แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 10:49:33
Project trainer
แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 10:53:55 น.

ชื่อกิจกรรม : นัดพื้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเอกสารการดำเนินโครงการงวดสุดท้าย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมปิดโครงการงวดสุดท้าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน พื้นที่ละสองคน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นัดผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินมาทำความเข้าใจในการเตรียมเอกสารปิดโครงการในงวดสุดท้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดูแลบัญชี พื้นที่ละ2คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประสานพื้นที่นัดแนะเตรียมเอกสารต่างๆในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจความสมบูลย์จากทีม สจรส.เพื่อปิดโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดูแลบัญชีโครงการมีความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ความไม่ชัดเจนในการจ่ายภาษี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ขอความชัดเจนในการจ่ายภาษี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การลงค่าใช้จ่ายในบิลควรบันทึกด้วยปากกาทุกบิล

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559 11:49:30
Project trainer
แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2559 13:52:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ร่วมกิจกรรมบูรณาการตระกูล ส.งานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายตระกูล ส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่าย ชุมชนน่าอยู่ สสส.6 เครือข่าย สปสช. เครือข่าย สช. เครือข่ายเกษตรยั่งยืน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์  การรายงานข้อมูลวิชาการ การเสวนา  การจัดบูธนิทัศการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เครือข่าย ชุมชนน่าอยู่ สสส.6 เครือข่าย สปสช. เครือข่าย สช. เครือข่ายเกษตรยั่งยืน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

สภาผู้นำชุมชนรับรู้บทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สภาผู้นำชุมชนรับรู้บทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 20:37:27
Project trainer
แก้ไขโดย ทวีชัย อ่อนนวน เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 21:02:28 น.

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ร่วมถอดบทเรียน

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำในชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วมถอดบทเรียน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พื้นที่นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านา การก่อเกิดโครงการ กิจกรรมโครงการ ภาคีเข้าร่วม แหล่งเรียนรู้ ความสำเหร็จของโครงการ คุณค่าของการดำเนินโครงการ เปิดเวที่ซักถามแลกเปลี่ยนพูดคุย รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ พื้นที่นำเสนอกิจกรรมในการดำเนินโครงการที่เหลือในงวดที่ 2 เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนให้รับทราบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เกษตรกรเจ้าของที่นาบนเกาะทุ่งท่าไร่  จำนวน  20 คน ประชาชนในพื้นที่ ที่สนใจการทำนาอินทรีย์  จำนวน 20 คน เด็กและเยาวชนหลักสูตร กศน. จำนวน 20 คน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมวิทยากรนำ โดย อ.อนันต์ เขียวสด ได้ชวนคุยทบทวนในการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบและทีมสภาผู้นำเล่าถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ การประสานงาน การเขียนโครงการ การพัฒนาโครงการ ทีมคณะกรรมการสภาผู้นำ ภาคีหนุนเสริม การทำกิจกรรมโครงการ ความสำเหร็จ ทั้งที่เป็นคุณค่า มูลค่า นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้  ทีมวิทยากรได้ถามถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และทิศทางการดำเนินโครงการต่อไป วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแลกเปลี่ยนพูดคุย และทีมวิทยากรได้มีการบันทึกเพื่อทำเป็นชุดบทเรียนต่อไป 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สภาผู้นำสามารถรวบรวมผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไปบูรณาการกับภาคีเครือข่ายอื่นๆได้ ซึ่งมาหลายหน่วยงาน และกลุ่มองค์กรมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นที่ดูงานจากหน่วยงานภายนอก อยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นำกลับไปใช้ในพื้นที่ได้จริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมในโครงการบางกิจกรรมจำเป็นต้องเลื่อนไปบ้างเพราะบางกิจกรรมต้องอาศัยฤดูกาล ดินฟ้า อากาศ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 15 เมษายน 2559 10:12:37
Project trainer
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 25 เมษายน 2559 11:02:35 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการทำรายงานงวดที่1

 • photo ครวจเอกสารการจัดทำรายงาน
   ครวจเอกสารการจัดทำรายงาน
  • photo การทำความเข้าใจร่วมกัน
    การทำความเข้าใจร่วมกัน

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
   วัตถุประสงค์

   ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงิน

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   ติดตามการทำกิจกรรมโครงการและตรวจเอกสารการเบิกจ่ายงวดที่ 1

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายการเงินโครงการ

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   • ประสานงานพื้นที่รับทุนทุกโครงการเพื่อติดตามการจัดทำรายงานกิจกรรมโครงการและรายงานการเงินให้มาพร้อมๆกัน ณ.ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐ หมู่ที่3ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่เพื่อ ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม รวมถึงการแจ้งให้ทราบในเรื่องการเสียภาษี
   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
   • พื้นที่รับทุนจาก สสส.6 มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถกลับไปจัดทำรายงานและเก็บเอกสารที่ยังไม่ครบเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมแนบการส่งรายงานปิดงวดที่ 1 และการเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบหากจำเป็นต้องเสียภาษี ตามที่ สสส.6ได้แจ้งมาให้ทราบก่อนหน้านี้
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   ความกังวนหากมีการรต้องเสียภาษี

   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

   -

   17 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
   รายงานจากพี่เลี้ยง
   โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 14:23:23
   Project trainer
   แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 25 เมษายน 2559 11:04:23 น.

   ชื่อกิจกรรม : ร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ

   • photo ลงทะเบียน
     ลงทะเบียน
    • photo ทีมพี่เลี้ยง
      ทีมพี่เลี้ยง
     • photo เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
       เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      • photo นายก อบต.เปิดประชุมเวทีประชาคม
        นายก อบต.เปิดประชุมเวทีประชาคม
       • photo ผู้รับผิดชอบโครงการ
         ผู้รับผิดชอบโครงการ

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการดำเนินโครงการปีที่สองในการยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของ สสส.6 และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายได้รับทราบเพื่อเข้าถึงกองทุน สสส.สำนัก 6

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        คณะกรรมการสภาผู้นำ กรรมการโครงการ ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มองค์กรในชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        1. เตรียมสถานที่ประชุม
        2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
        3. แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในชุมชน
        4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการ
        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        คนในชุมชนที่มีที่นาบนเกาะทุ่งท่าไร่ ครัวเรือนผู้สนใจในชุมชน ผู้นำศาสนา เด็กเยาวชน เกษตรอำเภอเหนือคลองและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน จำนวน 60 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        • ชี้แจงและเปิดตัวโครงร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน เริ่มจากจัดสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมอาหารช่วงเช้า
        • ฝ่ายทะเบียนได้จัดให้ผุู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
        • เริ่มประชุมชี้แจงเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
        • ผู้รับผิดชอบโครงการแถลงเปิดตัวโครงการ ชี้แจงหลักการและเหตุผลใการจัดโครงการ
        • นายก อบต.คลองขนานแถลงการเป็นแนวร่วมสนับสนุนโครงการ
        • พี่เลี่ยงจาก สสส. ชี้แจงกฎกติกา ให้ความรู้เกี่ยวกับการโครงการของ สสส.
        • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมซักถาม แสดงความคิดเห็น
        • กล่าวปิดงานโดยผู้นำศาสนา
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        • คนในชุมชนที่มีที่นาบนเกาะทุ่งท่าไร ได้รับทราบว่าโครงการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองบ้านคลองหมาก ได้รับการต่อยอดให้เป็นแห่ลงเรียนรู้ในปีที่ 2 และรู้สึกยินดี่มีโครงการต่อยอด ทำให้ได้สมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์เพิ่มขึ้น 60 ครัวเรือน จากเดิม 32 ครัวเรือน และได้ทำนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
        • เกิดกลุ่มเครือข่ายในุมชนบ้านคลองหมากที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการทำโครงการ เพื่อให้เกิดการทำนาวิถีอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามตันมียะห์ อบต.คลองขนาน ครูและผู้นำศาสนาและเครือข่ายเด็กเยาวชนในและนอกพื้นที่ รวมทั้งทีมสื่อ สสส. ที่จะชวยประชาสัมพันธ์สนับสนุนการทำนาอินทรีย์การรักษาพันธ์ข้าวพื้นเมืองให้คงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ไม่มี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        การจัดเวทีประชาคมในจำนวนคนหลายๆคนต้องปรับปรุงเรื่องเครื่องเสียงต้องทำให้การพูดคุยให้ได้ยินอย่างทั่วถึง

        11 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
        รายงานจากพี่เลี้ยง
        โพสท์โดยทวีชัย อ่อนนวนทวีชัย อ่อนนวนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 14:25:54
        Project trainer
        แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 25 เมษายน 2559 11:05:03 น.

        ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ร่วมประชุมสภาผู้นำในชุมชน

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์
        1. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่สภาผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเปิดตัวโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)และมอบหมายหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ
        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        ผู้นำศาสนา สตรี เครือข่ายกลุ่มทำนาเกาะทุ่งท่าไร่ ปราช์ญชุมชน

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        การประชุมทำความเข้าใจในกระบวนการ การดำเนินโครงการ และมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        • คณะกรรมการโครงการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่ทำนา และภาคีเครือข่ายต่างๆ จำนวน 25 คน ได้แก่
        • สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามตันมียะห์ จำนวน 3 คน
        • นายกอบต.คลองขนาน จำนวน 1 คน
        • ผู้นำศาสนา จำนวน 5 คน
        • ครูในพื้นที่ จำนวน 2 คน
        • กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ จำนวน 14 คน
        • เกษตรอำเภอ
        • ผู้สนใจโครงการจากตำบล เพหลา อำเภอคลองท่อม จำนวน 2 คน

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        • กล่าวเปิดการประชุมโครงการโดยนายทวีชัย อ่อนนวน พี่เลี้ยงโครงการ เพื่อชี้แจงหลัการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
        • แลกเปลี่ยน ซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ
        • มอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความเหมาะสม โดยเน้นความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่หลัก
        • รับประทานอาหาร
        • สรุปการประชุม ปิดการประชุม โดย ผู้นำศาสนาภายในหมู่บ้าน
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
        1. คณะกรรมการสภาผู้นำ เข้าใจเป้าหมายของการทำโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดในปีที่ 2 และได้รับทราบกิจกรรมในแผนงานโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งยังไม่มีการเลื่อนวันในตอนนี้ และจะจัดประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
        2. คณะกรรมการสภาผู้นำทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ และจะประชุมเพื่อเตรียมเวทีเปิดโครงการอีกครั้ง
        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        -

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ข้อความชัดเจนในการเสียภาษี

        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

        -