หนังสือเชิญประชุมนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

by Yuttipong Kaewtong @24 ส.ค. 59 17.25 ( IP : 202...137 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง

ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับพื้นที่ ได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ (Innovation of Health Promotion) ” ประจาปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จานวน 1,200 คน     ในการนี้ สจรส.ม.อ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนังสือเชิญแนบไฟล์

Relate topics