เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03911
สัญญาเลขที่ 58-00-2154

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
รหัสโครงการ 58-03911 สัญญาเลขที่ 58-00-2154

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 27 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,200.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,080.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,100.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,180.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 16.89 บาท
งวดที่ 2 = 61.51 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 78.40 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 210,700.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,941.60 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง 13,500.00 13,500.00
1. สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง
กิจกรรมหลัก : เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม 10,200.00 10,200.00
1. เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม
กิจกรรมหลัก : สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร 13,900.00 13,900.00
1. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร
กิจกรรมหลัก : โชว์ห่วยหายไปไหน ทำไมเด้กไทยต้องไปเซเว่น 9,600.00 9,600.00
1. โชว์ห่วยหายไปไหน ทำไมเด้กไทยต้องไปเซเว่น
กิจกรรมหลัก : เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง 23,300.00 23,300.00
1. เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่1)
2. เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง(ครั้งที่2)
กิจกรรมหลัก : ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ 17,500.00 17,500.00
1. ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมหลัก : ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ 12,500.00 12,500.00
1. ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่
กิจกรรมหลัก : สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1 27,500.00 27,500.00
1. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1
2. สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1
3. สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง2
4. สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง3
กิจกรรมหลัก : ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร 22,600.00 22,600.00
1. ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่1)
2. ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่2)
3. ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่3)
4. ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร(ครั้งที่4)
กิจกรรมหลัก : ร่วมพลัง พัฒนาเซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ครั้งที่ 2 ระดมสมอง ช่องทางรายได้ 10,600.00 10,600.00
1. ร่วมพลัง พัฒนาเซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ครั้งที่ 2 ระดมสมอง ช่องทางรายได้
กิจกรรมหลัก : เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์ 24,800.00 24,800.00
1. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่1)
2. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่2)
3. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่3)
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน บ้านบางไทร 4,600.00 5,150.00
1. ประชุมถอดบทเรียนเเละตรวจเอกสาร
2. แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน บ้านบางไทร
กิจกรรมหลัก : สรุปผลโครงการและจัดรายงาน 1,600.00 1,600.00
1. สรุปผลโครงการและจัดรายงาน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำเดือนละครั้ง 5,000.00 5,500.00
1. 1.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงาน (ครั้งที่1)
2. 2.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คน เพื่อปรึษาหารือเรื่องการเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่2)
3. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง
4. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง
5. ประชุมสภาผู้นำจำนวน20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร
6. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรีบมความพร้อมการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่
7. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
8. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20 คนพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
9. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
10. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,850.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2)
3. การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน งวดที่ 1
4. ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ.ตรวจการเงินงวดที่2(ครั้งที่1)
5. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
6. ประชุมปิดโครงการ
7. ตรวจเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,600.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรมและจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

210,200.00 210,700.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย มีชัย ดีถนอม )
วันที่รายงาน 27 ตุลาคม 2559