ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

เสาร์ 30 ธ.ค. 60 เสาร์ 30 ธ.ค. 60

ประชุมทบทวนข้อเสนอ และวางกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประเด็นข้อเสนอ และได้ข้อมูลสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอต่อไป

๑.ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒.ทบทวนข้อเสนอที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๙) ๓.วางกรอบในการขับเคลื่อนต่อในปี ๖๑ ๔.มอบหมายภาระกิจงาน คือ
    -งานด้านวิชาการเพื่อการจัดทำร่างข้อเสนอ (ทีมวิชาการ ดร.พาตีเมาะ นายอิลฟาน)     -งานด้านการประสานเครือข่ายในระดับจังหวัด (ทีมประสานจังหวัดยะลา คุณรอซีดี , จังหวัดนรา คุณมะยูนันและคุณอัสรี,จังหวัดปัตตานี คุณสัญญาและคุณปิยะจิตต์)     -งานด้านการจัดเวทีรับฟัง คุณรอซีดี

คณะทำงาน

    -งานด้านวิชาการเพื่อการจัดทำร่างข้อเสนอ (ทีมวิชาการ ดร.พาตีเมาะ นายอิลฟาน) ทีมวิชาการได้จัดทำเนื้อหา ที่มา การทบทวบ และสถานการณ์ปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม และมอบให้ทีมต่อไปได้ศึกษาเพื่อจัดทำเวทีในเดือนกุมภาพันธ์    

ไม่มี

2. ถอดบทเรียนครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 21 ก.พ. 61 พุธ 21 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

3. ถอดบทเรียนครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 21 ก.พ. 61 พุธ 21 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

4. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

อาทิตย์ 25 ก.พ. 61 อาทิตย์ 25 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

5. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

อาทิตย์ 25 ก.พ. 61 อาทิตย์ 25 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

6. ถอดบทเรียนครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 28 ก.พ. 61 พุธ 28 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

7. ถอดบทเรียนครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 28 ก.พ. 61 พุธ 28 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

8. สังเคราะห์งานการแพทย์พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 28 ก.พ. 61 พุธ 28 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

9. สังเคราะห์งานการแพทย์พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

พุธ 28 ก.พ. 61 พุธ 28 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

10. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

อังคาร 13 มี.ค. 61 อังคาร 13 มี.ค. 61

-

 

 

 

 

11. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ

อังคาร 13 มี.ค. 61 อังคาร 13 มี.ค. 61

-

-

-

-

-