ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รหัสโครงการ 58-03840
สัญญาเลขที่ 58-00-1878
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2วัน
2) คืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่ว่มวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ
3) ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน
4) ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง
5) กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก
6) จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก
7) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
8) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานและการขยายสู่เครือข่ายภายนอกในการจัดการขยะของทุกระดับ
9) งานสร้างสุขภาคใต้
10) ตรวจรายงานหน้าเวปและเอกสารการเงินปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -4,672.76 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 94,890.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 41.51 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -6,920.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 308.75 บาท
รวมรายรับ (1) = 90,258.75 บาท รวมรายจ่าย (2) = 96,870.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -6,611.25 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 6,611.25 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมยศ บรรดา )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สมยศ บรรดา )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นส.ฮัจย๊ะใหมมู้น๊ะ ปวนครบุรี )
15 ตุลาคม 2559