ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รหัสโครงการ 58-03840
สัญญาเลขที่ 58-00-1878

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
รหัสโครงการ 58-03840 สัญญาเลขที่ 58-00-1878

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 189,780.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 75,912.00 บาท
งวดที่ 2 = 94,890.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 170,802.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 15.24 บาท
งวดที่ 2 = 41.51 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 56.75 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 177,970.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -6,611.25 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดประชุม 1 จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึกทุกวันที่ 10 ของเดือน 13,400.00 13,400.00
1. จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก
กิจกรรมหลัก : 2.ประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการ 18,550.00 18,550.00
1. ชี้แจงเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง 20,600.00 20,600.00
1. ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง
กิจกรรมหลัก : ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน 13,700.00 13,700.00
1. ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน
กิจกรรมหลัก : 3.จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน 10,830.00 10,830.00
1. จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : 4.ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2 วัน 19,000.00 19,000.00
1. ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2วัน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเยาวชนคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ 17,000.00 17,000.00
1. คืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่ว่มวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน 14,500.00 14,500.00
1. ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง 15,000.00 15,000.00
1. ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก 10,200.00 7,350.00
1. กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก 15,500.00 12,280.00
1. จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานและการขยายสู่เครือข่ายภายนอกในการจัดการขยะของทุกระดับ 8,500.00 8,500.00
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานและการขยายสู่เครือข่ายภายนอกในการจัดการขยะของทุกระดับ
กิจกรรมหลัก : ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ 10,000.00 6,460.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
2. อบรมเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน
3. เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน
4. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ
5. ปิดรายงานงวดที่ 1
6. คืนเงินเปิดบัญชี
7. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ
8. ถอดบทเรียนโครงการจากทีมสื่อสร้างสรรค์ สสส.
9. งานสร้างสุขภาคใต้
10. ตรวจรายงานหน้าเวปและเอกสารการเงินปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายปลอดบุหรี่ จัดทำรูปภาพ และทำรายงานโครงการ 3,000.00 800.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

189,780.00 177,970.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สมยศ บรรดา )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559