ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

รหัสโครงการ 58-03840 รหัสสัญญา 58-00-1878 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การดำเนินงานจัดการธนาคารขยะในชุมชน

ภาพถ่าย

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลทรายขาว

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

คู่มือแนวทางการดำเนินงานธนาคารบุญธนาคารขยะบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย
เล่มเอกสารคู่มือการดำเนินงานธนาคารขยะบ้านห้วยลึก

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลทรายขาว

3. กระบวนการใหม่

กระบวนการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชนโดยคนในชุมชน

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลทรายขาว

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการธนาคารขยะ

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

สมาชิกธนาคารบุญธนาคารขยะบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ธนาคารบุญธนาคารขยะบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย

 

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

ชุมชนมีการจัดการขยะภายในบ้านเรือน ทำให้ขยะในครัวเรือนลดลง ส่งผลให้การเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนลดลง

ภาพถ่าย รายงาน

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลทรายขาว

2. การบริโภค

-

-

-

3. การออกกำลังกาย

-

-

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการประกาศเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่

ภาพถ่าย

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการใช้หลักศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางดำเนินงานทำให้ผู้บริจาคขยะมีความรู้สึกดีที่ได้ซะกาตตามหลักศาสนาอิสลาม

ภาพถ่าย

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

-

-

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการรวมตัวกันจัดเก็บขยะในชุมชนเป็นการออกแรงเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันในชุมชน

ภาพถ่าย

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการรวมตัวกันจัดเก็บขยะในชุมชนเป็นการออกแรงเพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันในชุมชน

ภาพถ่าย

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีบริเวณบ้านเรือนและชุมชนที่สะอาด และมีการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินงานจนประสพผลสำเร็จ

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการจัดการแปรรูปขยะสู่รายได้กลับคืนชุมชน

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

เกิดมาตรการจัดการขยะชุมชนบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นในตำบลทรายขาว

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

เกิดมาตรการชุมชนและระเบียบสวัสดิการชุมชนจากรายได้ของธนาคารบุญธนาคารขยะบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

มีมติข้อตกลงในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านห้วยลึก

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการขับเคลื่อนการการจัดการขยะร่วมกับบริษัทวงศ์วานิช กระบี่และเครือข่ายชุมชนจัดการขยะหมู่ 7 บ้านนา ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการประชุมสภาผู้นำและทีมงานทุก2 เดือน เพื่อติดตามและประเมินผลปรับปรุงแก้ไขการทำงานโครงการ

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน นำสิ่งเหลือใช้จากบ้านเรือนมาจัดทำเป็นที่เก็บขยะจากบ้านเรือนก่อนรวบรวมนำส่งธนาคารขยะ

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

มีกิจกรรมตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการพูดคุยและแก้ไขปัญหาจากข้อผิดพลาดนำมาพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีเวทีการประชุมคณะทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนการทำงาน

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

จากผลการดำเนินงานนำมาเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลรองชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

เกิดการสละเวลาในการทำงานเพื่อชุมชน

-

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

มีการจัดการขยะเหลือใช้ มาแปรสภาพใหม่เพื่อการนำไปใช้ต่อ

-

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

มีการประชุมพิจารณาเงื่อนไขและผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีรายได้จากการขายขยะในชุมชนด

ภาพถ่าย เอกสารรายงาน

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

มีการนำแนวคิดด้านศาสนามาเป็นแนวทางการดำเนินงานจัดการขยะในชุมชน

ภาพถ่าย รายงาน

ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นต่อไป

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • เกิดธนาคารขยะในชุมชนและสวัสดิการชุมชนจากรายได้ในการขายขยะ ซึ่งสอดรับกับความต้องการของชุมชน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะที่มีปริมาณขยะมากถึงวันละ 1,000 กิโลกรัม และสนองนโยบายกระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนำหมู่บ้าน เด็กเยาวชน และผู้ประกอบการร้านค้าบ้านห้วยลึกซึ่งได้นำแนวคิดศาสนาอิสลามที่ว่า ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา
  • มีการจัดตั้งคณะทำงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดการขยะในชุมชน ชี้แจงประชาสัมพันธ์ และศึกษาดูงานการจัดการขยะกับหมู่บ้านต้นแบบ แล้วจึงรับสมัครครัวเรือนที่สนใจและขยายสู่ครัวเรือนทั้งหมู่บ้าน ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและจัดทำที่เก็บขยะจากวัสดุเหลือใช้ ก่อนจะนำมาบริจาค(ขยะ) ให้ธนาคารขยะ ลงบัญชีรับบริจาคขยะ (ซากาต )แล้วนำเงินที่ได้จากขายขยะ คืนสู่ชุมชนในรูปสวัสดิการชุมชน เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และเป็นสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิต
  • การดำเนินงานขยายผลสู่หมู่บ้านใกล้เคียงทั้งในและนอกตำบลทรายขาว และ เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มการจัดการขยะชุมชน เกิดกลุ่มรักษ์สะอาดในชุมชนอีกทั้งลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนและขยายสู่การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3