงการปีที่ 2
กิจกรรมหลัก : ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน 5,000.00 4,000.00
1. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 1/10
2. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 2/10
3. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 3/10
4. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 4/10
5. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 5/10
6. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่6/10
7. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่7/10
8. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่8/10
9. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่9/10
10. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน คั้งที่ 10/10
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาเยาวชน 4,000.00 4,000.00
1. ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่1/10
2. ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่2/10
3. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่3/10
4. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่4/10
5. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่5/10
6. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่6/10
7. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 7/10
8. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่8/10
9. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 9/10
10. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 10/10
กิจกรรมหลัก : ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ 9,250.00 9,250.00
1. ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ 14,750.00 14,750.00
1. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะครั้งที่1/2
2. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2/2
กิจกรรมหลัก : รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล 9,050.00 9,050.00
1. รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล
กิจกรรมหลัก : นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ 12,100.00 12,100.00
1. นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ 18,910.00 18,910.00
1. เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป 15,950.00 15,950.00
1. อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป
กิจกรรมหลัก : ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน 12,100.00 12,100.00
1. ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน
2. ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชนครั้งที่2/2
กิจกรรมหลัก : ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา 12,450.00 12,450.00
1. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา
2. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่2/7
3. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่3/7
4. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่4/7
5. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่5/7
6. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่6/7
7. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา ครั้งที่ 7/7
กิจกรรมหลัก : ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 14,150.00 14,150.00
1. ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมหลัก : ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา" 12,950.00 12,950.00
1. ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา"
กิจกรรมหลัก : ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน 21,000.00 21,000.00
1. ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 5,468.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. คืนเงินเปิดบัญชี
3. เขียนรายงานและการเงิน
4. พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด1ครั้งที่1
5. พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารปิดงวด
6. ปิดงวดที่ 1
7. งานสร้างสุข
8. พี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด 2
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์โครงการปิดงวดที่ 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,750.00 207,218.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ )
วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2559