เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

งาน "สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขฅนใต้ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒"

by Little Bear @24 ก.พ. 52 11.10 ( IP : 61...172 ) | Tags : งานสร้างสุขภาคใต้

สรุปบทเรียนในการจัดงาน

เครือข่ายสื่อ-เว็บไซท์ฅนใต้สร้างสุข

โลโก้

ข้อมูลการจัดงาน

กําหนดการ
งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้” ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๑-๓ เมษายน ๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่ธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐การแสดงศิลปะ-วัฒนธรรมสร้างสุข ๔ มุมเมือง
 • การแสดงชุดปักษ์ใต้บ้านเรา
 • วัฒนธรรมศรีปักษ์ใต้
 • ศิลปาชีพศรีสุราษฎร์
 • ดีเกฮูลู
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.รายงานสุขภาวะคนใต้
โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสุวิวัฒน์วงศ์ , ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.อาหารกลางวัน (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.การแสดงมโนราห์ (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์)
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.พิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้” ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา แก้วภราดัย)
 • จินตภาพโลกแห่งปัญญา
 • วิดีทัศน์สุขภาวะทางปัญญา
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.ปาฐกถานำ เรื่องสุขภาวะทางปัญญา ณ ห้องประชุมใหญ่ธรรมโฆษณ์ โดย พระภาวนาโพธิคุณ และ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.เวทีวาระคนใต้
 • ห้องประชุมธรรมโฆษณ์ เรื่อง “ความสุขที่มี ความดีที่ทำ... ของเด็กใต้”
 • ห้องประชุมโรงมหรสพทางวิญญาณ “ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยปัญญา”
 • ห้องประช่มสระนาฬิเก เรื่อง “เกษตรและอาหารปลอดภัยของคนใต้”
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.ตามอัธยาศัย/อาหาร (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.ธรรมบันเทิง “ถามตัวเอง” เพื่อสุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของฅนใต้ โดย ธรรมภาคี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกขพลาราม และกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี ร่วมรายการโดย พระเมธี สุมธโส และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.กิจกรรมยามเช้า ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์
 • ทำวัตรเช้า/สมาธิ
 • ละหมาด/บรรยายธรรม
 • กิจกรรมยามเช้าศาสนาคริสต์
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.ออกกำลังกาย/ไทเก๊ก ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์รัศมโชติ
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.อาหารเช้า/ตามอัธยาศัย (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.เวทีวาระคนใต้
 • ห้องประชุมธรรมโฆษณ์ เรื่อง “นโยบายสาธารณะการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนภาคใต้”
 • ห้องประชุมสระนาฬิเก เรื่อง “วัฒนธรรมคนใต้กับการจัดการสุขภาวะ”
 • ลานหินโค้ง สาธิต/ปฎิบัติ “สื่อคนใต้สร้างสุข”
 • ห้องประชุมโรงมหรสพทางวิญญาณ “ท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพ”
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.อาหารกลางวัน (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.เวทีวาระคนใต้
 • ห้องประชุมธรรมโฆษณ์ เรื่อง “นโยบายสาธารณะการจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนภาคใต้”
 • ห้องประชุมโรงมหรสพทางวิญญาณ เรื่อง “ธรรมบันเทิงสร้างสุขด้วยปัญญา”
 • ลานหินโค้ง “คนใต้กับการเมืองภาคประชาชน”
 • ห้องประชุมสระนาฬิเก เรื่อง “พหุปัญญาสู่สังคมพหุวัฒนธรรม”
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.สานสุขทางปัญญา สืบสานวัฒนธรรมไทย-มุสลิม ณ ห้องประชุมสระนาฬิเก
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.อาหารเย็น/การแสดงพื้นบ้าน (ณ ลานหินโค้งและลานอาหาร)
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.กิจกรรมยามเช้า ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์
 • ทำวัตรเช้า/สมาธิ
 • ละหมาด/บรรยายธรรม
 • กิจกรรมยามเช้าศาสนาคริสต์
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.ออกกำาลังกาย/ไทเก๊ก ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรณ์
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.อาหารเช้า/ตามอัธยาศัย (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.สรุปผลเวทีงานสร้างสุขภาคใต้ปี ๒๕๕๑ (ห้องประชุมโรงมหรสพทางวิญญาณ)
 • ประกาศเจตนารมณ์วาระคนใต้
 • กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
 • พิธีลงสัตยาบัน “ลดอบายมุข สร้างสุขด้วยปัญญา”
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
 • พิธีมอบโล่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน
 • กล่าวขอบคุณผู้ร่วมจัดงานสร้างสุข ครั้งที่ ๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ผ้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ปัจฉิมพจน์สุขภาวะทางปัญญา โดย นายประยงค์ รณรงค์ (ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแม็กไซไซ)
 • พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานสร้างสุข ปี ๒๕๕๒ (จ.นครศรีธรรมราช)
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.การแสดงของนครศรีธรรมราช ( ชุด มะโนหรา วิถีธรรม )
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.พิธีปิด ชุดดวงดาวแห่งปัญญา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.อาหารกลางวัน (ลานอาหารและลานหินโค้ง)
๑๓.๐๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ