แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03849
สัญญาเลขที่ 58-00-1888
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สำรวจขอมูลระบบนิเวศ และจัดทำฐานข้อมูล
2) อบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
3) จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
4) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
5) ประชุมกรรมการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานก่อนปิดโครงการ ครั้งที่ 7
6) สำรวจข้อมูลพันธ์ข้าวประจำถิ่นจังหวัดกระบี่
7) ทบทวน ปรับปรุงรายงานครั้งสุดท้าย
8) งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
9) การประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
10) จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ
11) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
12) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวด 2

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -41,875.70 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 99,551.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 12.62 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,898.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 115.92 บาท
รวมรายรับ (1) = 57,687.92 บาท รวมรายจ่าย (2) = 73,470.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,782.08 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 15,782.08 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุเมศ บินระหีม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุเมศ บินระหีม )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางแก้ฉา กลุดี )
15 ตุลาคม 2559