ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รหัสโครงการ 58-03840
สัญญาเลขที่ 58-00-1878
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
3) จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก
4) ชี้แจงเปิดตัวโครงการ
5) ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
6) อบรมเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
7) ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน
8) จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน
9) เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน
10) พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
11) ปิดรายงานงวดที่ 1
12) คืนเงินเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 75,912.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 15.24 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -5,050.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 377.24 บาท
รวมรายรับ (1) = 76,427.24 บาท รวมรายจ่าย (2) = 81,100.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -4,672.76 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 94,890.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมยศ บรรดา )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ (23 กุมภาพันธ์ 2559)
  2. ปิดรายงานงวดที่ 1 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  3. คืนเงินเปิดบัญชี (24 กุมภาพันธ์ 2559)
  4. ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2วัน (26 กุมภาพันธ์ 2559 - 27 กุมภาพันธ์ 2559)
  5. คืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่ว่มวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ (11 มีนาคม 2559)
  6. ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน (10 เมษายน 2559)
  7. ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง (10 พ.ค. 2559)
  8. กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก (10 มิถุนายน 2559)
  9. จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก (10 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมยศ บรรดา )
24 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาว ฮัจย๊ะใหมมู้น๊ะ ป่วนครบุรี )
24 กุมภาพันธ์ 2559