ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รหัสโครงการ 58-03840
สัญญาเลขที่ 58-00-1878
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

2. ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

3. รหัสโครงการ 58-03840 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1878

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. จัดประชุม 1 จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึกทุกวันที่ 10 ของเดือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.-16.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่ออธิบายรายละเอียดโครงการให้คณะสภาผู้นำได้เข้าใจเข้าถึง2. เพื่อจัดตั้งคณะทำงานแต่ละฝ่าย3. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคณะทำงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะในชุมชนบ้านห้วยลึก 2.มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลสรุปกิจกรรมวันนี้คือ

 1. ได้ประชุมร่วมกับสภาผู้นำ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ในชุมชน เพื่อทำแผนการดำเนินงานจนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ผลการประชุมวันนี้ทุกฝ่ายสามารถนำไปขยายผลให้ชุมชนได้เข้าใจและร่วมกิจกรรมกับทางโครงการในโอกาสต่อไป ทำให้คณะสภาผู้นำได้เข้าใจถึงนโยบายของ สสส.มากขึ้น และได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายได้ทำงานตามแผนที่วางไว้ คือ
 • กลุ่มอาชีพเสริมรับผิดชอบ ด้านเวที
 • เขตปกครอง 11 รับผิดชอบด้านปประชาสัมพันธ์
 • กลุ่ม อสม.รับผิดชอบด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • กลุ่มแม่บ้านและสตรีด้านบริกาทั่วไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดตั้งและประชุมสภาผู้นำชุมชนโครงการ ชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ทำหนังสือเชิญและประสานงานผู้นำเขตปกครอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยลึก กลุ่มต่างๆเข้าประชุม
 2. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.ประธานในที่ประชุมนายอนุชา หลานเด็น เปิดประชุม
 3. แบ่งบทบาทและหน้าที่ เตรียมการในวันพิธีเปิดตัวโครงการ
 4. วางแผนการดำเนินงานตลอดเวลา  1 ปี
 5. ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 115

2. 2.ประชุมชี้แจงเปิดตัวโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ชี้แจงเปิดตัวโครงการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.-16.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้เข้าใจวิธีบริหารจัดการชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดโรค ปราศจากขยะ
 2. เพื่อให้เครือข่ายชุมภายนอกได้เข้าใจการทำงานของ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ครัวเรือนในชุมชนรัยทราบยการดำเนินงานโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อสรุปกิจกรรม

 • เกิดการแบ่งงานกันทำเป็นทีม จนทำให้งานเปิดเวทีโครงการในวันนี้ผ่านไปด้วยดี ซึ่งกิจกรรมชีแจงและเปิดตัวโครงร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึกจัดการขยะชุมชน เริ่มจากจัดสถานที่เสร็จเรีบยร้อยแล้ว เตรียมอาหารช่วงเช้า ฝ่ายทะเบียนได้จัดให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน เริ่มประชุมชี้แจงเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครง
 • จัดกลุ่มแบ่งความรับผิดชอบของคณะทำงานออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1 กลุ่มผู้บริหารโครงการ 2 กลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ 3 กลุ่มนักเรียน 4 อสม. และดะวะฮ์ ให้กลุ่มที่รับผิดชอบไปแล้วนั้น มานำเสนอผลการดำเนินงานทุกๆเดือน
 • ผลของการจัดกิจกรรมวันนี้แกนนำทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำข้อชี้แจงจากผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี่ยงโครงการไปขยายผลต่อชุมชนมากขึ้น
 • กิจกรรมในวันนี้ได้เห็นความสามัคคีในชุมชนและชุมชนเครือข่ายมากกว่าเดิม
 • ได้มีทีมประเมินโครงการเกิดขึ้น ซึ่งจะนำเสนอในที่ประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เตรียมสถานที่ประชุม
 2. ประสานงานทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในชุมชน
 4. จัดเวทีเปิดตัวโครงการชุมชนปลอดขยะบ้านห้วยลึก 5.จัดประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานที่ประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 09.00 น.เริ่มลงทะเบียน 10.00 น.ประชุมกลุ่มต่างๆภายในชุมชน 11.00 น ชี้แจงกิจกรรมเปิดตัวโครงการช่วงบ่าย 11.30 พัก
 • 13.00 น.นายพงษ์ศักดิ ค้ามาก ประธาน นางจารุวรรณ วงษ์เวช และคณะเดินทางมาถึง
 • 13.30 น. นายอนุชา หลานเด็น กล่าวต้อนรับ
 • 14.00 น.นางจารุวรรณ วงษ์เวช กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่มาที่ไป และความเป็นมาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ต่อผู้เข้าร่วมประชุม
 • 14.45 น.นายกิตติ จิงู กล่าวรายงานต่อประธานเปิดโครงการ
 • 14.50น. นายพงษ์ศักดิ ค้ามาก ผอ.ร.ร.บ้านห้วยลึกกล่าวเปิดตัวโครงการ
 • 15.30 น.นายพงษ์ศักดิ ค้ามากและนางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช ร่วมเปิดป้ายอาคารธนาคารขยะ บ้านห้วยลึก
 • 16.00 น.ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 127

3. กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.00น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะชุมชนและการจัดการด้านเอกสารอื่นๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีเครือข่ายการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน และได้นำความรู้มาขยายผลในการจัดการของหมู่บ้านและของครัวเรือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริงทำให้เยาวชนและชาวบ้านได้เข้าใจการบริหารจัดการขยะชุมชนดีขึ้น
1. ทำให้มีความเข้าใจในการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ แหล่งที่มาของขยะ
2. รู้วิธีการคัดแยกขยะ จากครัวเรือนสู่ชุมชน เพื่อรวบรวมขยะดีให้กับธนาคาร
3. ได้เห็นการจัดการธนาคารขยะและสวัสดิการต่างๆสู่ชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ณ บ้านห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เริ่มเดินทางออกจากบ้านเวลา 09.00 น. ถึงสถานที่ดูงาน เข้าห้องประชุม ฟังการบรรยายสรุปจากนายม่าแอนผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ชุมชนต้นแบบธนาคารขยะของจังหวัดกระบี่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

4. ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมถอดบทเรียนหลังศึกษาดูงาน

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 11:00- 16.30 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน
 2. เพื่อวางแผนการปรับนำมาใช้กับชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้มีแนวการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นระบบมากขึ้น

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลังจากดูงานมาแล้วทุกๆฝ่ายได้นำข้อมูลมาร่วมแชร์กัน ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะชุมชนมากขึ้น เห็นการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน การจัดเก็บขยะของ อบต.และการจัดทำกองทุนธนาคารขยะในชุมชน ทำให้หลายฝ่ายมีวิธีในการ มีกระบวนการการจัดการที่ดี ผลสรุปของกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ทุกๆกลุ่มอาชีพ เยาวชนและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมของโครงการโดยเข้าใจกระบวนการจัดการที่ถูกต้องชัดเจน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • หลังจากได้ไปดูงานมาแล้วให้กลุ่มต่างๆได้มาถอดบทเรียนที่ได้รับจากการไปดูงานในครั้งก่อน และจะนำมาใช้กับชุมชนของเราได้อย่างไรต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อรายงานข้อมูลที่ได้รับจากการดูงานมานั้น
 2. นำข้อมูลทั้งหมดมาประเมินร่วมกันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชน
 3. ให้แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ นำผลมานำเสนอในโอกาสต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 101

5. 3.จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยในจัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน 2 วัน

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09:00-14.00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในชุมชนในด้านต่างๆ
 2. เพื่อนำข้อมูลมาแชร์กันและร่วมกันวางแผนด้านจัดการขยะชุมชนต่อไป3. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันกับชุมชนในการจัดการขยะจากการจัดเก็บข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

.มีคณะทำงานชุดย่อย 1ชุด 2.มีแบบสำรวจการจัดเก็บข้อมูลจำนวน 1ชุด

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ผลผลิต จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บข้อมูล 96 คน และได้แบบสอบถามเรื่องการจัดการขยะในชุมชน และเรื่องขยะในชุมชน จำนวน 1 ชิ้น
 2. ผลลัพธ์
  2.1 ทำให้ผลการจัดการขยะชุมชนมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น โดยการแบ่งทีมงานเก็บข้อมูล เห็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่ทุกฝ่ายเข้ามาเป็นทีมเก็บข้อมูล 2.2 ทำให้เขตปกครองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเยาวชนในพื้นที่ 2.3 จากการสำรวจเบื้องต้น ขยะที่พบส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามถนนและสถานที่สาธารณะ เป็นขยะประเภทขวดน้ำ ถุงพลาสติก แก้วน้ำดื่มพลาสติก เป็นต้น ส่วนขยะที่พบตามบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะจัดการโดยการเผา ฝัง และนำไปทิ้งในถังขยะที่ทาง อบต.จัดเตรียมไว้ให้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดตั้งและประชุมคณะทำงานชุดย่อยเด็กเยาวชน 30 คน จัดเก็บข้อมูลขยะในชุมชน
 2. ออกแบบสร้างเครื่องมือในการสำรวจขยะโดยแบบสำรวจ-ชนิดขยะ-ปริมาณขยะ-ประเภทของขยะ-แหล่งที่มาของขยะในชุมชนผลการกระทบของขยะ
 3. วางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูล 233 ครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง

ขั้นตอนปฎิบัติ 1. ออกแบบเครื่องมือใช้แบบสำรวจขยะที่ได้ตัวอย่างมาจากบ้านห้วยทรายขาว ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะในจังหวัดกระบี่
2. แยกเป็นเขตปกครองทั้ง 11เขตปกครองของหมู่บ้าน
3. แบ่งคนให้กระจาย ทั้ง 96 คน อย่างใกล้เคียงกันเน้นให้ทำเขตปกครองตนเอง
4. ทำการสำรวจตามครัวเรือนเป้าหมายทั้ง233ครัวเรือนในระยะเวลา2วัน
5. กำหนดการคืนข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 96

6. 4.ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2 วัน

ไม่มีกิจกรรม

7. จัดกิจกรรมเยาวชนคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ

ไม่มีกิจกรรม

8. ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง

ไม่มีกิจกรรม

10. กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก

ไม่มีกิจกรรม

11. จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก

ไม่มีกิจกรรม

12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงานและการขยายสู่เครือข่ายภายนอกในการจัดการขยะของทุกระดับ

ไม่มีกิจกรรม

13. ประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงติดตามโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการจัดทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้เรียนรู้การจัดการโครงการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้ความรู้เรื่องการวางแผนทำกิจกรรมในโครงการ ได้กำหนดปฏิทินลงในเว็บไซต์ร่วมกัน
 2. นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้สภาผู้นำต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงารร่วมกับพี่เลี้ยง เป็นเวลา 2 วัน กับ สจรส,และ สสส.
 1. เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การบริหารความเสี่ยง
 2. เรียนรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง เป็นเวลา 2 วัน กับ สจรส,และ สสส.ในเรื่องดังนี้

 1. เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ การบริหารความเสี่ยง
 2. เรียนรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน
 3. เรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์
 4. ฝึกปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์ การลงรายละเอียดแผนงานโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-16.00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน เพิ่มศักยภาพในการรายงานทางการเงินและกิจกรรมต่างๆต่อ สสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมายังเขียนไม่ชัดเจน
 2. ได้ตรวจสอบเอกสารการเงินและการรายงานกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้ได้รับคำแนะนำจาก สจรส.ม.อ.ให้กลับไปแก้ไขเอกสารการเงินในถูกต้องตามระเบียบและ เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานกิจกรรม
 3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกโครงการอื่นๆ
 4. ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการทำงานต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน

 1. เมื่อได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อในการดำเนินงานในกิจกรรมต่อๆไป
 2. เพื่อให้คณะกรรมการจาก สจรส.ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ฟังการอธิบายจากคณะกรรมการ สจรส.มอ. ได้อธิบายเรื่องการเขียนรายงานกิจกรรม การจัดทำเอกสารการเงิน และการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายในรายการที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 1,000 บาท
 2. เข้าพบเจ้าหน้าที่ สจรส มอ.เพื่อตรวจสอบโครงการและกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 เพื่อให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสารและด้านจัดกิจกรรมตามแผนของโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผลสรุปที่ได้ ทำให้โครงการได้ปฎิบัติถูกต้องตามแผนและตรวจสอบได้ทุกกิจกรรม พี่เลี้ยงแนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์และจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง ผลผลิตทำให้โครงการเดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องได้นำมาปฎิบัตจริงในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ตรวจสอบหน้าเวปตามกิจกรรม
 2. ตรวจสอบเอกสารเช่นใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน
 3. ตรวจสอบการเงิน สมุดธนาคารเป็นต้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ตรวจสอบหน้าเวปตามกิจกรรม
 2. ตรวจสอบเอกสารเช่นใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน
 3. ตรวจสอบการเงิน สมุดธนาคารเป็นต้น
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 พี่เลี้ยงติดตามโครงการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องของรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารการเงินถูกต้อง และแยกเป็นรายกิจกรรม เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบจาก สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงนำเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงนำเอกสารการเงินในงวดที่ 1 ส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 ปิดรายงานงวดที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
 • เพื่อรายงานผลงานโครงการที่ได้ทำมา ความถูกต้องของเอกสารการเงิน และจัดกิจกรรมต่างๆตามแผน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เอกสารการเงินถูกต้อง ได้เข้าใจหลักการจัดการใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ที่ถูกต้อง และต้องเขียนชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายให้ชัดเจนในใบสำคัญรับเงิน
 • การรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ ยังมีข้อมูลน้อย ให้เพิ่มเติมก่อนส่งรายงานให้ทาง สจรส.ม.อ.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นำรายงานส่งเจ้าหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการเงิน หน้าเว็บไซต์
 3. นำกลับมาแก้ไขถ้ามีข้อผิดพลาด
 • photo
 • photo

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.6 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ถอนเงินค่าเปิดบัญชีคืน จำนวน 500 บาท

 

2 1

14. ทำป้ายปลอดบุหรี่ จัดทำรูปภาพ และทำรายงานโครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นเขตปลอดบุหรี่ได้อย่างชัดเจนจึงทำป้ายปิดให้เห็นเด่นชัด 420ครัวเรือน2. เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันรณรงค์เลิกบุหรี่ตลอดไป3. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. เมื่อได้ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่แล้วทำให้ชาวบ้านได้เห็นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ไม่กล้าที่จะสูบบุหรี่อีก
 2. ที่สำคัญชาวบ้านให้เกียรติกับสถานที่มากขึ้น
 3. จัดส่งรายงานโครงการได้ตามเวลาจริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประสานกับพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำลักษณะป้ายมาตรฐานที่ สสส.กำหนด
 2. ประสานกับร้านรับจ้างทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 3. ติดป้ายในสถานที่กำหนดไว้คือบริเวณมัสยิดบ้านห้วยลึก
 4. ถ่ายภาพในกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 5. ทำรายงานโครงการส่งให้ สสส.
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดทำป้ายไวนิล
 2. ติดดประกาศในบริเวณที่กำหนดคือมัสยิดบ้านห้วยลึก
 3. บันทึกภาพกิจกรรม
 4. จัดเอกสารรายงานส่ง สสส.
 • photo
 • photo

 

500 200

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 24 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 189,780.00 81,100.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 40                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

ความร่วมมือจากชาวบ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร

ชาวบ้านยังคุ้นเคยกับแบบเดิมที่ไม่มีพัฒนาใดๆเมื่อโครงการนี้เข้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง

จัดอบรมและทำกิจกรรมบ่อยๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยใหม่

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย วันชัย อำหมัด 91 ม1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ การจัดการขยะ
นาย อนุรัตน์ ดำนิล 51/2 เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
การเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

การนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาในชุมชนก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆมาพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน การจัดการชุมน่าอยู่ยิ่งๆขึ้น สิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีกว่าเก่า เกิดจากนำความคิดและการกระทำใหม่ๆมาพัฒนาและต่อยอดให้เป็นรูปอธรรม และได้ปลูกฝังสิ่งดีๆใหม่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้พัฒนาชุมชนต่อไป

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. พี่เลี้ยงติดตามโครงการ ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ปิดรายงานงวดที่ 1 ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. คืนเงินเปิดบัญชี ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ดำเนินการสำรวจข้อมูลขยะครัวเรือน /ร้านค้า จำนวน 2วัน ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 5. คืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อร่ว่มวางแผนการดำเนินงานจัดการขยะ ( 11 มีนาคม 2559 )
 6. ประชุมเชิงปฎิบัติการดำเนินงานธนาคารขยะในชุมชน ( 10 เมษายน 2559 )
 7. ประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดสภาผู้นำชุมชนและแกนนำที่เข้มแข็ง ( 10 พ.ค. 2559 )
 8. กิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งโรคไข้เลือดออก ( 10 มิถุนายน 2559 )
 9. จัดตั้งเกณฑ์การดำเนินงาน บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ไร้ไข้เลือดออก ( 10 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นาย สมยศ บรรดา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......