แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03849
สัญญาเลขที่ 58-00-1888
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558
2) ประชุมสภาผู้นำเพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ
3) จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
4) ประชุมสถาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการ เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการครั้งที่ 2
5) จัดเวทีเปิดตัวโครงการ
6) ค้นหาสมาชิกที่มีความพร้อม และจัดอบรมพูดคุย ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญการทำนา
7) อบรมเพิ่มความรู้เรื่องการทำอินทรีย์ปลอดสารเคมี เพื่อการลดต้นทุนการผลิต
8) จัดอบรมให้ความรู้การทำนาแก่บุตรหลานเจ้าของที่นาและผู้ที่สนใจ
9) จัดกิจกรรมเพาะกล้าข้าว
10) อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
11) โยนกล้าข้าวลงแปลงนา
12) จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว
13) จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ ปั่นไปเกี่ยวข้าวท่าไร่
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำงานรายงวด 1
15) จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
16) ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 79,630.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 22.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -42,028.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 152.30 บาท
รวมรายรับ (1) = 80,152.30 บาท รวมรายจ่าย (2) = 122,028.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -41,875.70 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 99,551.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุเมศ บินระหีม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 4 (18 กรกฎาคม 2559)
  4. สำรวจขอมูลระบบนิเวศ และจัดทำฐานข้อมูล (20 กรกฎาคม 2559 - 22 กรกฎาคม 2559)
  5. อบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ (28 กรกฎาคม 2559)
  6. ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 (5 สิงหาคม 2559)
  7. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน (8 สิงหาคม 2559)
  8. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุเมศ บินระหีม )
6 เมษายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางแก้ฉา กลุดี )
6 เมษายน 2559