เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03911
สัญญาเลขที่ 58-00-2154
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 27 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม
2) สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง2
3) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
4) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20 คนพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
5) เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่2)
6) เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่1)
7) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
8) เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่3)
9) สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง3
10) ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1)
11) โชว์ห่วยหายไปไหน ทำไมเด้กไทยต้องไปเซเว่น
12) เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่1)
13) เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่2)
14) ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่1)
15) ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่2)
16) ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่3)
17) ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่4)
18) ร่วมพลัง พัฒนาเซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ครั้งที่ 2 ระดมสมอง ช่องทางรายได้
19) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
20) ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
21) แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน บ้านบางไทร
22) สรุปผลโครงการและจัดรายงาน
23) ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดทำรายงาน
24) ประชุมปิดโครงการ
25) ตรวจเอกสารปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 1,496.89 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,100.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 61.51 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -26,700.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 5,758.40 บาท
รวมรายรับ (1) = 106,658.40 บาท รวมรายจ่าย (2) = 127,600.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,941.60 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,941.60 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีชัย ดีถนอม )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย มีชัย ดีถนอม )
27 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวเสาวนีย์ ศรีต้า )
27 ตุลาคม 2559