เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03851
สัญญาเลขที่ 59-00-0002
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)

2. ชุมชน บ้านนาโต๊ะขุน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03851 เลขที่ข้อตกลง 59-00-0002

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมเตรียมงานเปิดตัวโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างความเข้าใจร่วมกันกับทีมสภาเยาวชน และแกนนำเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

• ตัวแทนสภานาโต๊ะขุนและตัวแทนเยาวชนมีความเข้าใจในกิจกรรมโครงการปีที่ 2 • ตัวแทนสภานาโต๊ะขุนและตัวแทนเยาวชนมีความรู้ในเรื่องบทบาท/หน้าที่ • ได้เตรียมกิจกรรมการจัดเวทีเพื่อเปิดโครงการ าร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตัวแทนสภานาโต๊ะขุน 40 คน เยาวชน 15-20 ปี 10 คน เยาวชน 10-15 ปี 10 คน มีความเข้าใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และมีความรู้ในเรื่องบทบาท/หน้าที่ของเยาวชน
 • ที่ประชุมได้คัดเลือกเยาวชนมาทำหน้าที่สภาเยาวชนทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 15-20 ปี 10 คน เรียนทุกคน ช่วงอายุ 10-15 ปี 10 คน เรียนทุกคน ช่วงอายุ 35-45 ปี จำนวน 40 คน
 • โครงสร้างสภาเยาวชนแบ่งหน้าที่ดังนี้ ประธาน นายดลเสด สันเกาะ มีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ รองประธาน นายกูสัน ง๊ะกูหลัง นายรอสีด โดงกูล มีหน้าที่ช่วยเหลืองานประธาน เลขานุการ นายศรายุทธ รอเกตุ บันทึการประชุม กรรมการประกอบด้วย นางอาซีส๊ะ กาเส็มส๊ะ นางวณิดา กาเส็มส๊ะ นายดนหรีม หมัดอ๊ะ นายเจ๊ะอาบีดีน ตาเอ็นและนายดลล๊ะ โดงกูล มีหน้าที่ช่วยประสานงานในโครงการและปิดประชุมด้วยอีม่ามอีกคร้ัง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดประชุมสภานาโต๊ะขุนร่วมกับแกนนำเยาวชน
 • ใช้เวลาครึ่งวัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกิตติมา ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และแจกเอกสารสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีที่ 2
 • ช่วยกันคิดเตรียมงานเปิดตัวโครงการว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพิ่มเติมจากที่กำหนดในโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.30 น.ทีมสภาเยาวชนและทีมแกนนำเยาวชนได้เดินทางมาร่วมลงทะเบียน โดยพร้อมเพรียงกัน
 • เมื่อเวลา09.00 น.เริ่มจัดประชุมสภาเยาวชนโดยมีอีม่าม คือนายดลเสดสันเกาะ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและมีนางกิตติมากาเส็มส๊ะชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ที่มีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม และแต่ละกิจกรรมมีวิธีการจัดอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร ดังเอกสารประกอบการประชุม และหลังจากนั้นก็ช่วยกันคิดเตรียมงานเปิดตัวโครงการ ว่าจะให้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เพิ่มเติมจากที่กำหนดในโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 60

2. อบรมบทบาทสภาเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 อบรมบทบาทสภาเยาวชน

วันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ ของสภาเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•ตัวแทนสภานาโต๊ะขุนและตัวแทนเยาวชนมีความเข้าใจในกิจกรรมโครงการปีที่ 2 •ตัวแทนสภานาโต๊ะขุนและตัวแทนเยาวชนมีความรู้ในเรื่องบทบาท/หน้าที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมบทบาทสภาเยาวชนก็ได้ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ ของสภาเยาวชนได้มากขึ้นและจะนำความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาเยาวชนมากท่ีสุด
 • เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนว่า ตาม พรบ.สภาเด็กและเยาวชนคำว่า "เด็ก" นับตั้งแต่ แรกเกิด-18 ปี และ "เยาวชน" อายุตั้งแต่ 18-25 ปี และได้จัดทำโครงสร้างสภาเยาวชน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน 1 คนรองประธาน 2 คนเลขา1คน และที่เหลือคือกรรมการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ก่อนจบการอบรม นายพีระวัส งะสงบ ไดเชิญนายณกรณ์วรรธน์โกบยาหยัง นักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ซึ่งเป็นสภาเยาวชน อำเภอท่าแพได้มาพบปะกับทีมสภาเยาวชนนาโต๊ะขุน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่สภาเยาวชน
 • ทำโครงสร้างสภาเยาวชน
 • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเยาวชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดงานโดย นายดลเสดสันเกาะ อีหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน พูดคุยเกี่ยวกับเรีื่องความสะอาดในชุมชนที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษา เพื่อให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

 • พีระวัสงะ สงบ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สตูล พูดคุยเรื่องสภาเด็กและเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

60 55

3. เปิดตัวโครงการปีที่ 2

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 เปิดตัวโครงการปีที่ 2

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่จัดขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•คนในชุมชน 200 คนเข้าใจรายละเอียดโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คนในชุมชน 200 คน ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ
 • คนในชุมชน 200 คนร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคม และจัดทำแผนชุมชน
 • คนในชุมชนให้ความร่วมมือกับคนในชุมชนให้ช่วยกันคัดแยกขยะในบ้านของท่าน เพื่อท่ีจะนำไปขายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน เพราะในหมู่บ้านของเรามีกองทุนจัดซื้อขยะเพื่อที่จะลดขยะในบ้านของเรา และขอความร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันกำหนดมาตรการทางสังคมและร่วมกันทำแผนชุมชนดังนี้ ชาวบ้านให้ควมร่วมมือในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนใชเวลว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• จัดเวทีเปิดโครงการร่วมกับการจัดงานวันฮารีรายาฮัจยี เป็นการจัดงานภาคบ่ายและค่ำ • เชิญคนในหมู่บ้านมาร่วมงาน 200 คน • อิหม่ามเปิดงานและชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น • ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลขยะของครัวเรือน การให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการทางสังคม การทำแผนชุมชนและให้กำลังใจทีมเยาวชนในการจัดการขยะ • แจกเอกสารสรุปกิจกรรมที่ตะเกิดขึ้นโดยย่อแก่ผู้มาร่วมงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดงานโดยอีหม่ามประจำมัสยิดชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะเกิดขึนในหมู่บ้าน อีหม่ามนายดลเสดสันเกาะ พูดถึงการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

4. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 1/10

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานที่ได้จัดขึ้นจากกิจกรรมที่ผ่านมาและเพื่อเตรียมงานในกิจกรรมต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน : ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมแก้ ร่วมประเมินผล •รายงานการทำงานของที่ประชุมหน้าเว็ปคนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คนเข้าใจถึงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ร่วมกันคิด ร่วมแก้ และร่วมประเมินผล
 • พูดคุยถึงปัญหาอุสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งพบปัญหาดังนี้ มีชาวบ้านบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ ชาวบางส่วนยังไม่ค่อยเข้าใจในการคัดแยกขยะ ยังมีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ และจะนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

•สภานาโต๊ะขุน แกนนำเยาวชน ชาวบ้านทั่วไป ร่วมกันประชุมติดตามกิจกรรมโครงการและประชุมหมู่บ้านทุกเดือน •ติดตามผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ นำปัญหาอุปสรรคมาพูดคุยเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป •เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป •การเงินโครงการสสส.แจ้งสถานะทางการเงินประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดประชุมโดยอีหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน นายดลเสดสันเกาะ กล่าวเปิดการประชุม
 • นางกิตติมากาเส็มส๊ะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีผ่านมา ว่าไดจัดทำอะไร อย่างไร เช่น ประชุมสภานาโต๊ะขุนร่วมกับแกนนำเยาวชนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่สภาเยาวชน จัดเวทีเปิดตัวโครงการปีท่ี 2
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 2/10

วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานที่ได้จัดขึ้นจากกิจกรรมที่ผ่านมาและเพื่อเตรียมงานในกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน : ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมแก้ ร่วมประเมินผล •รายงานการทำงานของที่ประชุมหน้าเว็ปคนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คนเข้าใจถึงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • มีการจัดตั้งมาตรการทางสังคมที่ชัดเจน
 • คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและเห็นความสคัของขยะ ขอความร่วมมือในการเก็บขยะของครัวเรือนและร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคม เพื่อให้ชุมชนสะอาด และเปผ้นชุมชนที่น่าอยู่ขึ้น เช่นถ้าครัวเรือนไหนมีการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี หรือไม่มีการคัดแยกขยะก็จะให้ครัวเรือนนั้นนิจาคขยะเพื่อหาเงินเข้ากลุ่มจัดซื้อขยะโดยทางกลุ่มขยะจะไปคัดแยกเอง และแจ้งจำนวนราคาขยะท่ีได้ เพื่อให้ครัวเรือนนั้นเห็นความสำคัญของขยะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• สภานาโต๊ะขุน แกนนำเยาวชน ชาวบ้านทั่วไป ร่วมกันประชุมติดตามกิจกรรมโครงการและประชุมหมู่บ้านทุกเดือน • ติดตามผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ นำปัญหาอุปสรรคมาพูดคุยเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป • เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป • การเงินโครงการสสส.แจ้งสถานะทางการเงินประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง

กล่าวเปิดการประชุมโดย นายดลเสด สันเกาะ อีหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน พูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ว่าตอนนีทางผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำไปถึงกิจกรรมเปิดตัวโครงการปีที่ 2 รายละเอียดเป็นอย่างไรนางกิตติมา กาเส็มส๊ะ เป็นผู้พูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมว่าจากกิจกรรมเปิดตัวโครงการปีที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 3/10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานในกิจกรรมที่ผ่านมา และเพื่อเตรียมงานในกิจกรรมครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน : ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิด ร่วมแก้ ร่วมประเมินผล •รายงานการทำงานของที่ประชุมหน้าเว็ปคนใต้สร้างสุข

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คนเข้าใจถึงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 • มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป
 • กิจกรรอบรมบทบาทสภาเยาวชน กิจกรรมการจัดทตะแกรงขยะรีไซเคิลติดตั้งในชุมชน และกิจกรรมขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ ว่าพบปัญหาอุสรรคอะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาแก้ไข
 • กิจกรรมตอนนี้ว่าทางโครงการได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะและมีการเชิญวิทยากร จาก อบต.นาทอน มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ขยะ และวิธีการคัดแยกขยะท่ีมีในครัวเรือน ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และในครั้งต่อไปจะมีการจัดทข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่ 1/2 ซึ่งการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

•สภานาโต๊ะขุน แกนนำเยาวชน ชาวบ้านทั่วไป ร่วมกันประชุมติดตามกิจกรรมโครงการและประชุมหมู่บ้านทุกเดือน •ติดตามผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ นำปัญหาอุปสรรคมาพูดคุยเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป •เตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป •การเงินโครงการสสส.แจ้งสถานะทางการเงินประจำเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • นายดลเสด สันเกาะ อีหม่ามประจำมัสยิดใหม่นาโต๊ะขุนร่วมกันพูดคุยถึงกิจกรรมที่ผ่านมา
 • นางกิตติมา กาเส็มส๊ะ พูดถึงกิจกรรมตอนนี้ว่าทางโครงการได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมขาหุ้นเยาวชน
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

5. ประชุมสภาเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่1/10

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างสภาผู้นำที่มีองค์ประกอบของแกนนำในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาชุมชนด้านการจัการขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•ได้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสภาเยาวชน •จัดทำแผนการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 20  คน ร่วมกันเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านการจัดการยะ
 • ร่วมกันจัดตั้ง กฎ กติกา ของชุมชนในการจัดการขยะ
 • ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลขยะในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• สภาเยาวนาโต๊ะขุน ร่วมกันประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม • เตรียมการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

กล่าวเปิดการประชุมโดยนางกิตติมากาเส็มส๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ของสภาเยาวชนที่ร่วมกันจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม การจัดการขยะในชุมชนโดยให้สภาเยาวชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ มีกติกาของชุมชน ในการจัดการขยะ มีการพบปะพูดคุยกัน หันหน้าเข้าหากัน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลขยะในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ประชุมสภาเยาวชน ครั้งที่2/10

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•ได้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสภาเยาวชน •จัดทำแผนการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มแกนนำเยาวชนร่วมกับสภานาโต๊ะขุนได้จัดตะแกรงคัดแยกขยะ
 • นักเรียนในโรงเรียนตาดีกาสามารถคัดแยะขยะที่มีในโรงเรียนได้
 • ขยะในโรงเรียนและในชุมชนลดลง และมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มข้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

•สภาเยาวนาโต๊ะขุน ร่วมกันประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม •เตรียมการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

กล่าวเปิดการประชุมโดย นางกิตติมากาเส็มส๊ะผู้รับผิดชอบโครงการ และได้ร่วมติดตามงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจัดการขยะ ที่ได้จัดตั้งให้กลุ่มแกนนเยาวชนเป็นู้รับผิดชอบในการดเนินการในการจัดการขยะซึ่งกลุ่มแกนนำได้มีการเสนอให้จัดทตะแกรงเพื่อคัดแยกขยะติตตั้งในชุมชน เพื่อลดขยะที่มีในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และมีการแนะนำให้นัเรียนในโรงเรียนตาดีการู้จักคัดแยกขยะและคัดแยกขยะเป็น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.3 ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่3/10

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมหาขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะและร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•ได้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสภาเยาวชน •จัดทำแผนการดำเนินงาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กลุ่มแกนนำเยาวชนและสภานาโต๊ะขุนมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมท่ีจัดขึ้น
 • นักเรียนในโรงเรียนตาดีกามีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะที่มีในโรงเรียนได้
 • การจัดทำตะแกรงขยะรีไซเคิลติดตั้งในชุมชน ว่าตอนนี้ทางโครงการได้จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะติดตั้งไว้ 3 จุด และหมอบหมายให้สภาเป็นผู้ดูแลให้ร้านค้าที่ทางโครงการไปติดตั้งตะแกรงไว้ ให้นำขยะที่ได้ในแต่ละเดือนไปขายให้กับกองทุนจัดการขยะในหมู่บ้าน พร้อมกับปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะจัดให้มีขึ้นในครั้งต่อไป คือ ขาหุ้นเยวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ ให้เยาวชนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• สภาเยาวนาโต๊ะขุน ร่วมกันประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม • เตรียมการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน

กิจกรรมที่ทำจริง

กล่าวเปิดการประชุม ดดยนางกิตติมากาเส็มส๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้พูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำตะแกรงขยะรีไซเคิลติดตั้งในชุมชน และเตรียมการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

6. ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ขาหุ้นเยาวชน คนตัวน้อยจัดการขยะ

วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนขาหุ้น ในโรงเรียนตาดีกามีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

•ได้ทีมขาหุ้นเยาวชน 30 คนเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานและเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ •ทีมขาหุ้นเยาวชนมีความรู้ ทักษะในการเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชนมีความรู้ทักษะในการเก็บข้อมูลขยะ

 • เยาวชนสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ ซึ่งขยะมีหลายประเภท ดังนี้

 1. ขยะประเภทกระป๋อง อลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก สามารถนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นชิ้นส่วนจักรยานต์
 2. ขยะประเภทกระดาษ นิตยสาร กล่องนม สามารถนำไปทำเป็นกล่องกระดาษท่ีมีความแข็งแรง
 3. ขวดแก้วใส หรือสีชา นำไปผลิตขวดใหม่ได้
 4. ขวดแก้วสีอื่น นำไปผลิตเป็นพื้นกระเบื้อง
 5. ขวดน้ำพลาสติก นำไปผลิตเป็นผ้าพลาสติกได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ภาคเช้าสภานาโต๊ะขุนเข้าไปที่โรงเรียนตาดีกาเพื่อรับสมัครอาสาสมัครเยาวชน 20 คน มาดำเนินการเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนตาดีกาและในชุมชน
 • ลงทะเบียนรายชื่อ
 • ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
 • เยาวชนนอกโรงเรียนตาดีกา มาอบรมสมทบ 10 คน แกนนำโครงการ 5 คน ครู 5 คน
 • ภาคบ่ายเชิญวิทยากรจาก อบต.แป –ระ อบรมวิธีการเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลา 08.30 น.รับลงทะเบียนอาสาสมัคร 20 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนตาดีกาและในชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเก็บขยะรอบๆ บริเวณโรงเรียนและร่วมกันคัดแยกขยะที่เก็บมา และสังเกตดูว่าเยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มาน้อยเพียงใด ซึ่งเยาวชนประกอบไปด้วย นายฮาฟิษ กาเส็มส๊ะ ประธาน นายนราวิชญ์ ง๊ะกูหลัง นางสาวจิราภรณ์ โดงกูล รองประธาน นางสาวนุสรีนา กาเศ็มส๊ะ เลขา นางสาวเยอบีร่า เนื้ออ่อน ด.ญ.ฟาฮาน่า ง๊ะกูหลัง ด.ญ.นีนานรา สตันน๊อด ด.ญ.รัศมี ง๊ะกูหลัง ด.ญ.สุนันทา ใบหลี ด.ญ.นารีรัตน์ ยันติง ด.ญ.ตัสนีม โดงกูล ด.ญ.ซากีน๊ะ จันธิปะ ด.ญ.สุนิทรา โดงกูล ด.ญ.ภิญญดา อุมายี ณัฎฐณิชา ลามุน สุนิดา เนื้ออ่อน วีรดา โดงกูลด.ญ. จิดาภา กาเส็มส๊ะ ด.ญ.อัยมี่ ติงสา ด.ญ.นริศรา ใบหลี ด.ญ.ภาวิลัย หมื่นอาด ด.ญ.สุภัสสรา ดำหม่อง ด.ญ.สุธิรา ใบจิ ด.ช.อับดลคอบีร โดงกูล ด.ช.ภูชิต ใบหลี ด.ช.นเรศน์ กาเส็มส๊ะ นายปฏิภาณ ง๊ะกูหลัง ด.ช.สราวุต สตันน๊อด ด.ช.สรนันท์ สตันน๊อด ด.ช.อัฟฮาดี หลงสลำ อภิศักดิ์ กาเส็มส๊ะ กรรมการ
 • เชิญวิทยากรจาก อ.บ.ต. มาอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลสถานการณ์ขยะ และวิธีการคัดแยกขยะ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ

ไม่มีกิจกรรม

8. รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

9. นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ

ไม่มีกิจกรรม

10. เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ

ไม่มีกิจกรรม

11. อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป

ไม่มีกิจกรรม

12. ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชน

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดขยะในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะและติดตั้ง 3 จุด
 • เยาวชนโรงเรียนตาดีกา ประชาชนที่มาใช้มัสยิดและในชุมชนได้มีสถานที่บริจาคขยะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เยาวชน 60 คน ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ที่เป็นสถานที่ตั้งต้นของขยะ เพื่อกำหนดจุดการติดตั้งตะแกรง -สรุปจากการสำรวจ ได้ตะแกรงสำหรับคัดแยกขยะติดตั้ง 3 จุด ได้แก่ ร้าน FT มินิมาร์ท ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีเด็กเยาวชนไปซื้อขนมมีขยะทิ้งเกลื่อนกราด จุดที่สองคือมัสยิดนาโต๊ะขุน เนื่องจากเป็นสถานที่เรียนตาดีกาทุกวันเสาร์จึงมีขยะจากเด็กเยาวชนเช่นกัน จุดที่สามคือร้านง๊ะหมีด ร้านของชำอีกแห่งที่คนในหมู่บ้านไปซื้อประจำ
 • เยาวชนรู้จักคัดแยกขยะแต่ละประเภทซึ่งแยกได้ 3 ประเภท คือ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
 • สภานาโต๊ะขุนได้ร่วมกันจัดทตะแกรงขยะเพื่อใส่ขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิลขนาด 1.54.51.5เมตร จำนวน 3 ชิ้น และได้นไปติดตั้งตามร้านค้า 2 ชิ้น และอีก 1 ชิ้น นำไปติดตั้งท่ีมัศยิดเพื่อให้นักเรียนตาดีการู้จักคัดแยกขยะ และได้ติดป้ายรณรงค์คัดแยกขยะติดตั้งควบคู่กัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เยาวชนขาหุ้นสำรวจสถานที่ ที่จะติดตั้งตะแกรงแยกขยะจำนวน 3 จุด
 • สภานาโต๊ะขุนจัดทำตะแกรงแยกขยะเพื่อใส่ขยะพลาสติกเพื่อรีไซด์เคิล ขนาด 1.5 x 4.5 x 1.5 เมตร จำนวน 3 ชิ้น
 • ทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะติดตั้งควบคู่กัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เยาวชนขาหุ้นสำรวจสถานที่ ที่จะติดตั้งตะแกรงแยกขยะจำนวน 3 จุด
 • สภานาโต๊ะขุนจัดทำตะแกรงแยกขยะเพื่อใส่ขยะพลาสติกเพื่อรีไซด์เคิล ขนาด 1.5 x 4.5 x 1.5 เมตร จำนวน 3 ชิ้น
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

13. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา

ไม่มีกิจกรรม

14. ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

15. ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา"

ไม่มีกิจกรรม

16. ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในชุมชน
 • เริ่มการประชุมโดย อ.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ กล่าวอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มทำกิจกรรมที่ต้องลงในปฏิทิน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมี 3 ครั้ง คือ การทำรายงานและการเงิน ปิดงวดที่ 1 สังเคราะห์ ต่อด้วยวิทยากร คุณนฤมลฮะอุรา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานระยะเริ่มโครงการกับวันที่ทำกิจกรรมว่า ให้ทีมงานต้องไปถึงสถานที่ก่อนเวลา เตรียมป้ายชื่อโครงการ ป้ายปลอดบุหรี่ เตรียมเอกสารลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน บันทึกรูปถ่าย และหลังจากเสร็จกิจกรรม ต้องเขียนรายงานบอกรายละเอียดว่ามีกลุ่มใดร่วมบ้าง ใครทำหน้าที่อะไร อ. ภานุมาศ มาสอนเรื่องการใช้เวป อ.ถนอม มาสอนเรื่องการใช้สื่อ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สสส.ให้ความรู้พัฒนาขีดความสามารถสู่ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารโครงการให้มีกลไกขับเคลื่อนในชุมชน มีธรรมภิบาล ต้องทำให้ตรงกับโครงการที่ทำไว้

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มการประชุมโดย อ.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ กล่าวอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มทำกิจกรรม
 • คุณนฤมลฮะอุรา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานระยะเริ่มโครงการ
 • อ. ภานุมาศ มาสอนเรื่องการใช้เวป
 • อ.ถนอม มาสอนเรื่องการใช้สื่อ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชี 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี 

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี 

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 เขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการเขียนรายงานและการเงินได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเขียนรายงานแบบเว็บไซต์
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเงินและเอกสารทางภาษี
 • การหัภาษี ณ ท่ีจ่าย เงินท่ีหักภาษีไว้ต้องนำส่งสรรพกรภานในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การเขียนรายงานและการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ฟังบรรยายการอบรมเรื่องการเขียนรายงานและการเงิน โดยคุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
 • คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน อธิบายเกี่ยวกับการเงิน เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับตอบข้อสงสัย
 • ทีม สจรส. ตรวจสรุปการทำกิจกรรมที่่านมาของแต่ละโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารก่อนปิดงวด1ครั้งที่1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เข้าใจการเตรียมเอกสารการเงินเพื่อปิดงวด1
 • ได้เข้าใจการเขียนรายงานหน้าเวปมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงครวจเอกสารการเงิน
 • พี่เลี้ยงตรวจการรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงครวจเอกสารการเงิน
 • พี่เลี้ยงตรวจการรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารปิดงวด

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารก่อนปิดงวด 1 ครั้งที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เข้าใจการเตรียมเอกสารการเงินเพื่อปิดงวด1
 • ได้เข้าใจการเขียนรายงานหน้าเวปมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • พี่เลี้ยงครวจเอกสารการเงิน
 • พี่เลี้ยงตรวจการรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 • พี่เลี้ยงครวจเอกสารการเงิน
 • พี่เลี้ยงตรวจการรายงานกิจกรรมหน้าเวปไซด์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.6 ปิดงวดที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเอกสารปิดงวด1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้เข้าใจการเตรียมเอกสารการเงินเพื่อปิดงวด 1
 • ได้เข้าใจการเขียนรายงานหน้าเวปมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารการเงิน
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจความสมบูรณ์รายงานหน้าเวป
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ให้คำแนะนำ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจเอกสารการเงิน
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ตรวจความสมบูรณ์รายงานหน้าเวป
 • เจ้าหน้าที่สจรส.ให้คำแนะนำ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 4

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลดการสูบบุหหรี่ในที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อติดป้ายปลอดบุหรี่แล้วทำให้ชาวบ้านได้เห็นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ไม่กล้าสูบบุหรี่ในพื้นที่ติดป้าย
 • ชาวบ้านให้ความสำคัญและให้เกียรติสถานที่มากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • สั่งทำป้ายปลอดบุหรี่ขนาด49*130 จำนว 4 แผ่น
 • ติดที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านนาโตีะขุน และติดเวลาทำกิจรรมนอกสถานที่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำป้ายที่ได้มาติดที่มัสยิด อาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 700

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 54 18                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,750.00 65,882.00                  
คุณภาพกิจกรรม 72 56                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. จัดกิจกรรมไม่ทันกับเวลาที่กำหนด

ไม่ว่าง

กิจกรรมต่อๆไปจะจัดให้ตรงกับวันที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ 356/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง รอเกี๊ยะ ง๊ะกูหลัง 58/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล การจัดการขยะ
นาง รำไพ สตันน๊อด 97 หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
จัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ

สามารถนำไปคัดแยกขยะในชุมชนของตนเอง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนทิ้งขยะให้เป็นท่ี เพื่อความสวยงามและน่าอยู่ของชุมชน

ขาหุ้เยาวชนคนตัวน้อยจัดการขยะ

เยาวชนสามารถจัดการกับขยะท่ีมีในชุมชนโดยการคัดแยกขยะแยกขยะ ออกเป็นประเภท และนำไปขายเพื่อหารายได้

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่4/10 ( 18 มีนาคม 2559 )
 2. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะครั้งที่1/2 ( 19 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 4/10 ( 28 มีนาคม 2559 )
 4. รวบรวมข้อมูลและทำสื่อแสดงข้อมูล ( 2 เมษายน 2559 )
 5. อบรมการจัดการขยะให้แก่ขาหุ้นเยาวชนและเยาวชนทั่วไป ( 20 พ.ค. 2559 )
 6. เวทีทำมาตรการทางสังคมเรื่องการจัดการขยะ ( 4 มิถุนายน 2559 )
 7. ขาหุ้นบรรยายธรรม "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา" ( 18 มิถุนายน 2559 )
 8. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกา ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 9. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงาน ครั้งที่ 5/10 ( 17 กรกฎาคม 2559 )
 10. ทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ ครั้งที่2/2 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 11. ขาหุ้นเยาวชนทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 12. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่6/10 ( 28 กรกฎาคม 2559 )
 13. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่5/10 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 14. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่2/7 ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 15. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่7/10 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 16. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่6/10 ( 6 สิงหาคม 2559 )
 17. ทำตะแกรงแยกขยะรีไซด์เคิลติดตั้งในชุมชนครั้งที่2/2 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 18. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่ 7/10 ( 12 สิงหาคม 2559 )
 19. ขาหุ้นเยาวชนถอดบทเรียน ( 13 สิงหาคม 2559 )
 20. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่3/7 ( 14 สิงหาคม 2559 )
 21. นำเสนอข้อมูลและร่วมทำแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ ( 20 สิงหาคม 2559 )
 22. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่4/7 ( 27 สิงหาคม 2559 )
 23. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่8/10 ( 28 สิงหาคม 2559 )
 24. ประชุมสรุปผลงาน ติดตามงาน และเตรียมงานครั้งที่9/10 ( 3 กันยายน 2559 )
 25. ประชุมสภาเยาวชนครั้งที่8/10 ( 9 กันยายน 2559 )
 26. ธนาคารขยะสาขาย่อยตาดีกาครั้งที่5/7 ( 10 กันยายน 2559 )

(................................)
นาง กิตติมา กาเส็มส๊ะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......