รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-068

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 60-ข-068

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 70,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 60,430.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 9,570.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอ 10,000.00 60,430.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนประเด็นข้อเสนอครั้งที่ 1
2. ถอดบทเรียนครั้งที่ 1
3. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2
4. ถอดบทเรียนครั้งที่ 2
5. สังเคราะห์งานการแพทย์พหุวัฒนธรรม
6. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนข้อเสนอ 55,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 35,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนสังเคราะห์งานที่ได้ขับเคลื่อนตามข้อเสนอ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : สรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0.00 0.00

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 60,430.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายอิลฟาน ตอแลมา )
วันที่รายงาน