เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03911
สัญญาเลขที่ 58-00-2154
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

2. ชุมชน บ้านบางไทร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330

3. รหัสโครงการ 58-03911 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2154

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สภาชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางไทร จัดประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการรายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดประชุมโครงการชี้เเจงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเเละนำไปปฏิบัติ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดสภาชุมชนน่าอยู่ประชุมขับเคลื่อนบ้านบางไทรทุกเดือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการ บ้านบางไทรเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 ราย พร้อมกับกรรมการโครงการได้ร่วมรับฟังการชี้เเจงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเเละนำไปปฏิบัติ

 1. สมาชิกมาเข้าร่วมการประชุมประชุมตามเวลานัดหมาย
 2. ชี้เเจงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณเกิดสภาชุมชนน่าอยู่ประชุมขับเคลื่อนบ้านบางไทรทุกเดือน
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ รับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อบอกเล่า ชี้แจงโครงการ ระเบียบ รายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.2 จัดประชุมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงโครงการรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อทำความรู้เข้าใจ 1.3 ประชุมสภาต่อเนื่องทุกเดือนเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อบอกเล่า ชี้แจงโครงการ ระเบียบ รายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.2 จัดประชุมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงโครงการรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อทำความเุข้าใจ 1.3 ประชุมสภาต่อเนื่องทุกเดือนเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาหมู่บ้าน แผนการประชุม ดังนี้ 08:30 - 09:00น. ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกกรรม 09: 00 - 10:00 น.จัดประชุมชี้แจงโครงการ 10:00 - 11:30 น. ชี้เเจงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเเละนำไปปฏิบัติ 11:30รับประทานอาหาร 13.00-16.00 พี่เลี้ยงเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

2. เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม

ไม่มีกิจกรรม

3. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร

วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชาวบางไทรชักชวนเพืื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

2.เกิดกีฬาสามัคคี เกิดประเพณีสองฝั่งคลองสองฝั่งคลอง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการประกวดเรียงความให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญและประกวดเรียงความ นั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่ในการปลูกจิตสำนึกที่ดีของเยาวชนให้มีใจรักแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีบทเรียงความดีเด่น คำขวัญ วาดภาพ เพื่อให้กำลังใจและให้เกิดความภูมิาวาใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมใจกันอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมในหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวสรุปชื่นชมในเนื้อหาของกิจกรรม โดยเฉพาะเด็กนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการรักษาแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมให้ขยายไปในวงกว้าง ปลูกจิตสำนึกแก่ลูกหลานชาวคลองบางไทรให้รักใน วิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งแบ่งปันแนวทาง ข้อมูลในการทำงานและเน้นย้ำให้ชาวชุมชนรุ่นต่อรุ่นตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า -การประกวดเรียงความให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งการประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่ในการปลูกจิตสำนึกที่ดีของเยาวชนให้มีใจรักแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีบทเรียงความดีเด่น เพื่อให้กำลังใจและให้เกิดความภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ดำรงค์ ศรเกลี้ยง พูดคุย แหล่งที่มาของสายน้ำในคลองบางไทร คลองบางไทรในอดีต คลองบางไทรในปัจจุบัน วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในคลองบางไทร น้ำคือชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน การสร้างจินตนาการร่วมกันโดยการประกวดเรียงความ ประกวดคำขวัญ ประกวดวาดภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 70

4. โชว์ห่วยหายไปไหน ทำไมเด้กไทยต้องไปเซเว่น

ไม่มีกิจกรรม

5. เด็กบางไทร ช่วยสร้างสุขให้ครอบครัว รู้ยัง

ไม่มีกิจกรรม

6. ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้ชาวบ้านบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดสวนสมุนไพรสองฝั่งคลอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับ อ.สุวิทย์ สุขศรีนวล พูดคุยถึง สรรพคุณของทุเรียนน้ำในวิถีการแพทย์โบราณ เช่น ใบสามารถนำไปหมักผมแก้เหาได้และผลสามารถนำไปกินได้ และความเหมาะสมกับการปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่มในพื้นที่บ้านบางไทร และตอนนี้เป็นความต้องการของตลาดมากโดยเฉพาะการนำใบมาทำเป็นใบชาทุเรียนน้ำ ซึ่งจะเห็นว่าทางกลุ่มสามารถที่จะสร้างรายได้โดยการเพาะต้นอ่อนขายได้ซึ่งเป็นความต้องการของตลาด และร่วมกันวางกติกาในการรักษาดูแล

 1. ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งคลอง มาร่วมทำกิจกรรม ตั้งแต่เช้า เวลา 09:00 น. จำนวน 60 คน โดยแบ่งกันกันปลูกเป็นโซนบริเวณใกล้บ้านตนเอง
 2. จัดหาทุเรียนน้ำเเละพืชสมุนไพร ในหมู่้าน โดยจัดซื้อจากแปลเพาะกล้าของนายธรรมรงค์สงขาว ในราคาถูก จำนวนปลูกทั้งสิ้น 200 ต้น
 3. ทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ได้แก่ การลงแขกปลูกต้นทุเรียนน้ำตามยาวแนวคลอง และ แนวรั้ว
 4. การร่วมรับประทานอาหาร การจัดแบ่งเวรยามผู้รักษารดน้ำต้นไม้ โดยผู้ปลูกต้นไหนให้ไปช่วยรดน้ำดูแลเนื่องจากใกล้บ้าน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทุเรียนน้ำเพื่อพ่อ เป็นผลไม้ที่ขาดการให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจในไทย โดยปกติแล้วจะพบว่ามีการเพาะปลูกมากในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแต่ปัจจุบัน พบว่าทุเรียนเทศนี้ได้หายไปจากตลาดท้องถิ่นจากประโยชน์ของทุเรียนน้ำทุเรียนน้ำ ในทางโภชนาการแล้วถือว่ามีคาร์โบไฮเดรตสูง โดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโทส และยังมีวิตามินบีและวิตามินซี โดยทุเรียนน้ํา สรรพคุณใช้ผล ใบ และเมล็ดเป็นยาสมุนไพร ชาวบางไทรจึงรวมกลุ่ม จิตอาสา ร่วมใจปลูกทุเรียนน้ำ โดยรับบริจาคต้นทุเรียนน้ำในพื้นที่ และจัดหามาปลูกให้ความร่วมรื่นบริเวณสองฝั่งคลอง เพื่อให้ได้ร่วมอนุรักษ์ดบริเวณริมฝั่งคลองร่วมด้วย -จัดทำข้อตกลงการร่วมกันปลูกต้นไม้อื่นๆที่เป็นพื้ชท้องถิ่นที่มีประโยชน์และใกล้สูญหาย เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาต่อเนื่อง และจัดเวรกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์ที่เป็นเยาวชน ในการดุแลต้นไม้ให้งอกงาม

กิจกรรมที่ทำจริง

นัดประชุมกลุ่มชาวบ้านบริเวณสองฝั่งคลองบางไทรเพื่อร่วมกิจกรรม ปลูกทุเรียนน้ำบริเวณสองฝั่งคลอง 1.นัดร่วมทำกิจกรรมเวลา 09:00 น. 2.จัดหาทุเรียนน้ำเเละพืชสมุนไพร ในหมู่้าน โดยจัดซื้อจากแปลเพาะกล้าของนายธรรมรงค์สงขาว ในราคาถูก 3.ทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด ได้แก่ การลงแขกปลูกต้นทุเรียนน้ำ และการร่วมรับประทานอาหาร การจัดแบ่งเวรยามผู้รักษารดน้ำต้นไม้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00- 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้บ้านบางไทรมีการจัดการสุขภาพชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนบ้านบางไทร มีความสะอาด น่าอยู่ มีรั้วปลอดภัย กินได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ใหญ่บ้านชวนคิด ชวนคุย หน้าบ้าน น่ามอง และประโยชน์ของการรักษาทำความสะอาด การทิ้งขยะลงถัง การกำจัดวัชพืชบริเวณบ้าน การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณบ้าน การมีชื่อป้ายบ้าน เพื่อความเป็นระเบียบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ร่วมใจสร้างรั้วสมุนไพร และ จัดครัวเรือนให้น่าอยู่ โดยการร่วมใจกันหาเศษไม้ เช้นไม้มะขาม ที่มีอยู่เยอะ และก้ ช่วยกันเขียนป้ายหน้าบ้าน ติดทุกบ้าน และ ทำสัญญาการร่วมกันเก็บขยะ คัดแยกขยะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบและผู้ใหญ่บ้านชวนคิด ชวนคุย หน้าบ้าน น่ามอง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

8. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชาวบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีข้อตกลงการร่วมกันดูแลสวนสมุนไพร สองฝั่งคลอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ชาวบางไทร และกรรมการโครงการ จำนวน 80 คน มาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ผู้คนมาร่วมกันจำนวนมาก ตามเป้าหมาย หลังจากผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายฉายภาพย้อนหลัง ความสำคํญของลำคลอง ในอดีต และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและช่วยกันกำหนดกติกาดังนี้

 1. ให้ทุกคนทุกบ้านงดการทิ้งสิ่งของลงในคลอง
 2. ผู้ที่มีบ้านอยู่ติดริมคลองจะต้องช่วยกันดูแลรักษาหน้าบ้านของตนเอง
 3. ห้ามก่อสร้างหรือรุกล้ำลำคลองและแบ่งกลุ่มกันร่วมสะสางลำคลอง

เนื่องจากน้ำในลำคลองเน่าเหม็นมากทางคณะกรรมการมีมติงดการแข่งขันกีฬาทางน้ำกลัวทุกคนจะมีอาการแพ้ หรือผื่นคัน ประกอบกับในระยะนี้ประตูชลประทานปิดน้ำนิ่งไม่มีการไหลเวียน ให้เปลี่ยนเป็นการแข่งขันกีฬาและการละเล่นบนบกแทนในช่วงบ่ายของการจัดกิจกรรม บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสนุกสนาน และมีส่วนร่วมโดยมีอบต.คลองน้อยมาร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกิจกรรมร่วมสะสาง ดูแลรักษาสองฝั่งคลอง โดยการร่วมกันทำกิจกรรมกับหมู่บ้านอีกฝั่งคลอง และข้อตกลงในการร่วมกันใช้น้ำลำคลอง ร่วมกัน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรณรงค์ห่างกันทุก 3 เดือน - จัดแข่งขันกีฬาสองฝั่งคลอง โดยเน้นกีฬาทางน้ำ ยกเว้นกรณีคลองแห้ง ให้ปรับเป็นกีฬาสามัคคี แทน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่สวนภูมิปัญญาบ้านบางไทรเป็สถานที่จัด และเชื่อมความสามัคคี คนสองฝั่งคลอง

กิจกรรมที่ทำจริง

ชาวบางไทร และกรรมการโครงการ จำนวน 80 คน มาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายฉายภาพย้อนหลัง ความสำคํญของลำคลอง ในอดีต และสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ร่วมสะสาง ดูแลรักษาสองฝั่งคลอง โดยการร่วมกันทำกิจกรรมกับหมู่บ้านอีกฝั่งคลอง และข้อตกลงในการร่วมกันใช้น้ำลำคลอง จัดแข่งขันกีฬาสองฝั่งคลอง เนื่องจากน้ำในคลองไม่เหมาะที่จะลงเล่นกีฬา จึงปรับเป็นกีฬาสามัคคี แทน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่สวนภูมิปัญญาบ้านบางไทรเป็สถานที่จัด และเชื่อมความสามัคคี คนสองฝั่งคลอง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-14.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ชาวบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีข้อตกลงการร่วมกันดูแลสวนสมุนไพร สองฝั่งคลอง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการและตัวแทนจากอีกฝั่งคลองร่วมสำรวจบริเวณริมคลอง 40 คน ในช่วงเช้า บรรยากาศมีส่วนร่วมและ ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ ได้สรุปผลในเรื่องการร่วมกันรักษาลำคลอง โดยจัดกิจกรรมสะสางอีกครั้งในช่วงเดือน เมษายน 2. กลุ่มแกนนำร่วมสำรวจคลอง พบว่ามีทางมะพร้าวจำนวนมากปลิวหล่นลงในลำคลองสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ อ.ปากพนังมีลมกรรโชกแรงและบ่อยครั้ง ส่วนผักต่างๆยังไม่ทอดยอดรุกล้ำบริเวณในคลอง ส่วนต้นทุเรียนน้ำที่ปลูกเอาไว้เจรฺิญงอกงามดี 3. กลุ่มแกนนำ ร่วมกันแผ้วทาง และรื้อสิ่งของในคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวก และคลองสะอาดขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดกิจกรรมร่วมสะสาง ดูแลรักษาสองฝั่งคลอง โดยการร่วมกันทำกิจกรรมกับหมู่บ้านอีกฝั่งคลอง และข้อตกลงในการร่วมกันใช้น้ำลำคลอง ร่วมกัน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรณรงค์ห่างกันทุก 3 เดือน - จัดแข่งขันกีฬาสองฝั่งคลอง โดยเน้นกีฬาทางน้ำ ยกเว้นกรณีคลองแห้ง ให้ปรับเป็นกีฬาสามัคคี แทน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่สวนภูมิปัญญาบ้านบางไทรเป็สถานที่จัด และเชื่อมความสามัคคี คนสองฝั่งคลอง (สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1)

กิจกรรมที่ทำจริง

ร่วมกิจกรรม เป็น 2 ส่วน
1. ตอนเช้า ร่วมประชุม แผนการอนุรักษ์ลำคลอง โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่ พูดคุย แนวทางของหมู่บ้าน และ ทบทวนกติกาของหมู่บ้านบางไทรมนการดูแลคลอง ร่วมสำรวจและสะสางริมคลอง 2. ช่วงบ่าย แกนนำ และกลุ่มจิจอาสาดูแลรักษาคลองร่วมกันสะสาง บริเวณสองข้างฝั่งคลอง

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

9. ร่วมพลังคนสองวัย สืบสานภูมิปัญญาบ้านบางไทร

ไม่มีกิจกรรม

10. ร่วมพลัง พัฒนาเซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ครั้งที่ 2 ระดมสมอง ช่องทางรายได้

ไม่มีกิจกรรม

11. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์

ไม่มีกิจกรรม

12. แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน บ้านบางไทร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ประชุมถอดบทเรียนเเละตรวจเอกสาร

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 - 16 :30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ถอดบทเรียนเเละตรวจเอกสาร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

โครงการได้รับการติดตามและประเมินโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คนเข้าร่วมประชุม โดยมีเลขาโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับการติดตามและร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน จากการร่วมกิจกรรมเกิดผลลัพธ์สำคัญดังนี้

 1. เลขานุการโครงการ มีความรู้ความเขาใจและสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมและกระบวนการของแต่ละกิจกรรมมาถอดเป็นบทเรียนร่วมกันเรียนรู้กับโครงการอื่นๆในจ.นครศรีธรรมราชได้แก่ บทเรียนจากการได้ร่วมกันทำงานขอกรรมการโครงการกับสภาผู้นำ เรียนรู้การหารูปแบบพบปะกันโดยไม่เป็นทางการ รูปแบบการปรับกิจกรรมจากเล่นกีฬาสองฝั่งคลอง จากในน้ำ มาเป็นบนบกริมคลอง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุอันตราย การรวมใจทำกิจกรรมในวันสำคัญ ร่วมบำเพ็ญประโญชน์สะสางคูคลอง ได้ผลดีทุกครั้ง
 2. เกิดกระบวนการแก้ปัญหาในการดำเนินกิจกรรมล่าช้า จนต้องขยายเวลา และสามารถปรับกระบวนการ จนดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมถอดบทเรียนเเละตรวจเอกสาร

กิจกรรมที่ทำจริง

1.เข้าร่วมกิจกรรม09 : 00 - 16: 30น. 2.รับฟังการบรรยาย 3.รับประทานอาหารเที่ยง12 : 30น. 4.รับฟังคำบรรยายเเละนำมาปฎิบัติกลุ่มโครงการของตนเอง 5.17:30 น. เลิกกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 2

13. สรุปผลโครงการและจัดรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

14. ประชุมสภาผู้นำเดือนละครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 1.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงาน (ครั้งที่1)

วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.นัดประชุมเพื่อชี้เเจงโครงการ2.วางเเผนการดำเนินโครงการ3.เพื่อนำเเผนที่ได้มาปฏิบัติงานจริง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมมีความคิดเห็นในทางเดียวกันให้ความร่วมมือและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย รายชื่อตามภาพที่แนบ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน นายมีชัย  ดีถนอม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนำประชุม มีกรรมการมาร่วมประชุมครบ และมีพี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วปพระดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจด้วย ผลการประชุมสรุปว่ากรรมการแบ่งหน้าที่กันดังนี้ 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ และเลขานุการ นายสุวิทย์ สุขศรีนวล มีหน้าที่ควบคุมและติดตามการบริหารโครงการ 2. นส.เสาวนีย์  ศรีต้า เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบการทำบัญชีโครงการแต่ละกิจกรรม หักค่าภาษีณ ที่จ่ายและส่งสรรพากรทุกเดือน 3. นส.สุกฤตตา สุขศรีนวล ทำหน้าที่ บันทึกกิจกรรม ส่วนท่านอื่นๆ ร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานชี้แจงโครงการ และแผนการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความภาคภูมิใจในการทำงานที่ผ่านมา1ปีร่วมกับ สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

1.นัดประชุมเพื่อชี้เเจงโครงการ 2.วางเเผนการดำเนินโครงการ 3.เพื่อนำเเผนที่ได้มาปฏิบัติงานจริง 4.มอบหมายงานร่วมกันรับผิดชอบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 2.ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คน เพื่อปรึษาหารือเรื่องการเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่2)

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้บ้านบางไทรมีการจัดการสุขภาพชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เลื่อนประชุมช่วงหัวค่ำ เนื่องจากความสะดวกและกรรมการเข้าร่วมครบ
โดยผู้ใหญ่บ้านเปิดการประชุมชี้เเจงโครงการโดยในครั้งนี้มีพี่เลี้ยงโครงการมาร่วมประชุมด้วย นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ ร่วมกันสรุปอุปสรรคปัญหาที่ได้จากการประชุมในครั้งที่1 เพื่อนำมาแก้ไขในการทำกิจกรรมต่อไป อ.สุวิทย์ สุขศรีนวล ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นตัวแทนสภาผู้นำชุมชน สะท้อนความคิดเห็น ในการร่วมทำกิจกรรมกับทาง สสส.จากหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งสรุปได้ดังนี้ ทางกลุ่มขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม และกรรมการบางส่วนลาออกเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ และได้สรรหากรรมการเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาด และให้สภาผู้นำร่วมกันแจ้งข่าวคราววันเปิดตัวกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อปรึษาหารือเรื่องการเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อบอกเล่า ชี้แจงโครงการ ระเบียบ รายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือและรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.2 จัดประชุมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงโครงการรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ เพื่อทำความเุข้าใจ 1.3 ประชุมสภาต่อเนื่องทุกเดือนเคลื่อนกิจกรรมและพัฒนาหมู่บ้าน 1.เลื่อนการประชุมเป็นเวลา19:00 น. 2.เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมก็ได้วางเเผนกิจกรรมครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-12.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้ชาวบ้านบางไทรชักชวนเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองร่วมรักษาคลองบางไทร2.ขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่จะทำในครั้งต่อไปคือการร่วมกันปลูกและจัดหาพันธ์ไม้พื้นเมืองโดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ดังนี้ ลงความเห็นเป็นเลือกพันธ์ไม้ท้องถิ่นปากพนัง ได้แก่ ทุเรียนน้ำ เป็นหลัก เนื่องจากมีสรรพคุณทางยา และเชิงอนุรักษ์เนื่องจากกำลังหายาก นายธรรมรงค์ สงขาว เนื่องจากชำนาญการด้านแปลงเพาะกล้าไม้ ให้ดำเนินการจัดหาพันธ์ไม้ กรรมการและกลุ่มเยาวชนจิตอาสา มาร่วมกันช่วยปลูก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมนัดร่วมทำกิจกรรมเวลา  09:00 น.และแบ่งหน้าที่กันในการไปจัดหาพันธ์ทุเรียนน้ำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19:00-23.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาคณะทำงานต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มอบหมายงานรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม โดยให้ อ.สุวิทย์สุขศรีนวล นำประเด็นชวนคิดชวนคุยและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่เป็นแกนนำในการร่วมสะสางคลอง ส่วนเรือผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบติดต่อประสานงานยืมมาจากหมู่ที่10 ต.คลองกระบือและน้องออยกับ อบต.เสาวณีย์ ศรีต้าและ ด.ต ประยงค์รับผิดชอบกิจกรรมแข่งกีฬา หัวหน้า อสม.รับผิดชอบ อาหารและน้ำดื่ม ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามที่กำหนดในที่ประชุม สภาผู้นำชุมชนกรรมการโครงการ และภาคีเครือข่าย และต้องมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.และรับการติดตามความกาวหน้าโครงการ งวดที่ 1 ที่ ม.วลัยลักษณ์ วันที่ 6-7 ธค.58

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณี สองฝั่งคลอง ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

สภาผู้นำชุมชนกรรมการโครงการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมประชุมสภาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และติดตามตรวจสอบการทำงานในชุมชน ครั้งที่ 3 ลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเข้าร่วมรบการประชุมร่วมกับ สจรส.และรับการติดตามความกาวหน้าโครงการ งวดที่ 1 ที่ ม.วลัยลักษณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 ประชุมสภาผู้นำจำนวน20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-11.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาคณะทำงานต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ร่วมกันกำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมโดยการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และแจ้งไปยังทางโรงเรียนในการประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ ในประเด็นแนวคิดการรักษาแม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มีนาคม 2559

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำจำนวน20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานการจัดกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.6 ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรีบมความพร้อมการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19:00-23.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาคณะทำงานต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

นาย สุธรรมแก้วประดิษฐ์ พี่เลี้ยงโครงการกล่าวว่าการประชุมวันนี้สืบเนื่องจากทางโครงการจะต้องดำเนินการปิดงวดการเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ทางโครงการไม่สามารถปิดงวดทางด้านการเงินเสร็จทันตามกำหนด จึงจะทำหนังสือขอยืดระยะเวลาการดำเนินโครงการอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559 เพื่อทำการดำเนินโครงการและจัดเตรียมเอกสารในส่วนที่ขาดและดำเนินกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร กิจกรรม ร่วมใจอนุรักษ์ทุเรียนน้ำ และพืชสมุนไพรท้องถิ่นปากพนัง ในวันพ่อแห่งชาติซึ่งยังขาดเอกสารบางส่วน และกิจกรรม ล้อมรั้วสมุนไพรบ้านบางไทรน่าอยู่และกิจกรรม สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี ประเพณีสองฝั่งคลองครั้งที่1 ซึ่งยังขาดเอกสารบางส่วน ซึ่งทางสภาผู้นำจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อรับการตรวจเอกสาร จากพี่เลี้ยงโครงการ สจรส. สสส.ตามลำดับ และวางแผนการการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ โดยส่วนหนึ่งช่วยกันดำเนินการทำป้าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานและเตรีบมความพร้อมการจัดกิจกรรม ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมในวันนี้ พี่เลี้ยงโครงการชี้แจง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เข้าร่วมประชุมกับ  สส.สจรส  มอ.เเละพี่เลี้ยง  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เลขานุการโครงการ และ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ รวม 2คน พี่เลี้ยงโครงการ ร่วมประชุม 1 คน เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ การรายงานกิจกรรมในระบบเวปไซค์ ระเบียบการเงิน การบันทึกกิจกรรม นำความรู้ที่ได้มาปฎิบัติจริง
ผลลัพท์พบว่า เจ้าหน้าที่การเงิน และเลขาโครงการเข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกกิจกรรมบนเวบคนใต้สร้างสุข และ ได้ฝึกปฏิบัติการลงรายงานจริง พบว่า สามารถบันทึกได้ งานการเงิน เจ้าหน้าที่มีความรู้ในระเบียบการใช้จ่าย เบิกจ่ายเงินในโครงการแต่ละกิจกรรม และเงินสดในมือให้ถือได้ไม่เกิน 5000 บาท ส่วนการตรวจสอบทำบัญชี มีความรู้ในการจัดทำบัญชีรายงานการเงินเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

  เลขานุการโครงการ และ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ รวม 2  คน พี่เลี้ยงโครงการ ร่วมประชุม 1 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน2 วันการรายงานกิจกรรมในระบบเวปไซค์ ระเบียบการเงิน การบันทึกกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 การติดตามจาก สจรส มอ. (ครั้งที่2)

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.ติดตามผล  2 .การเขียนรายงานในเว็บไซน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

พี่เลี้ยงโครงการแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พูดคุยซักถามอุปสรรค ปัญหารับฟังการหักภาษี ณ.ที่จ่าย การเขียนรายงานหน้าเวบไซด์ หัดบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมติดตาม  สจรส.ม.อ. (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน พี่เลี้ยงจังหวัดกล่าวต้อนรับ อธิบายเรื่องการเขียนรายงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ การบันทึกกิจกรรม และการจัดการเอกสารหลักฐานทางการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน งวดที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจเอกสารปิดงวดไปยังสสส. งวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่1.ผู้เข้าร่วมจำนวน3คน คือจนท. คอมพิวเตอร์ จนท.การเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยร่วมกันระดมความคิด ถอดบทเรียน จุดเด่น จุดด้อยของกิจกรรม อุปสรรคปัญหา แนวทางแก้ไข และร่วมกันนำเสนอ สรุปโดยภาพรวม วันที่2..ตรวจเอกสารทางด้านการเงิน ซึ่งทางกลุ่มเอกสารยังขาดอยู่บางส่วนและได้ทำเรื่องขอยืดเวลาการดำเนินกิจกรรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 - วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งจะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและพร้อมรับการตรวจเอกสารทางด้านการเงินในงวดที่1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมเพื่อจัดทำรายงาน งวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

ร่วมประชุมจำนวน 2 วัน คือ วันที่13-14กุมภาพันธ์ 2559 วันที่1.พี่เลี้ยงแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พูดคุยซักถามอุปสรรค ปัญหา และเล่าเรื่องหรือกิจกรรมที่เด่นในช่วงของการทำโครงการ ร่วมกันนำเสนอโดยภาพรวม วันที่2.ตรวจเอกสารทางด้านการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำป้ายสัญลักษณ์เพื่อบอกว่านี้คือเขตปลอดบุหรี่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน 1 ป้าย นำไปติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดต่อร้านทำป้าย เพื่อสั่งทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

สั่งจัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 41 17                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 210,200.00 83,100.00                  
คุณภาพกิจกรรม 68 51                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.คณะกรรมการติดการประชุม 2.เกิดอุปสรรคจากธรรมชาติ

1.ติดการประชุมต่างพื้นที่ 2.ฝนตก น้ำท่วม

1.จัดกิจกรรมย้อนหลังเมื่อกรรมการครบองค์ประชุม 2.ทำกิจกรรมเมื่อเข้าสู้ภาวะปกติ

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย มีชัย ดีถนอม 111 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
น.ส. เสาวนีย์ ศรีต้า 102 หมุ่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว เสาวภา มาศมาลย์ 70 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ศักดิ์ระวี ดีถนอม 111 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นาย พยุทธ จันทร์แก้ว 34 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเสริมอาชีพ
นาย สุรชัย จันทร์แก้ว หมู่ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
เกิดวิธีก่ารเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรล้อมรั่วบ้าน

ใช้เป็นแนวกั้นเขตรั่วบ้าน และสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารเเละปรุงเป็นยาได้

 

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ล้อมร้ัว สมุนไพร บ้านบางไทรน่าอยู่ ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. สะสางคลอง ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 1 ( 1 มีนาคม 2559 )
 3. สานใจ สานบ้าน สร้างสามัคคี รักษาลำคลองบางไทร ( 7 มีนาคม 2559 )
 4. เสวนา ชาวบ้านบางไทร ไม่ติดค่านิยม ( 5 เมษายน 2559 )
 5. สะสางคลอง ดูแลรักษอย่างต่อเนื่อง2 ( 7 เมษายน 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20คนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ( 9 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำจำนวน 20 คนพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ( 25 มิถุนายน 2559 )
 8. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่2) ( 12 สิงหาคม 2559 )
 9. เยาวชนคลองบางไทร ร่วมใจอนุรักษ์(ครั้งที่1) ( 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย มีชัย ดีถนอม
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......