เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03911
สัญญาเลขที่ 58-00-2154
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) 1.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงาน (ครั้งที่1)
2) ปฐมนิเทศโครงการ
3) 2.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คน เพื่อปรึษาหารือเรื่องการเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่2)
4) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5) สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง
6) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง
7) ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ
8) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง
9) สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1
10) การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2)
11) ประชุมสภาผู้นำจำนวน20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร
12) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรีบมความพร้อมการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่
13) การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน งวดที่ 1
14) ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่
15) สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1
16) สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร
17) ประชุมถอดบทเรียนเเละตรวจเอกสาร

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,080.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 16.89 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 596.89 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,596.89 บาท รวมรายจ่าย (2) = 83,100.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 1,496.89 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,100.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีชัย ดีถนอม )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ (27 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1 (1 มีนาคม 2559)
  3. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร (7 มีนาคม 2559)
  4. เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม (5 เมษายน 2559)
  5. สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง2 (7 เมษายน 2559)
  6. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม (9 เมษายน 2559)
  7. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20 คนพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (25 มิถุนายน 2559)
  8. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่2) (12 สิงหาคม 2559)
  9. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่1) (14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีชัย ดีถนอม )
31 มีนาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวเสาวนีย์ ศรีต้า )
31 มีนาคม 2559