แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

รหัสโครงการ 58-03849
สัญญาเลขที่ 58-00-1888

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
รหัสโครงการ 58-03849 สัญญาเลขที่ 58-00-1888

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 199,090.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 79,630.00 บาท
งวดที่ 2 = 99,551.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 179,181.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 22.30 บาท
งวดที่ 2 = 12.62 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 34.92 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 195,498.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -15,782.08 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อบทวนบทบาท เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมสภาผู้นำเพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ
2. ประชุมสถาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการ เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาคมทำความเข้าใจกระบวนการ การดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ลักษณะโครงการของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.6)ให้ชุมชนได้รับรู้ 10,900.00 10,900.00
1. จัดเวทีเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : ขยายจำนวนสมาชิกครัวเรือนทำนาบนเกาะทุ่งท่าไร่60 ครัวเรือน 13,900.00 13,900.00
1. ค้นหาสมาชิกที่มีความพร้อม และจัดอบรมพูดคุย ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญการทำนา
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลพันธุ์ข้าวพันธ์ุข้าวประจำถิ่นจังหวัดกระบี่ 22,000.00 22,000.00
1. สำรวจข้อมูลพันธ์ข้าวประจำถิ่นจังหวัดกระบี่
กิจกรรมหลัก : อบรมเพิ่มความรู้เรื่องการทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 16,100.00 16,100.00
1. อบรมเพิ่มความรู้เรื่องการทำอินทรีย์ปลอดสารเคมี เพื่อการลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรมหลัก : อบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการทำนาแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมี 15,100.00 15,100.00
1. อบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนบุตรหลานเจ้าของที่นา และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 10,400.00 10,400.00
1. จัดอบรมให้ความรู้การทำนาแก่บุตรหลานเจ้าของที่นาและผู้ที่สนใจ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเพาะกล้าข้าว แก่ 60 ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนบุตรหลานเจ้าของที่นา 14,000.00 14,000.00
1. จัดกิจกรรมเพาะกล้าข้าว
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมโยนกล้าลงแปลง แก่ 60 ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนบุตรหลานเจ้าของที่นาให้ได้ลงมือทำจริง 14,000.00 14,000.00
1. โยนกล้าข้าวลงแปลงนา
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเกี่ยวข้าว แก่ 60 ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนบุตรหลานเจ้าของที่นาให้ได้ลงมือทำจริง 14,000.00 14,000.00
1. จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูลระบบนิเวศ และจัดทำฐานข้อมูลระบบนิเวศของเกาะทุ่งท่าไร่จำนวนขึ้น 6,040.00 6,040.00
1. สำรวจขอมูลระบบนิเวศ และจัดทำฐานข้อมูล
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม 14,000.00 14,000.00
1. จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง และกองทุนพันธ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชน 8,000.00 8,000.00
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมประสานสัมพันธุ์องค์กรภาคี เครือข่าย 20,000.00 20,000.00
1. จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ ปั่นไปเกี่ยวข้าวท่าไร่
กิจกรรมหลัก : ประชุมกรรมการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่รานมา 2,650.00 2,650.00
1. ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 3
3. ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 4
4. ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5
5. ประชุมกรรมการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานก่อนปิดโครงการ ครั้งที่ 7
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 6,908.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558
2. อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำงานรายงวด 1
4. จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
5. ถอนเงินค่าเปิดบัญชี
6. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558
7. การประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
8. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
9. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวด 2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,500.00
1. จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
2. ทบทวน ปรับปรุงรายงานครั้งสุดท้าย
3. จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ

รวมงบทั้งหมด

199,090.00 195,498.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สุเมศ บินระหีม )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559