ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน

แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 3

รหัสโครงการ 58-03840
สัญญาเลขที่ 58-00-1878

ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
รหัสโครงการ 58-03840 สัญญาเลขที่ 58-00-1878
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

กำลังโหลดแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่...