เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)

รหัสโครงการ 58-03911 รหัสสัญญา 58-00-2154 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

เซเว่นภูมิปัญญาบ้นบางไทรหมู่บ้านเกิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางไทร ที่เรียกว่า เซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยชาวบ้านช่วยกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เดิมเพื่อจัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและนำผลิตภัณฑ์มาแสดง

สถานที่ศูนย์เรียนรู้เดิมนำมาพัฒนาเป็นตลาดนัดภุมิปัญญา

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

เกิดวิธีก่ารเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรล้อมรั่วบ้าน ใช้เป็นแนวกั้นเขตรั่วบ้าน และสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารเเละปรุงเป็นยาได้

บันทึกรายงานกิจกรรม ภาพถ่าย

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การวางแผนจัดกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านพร้อมกับการนำกิจกรรม สสส.ไปร่วมบูรณาการจัดด้วยกันในลักษณะ ประสานงบ ประสานแกนนำ

กิจกรรมของหมู่บ้านสำเร็จ กิจกรรม สสส.สำเร็จ ตามบันทึกกิจกรรม

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

เกิดแกนนำ1 ราย สามารถเลิกบุหรี่ได้

บันทึกการเกิดแกนนำชุมชน

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

เกิดการตระหนักในการปรับวิถีชีวิตแบบสมดุลย์ และพอเพียง

บันทึกกิจกรรมร่วมอนุรักษ์คูคลอง และเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดกิจกรรมลอกคูคลองโดยการรวมกลุ่มกันเองตามธรรมชาติ

รายงานการประชุม ภาพถ่าย แผนงานกิจกรรมหมู่บ้าน

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดบัญญัติ 10 ประการในเยาวชนบางไทร เกิดข้อตกลงรักษาลำคลอง และแผนลอกคลอง

บันทึกกิจกรรม

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการจัดประชุมสภาผู้นำชุมชน ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านและผู้สู อายุ ทุกเดือน

บันทึกกิจกรรม

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

การใช้วิทยากรในพื้นที่ คือ อ.สุวิทย์ สุขศรีนวล และ นายพยุทธ จันทร์ แก้ว

รายงานกิจกรรม

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ตอนแรกเกิดความยุ่งยากใจในการร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณและการทำกิจกรรมตามแผน ต่อมาเมือทำได้ ก็เกิดความภาคภูมิใจ

บันทึกการถอดบทเรียน

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยายผลภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นรูปธรรมได้แก่

 1. เกิดการจัดการความรู้จากครัวเรือนสู่ชุมชน ในรูปผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพ การออกกำลังกาย และกีฬาพื้นบ้าน
 2. พัฒนาชุมชนให้มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิถีชุมชนที่เป็นจุดเด่น และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นด้านการอนุรักษ์สายน้ำและเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหาร สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 3. ชุมชนมีการจัดการที่เป็นระบบมีสภาชุมชนทำหน้าที่ขับเคลื่อนตามทิศทางที่เหมาะสมและมีเป้าหมายชัด
 4. หมู่บ้านเกิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบางไทร ที่เรียกว่า เซเว่นภูมิปัญญาบ้านบางไทร ตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยชาวบ้านช่วยกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้เดิมเพื่อจัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและนำผลิตภัณฑ์มาแสดง ครัวเรือนมาร่วมทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาเดือนละ 2 ครั้ง ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดโดยสามารถรวมตัวกันได้เฉพาะเวลามีเทศกาลสำคัญ
 5. มีข้อตกลงร่วมกันดูแลลำคลองสองฝั่งคลองและสวนสมุนไพร ในวันสำคัญของชุมชน เช่น วันพ่อ วันแม่
  ุ6. เกิดข้อตกลงบัญญัติ 10 ประการ เยาวชนบ้านบางไทร ติดประกาศให้ทราบในหมู่บ้าน แต่ยังไม่ได้ประเมินผลการเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรม ึ7. เกิดสภาผู้นำชุมชนน่าอยู่ประชุมขับเคลื่อนบ้านบางไทรทุกเดือน มีการประชุมผสมผสานกับการประชุมชาวบ้าน ส่วนการเกิดสภาเยาวชนบางไทร และมีกิจกรรมสร้างสรรค์สม่ำเสมอ พบว่า ยังไม่เกิดสภาเยาวชนที่เป็นรูปธรรม แต่กิจกรรมมีเกิดขึ้นตามแผน ซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาผู้นำชุมชน
 6. ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังขาดศักยภาพในการดำเนินการโดยตนเอง และขาดความสามัคคีและช่วยเหลือกัน ซึ่งแก้ไขโดยการมีทีมพี่เลี้ยงลงติดตามสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมทางกลุ่มดำเนินกิจกรรมบรรลุไปตามเป้าหมายและแผนที่ได้วางเอาไว้ การดำเนินกิจกรรมมาถึงจุดนี้ทุกคนเกิดการเรียนรู้และแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบดีทุกคนมีความสุข การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งได้ทางโรงเรียนนำเด็กมาร่วมกิจกรรม เด็กและผู้ใหญ่ได้เกิดความสนิทสนมกันช่วงแรกเด็กจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก ผู้ใหญ่จะต้องนำและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง มีการร่วมกันกำหนดและทบทวนกฎระเบียบของหมู่บ้านซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.ด้านลักทรัพย์ 3. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ด้านสังคมและชุมชน ซึ่งด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียด ดังนี้ 1.คูส่งน้ำทุกสายภายในหมู่บ้าน จะมีป้ายห้ามบุคคลภายนอกจับปลา 2.ห้ามคนในพื้นที่นำบุคคลภายนอกมาจับปลาในเขตหวงห้าม 3.พบบุคคลภายนอกจับปลาในเขตหวงห้ามคณะกรรมการมีอำนาจยึดอุปกรณ์เครื่องมือในการจับปลาได้ทันที 4.ห้ามบุคลใดๆช็อตปลา เบื่อปลา ถ้าฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5000 บาท พร้อมให้กฏหมายดำเนินการ
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3