บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 14 มีนาคม 2561 22:50:03
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:29:13 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการทำงานห้องย่อยระดับเครือข่าย

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย 2. เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมร่วมกันสู่การก้าวข้ามข้อจำกัดด้านสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมของการทำงานเด็ก-เยาวชน และครอบครัว สู่ก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1. นางสาวรัตนา ชูแสง
 2. นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์
 3. นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์
 4. นางสาวพัลลภา ระสุโส๊ะ 5.นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • สรุปงานถอดรหัสพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • เตรียมงานสร้างสุข หน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1.นาย ฮาริส มาศชาย ประธานศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม 2.ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา คณะแพทย์มอ. 3.น.ส.วณิชญา ฉันสำราญ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ฯ
4.น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ ประธานกลุ่มฟ้าใส 5.นางพัลลภา ระสุโล๊ะ สมาคมประชาสังคมชุมพร 6.นายอานัติ หวังกุหลำ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา 7.น.ส.อาอีเสาะ ตีมุ ประธานกลุ่มดอกไม้ยิ้ม 8.นายปริวัตร  กิจนิตย์ชีว์ ผู้ประสานงานศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม 9.นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม แกนำเยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ จ.ภูเก็ต 10.นายชัยวุฒิ  บุตรเหล่ กลุ่มละครมาหยา จ.กระบี่

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เรื่องที่ประชุม 1. รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์นาง ในประเด็นห้องเด็ก เยาวชนและครอบครัว 2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมและออกแบบกำหนดการ 3. จำนวนบูธนิทรรศการในประเด็นห้องเด็กเยาวชนและครอบครัว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ร่างกำหนดการ ห้องประเด็นเด็กและเยาวชน รวมถึง รายชื่อ วิทยากรประจำห้องที่จะมาพูดคุยในแต่ละประเด็น
 • รายชื่อเครือข่ายที่จะเข้าร่วมงานสร้างสุขจำนวน 103 คน รวมวิทยากร โดยให้เตรียมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนในระบบของ สจรส. มอ.
 • เกิดฐานข้อมูลรายชื่อ และเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กเยาวชน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ทิศทางของภาคใต้ การขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม - มีงานวิชาการเข้ามาสนับสนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงาน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเด็กยังไม่มีความเข้าในการทำงานด้านเด็ก - เด็กไม่ได้ใช้งบประมาณจากกองทุนตางๆเพราะมีเงื่อนไขในการจัดการทั้งด้านเอกสาร การประเมิน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ - ควรมีผู้ประสานในระดับภาคทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย - มีฐานข้อมูลองค์กร ภูมิหลังของเด็ก การก้าวของเด็ก ทุนเดิมที่มี รูปแบบวิธีการ - การฟังเสียงเด็กและนำมาเป็นพลังให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน - ไม่มีความสามารถในการสอนเด็ก ให้ความสำคัญกับเด็กเก่งไม่มีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆสอนเด็ก
- การใช้พลังของสื่อเข้ามาสื่อสารมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดพลังภายในเด็ก

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

อาจารย์ : อยากเห็นฐานข้อมูล ว่ามีการทำงานกับเด็กกลุ่มไหน  มองเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกลุ่มเด็กมีการทำงานยังไง เติมสิ่งที่สังคมได้เห็นจากกลุ่มเด็กว่ามีการเติบโตอย่างไร พื้นหลังของเด็กเป็นอย่างไร เป็นมายังไง เหตุผลที่เขาเข้ามาร่วมทำงาน วิธีการที่นำเด็กเข้ามาได้ กลุ่มเด็กที่ทำประเด็น สถานการณ์ของตัวเด็กเป็นสิ่งที่อยากเห็น หากเอาข้อมูลจากตรงนี้ทำจะเป็นประโยชน์  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของแต่ละกลุ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลง อยากเห็นเด็กดำเนินกิจกรรมบนเวทีหาวิธีหรือรูปแบบในการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ละคร การอ่าน โดยมีวิธีการในการสื่อสารหรือนำเสนอ ต้องการให้เชื่อมการทำงานกับสำนัก 4 เด็กและเยาวชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหาที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนั้น
กบ : ช่องว่างของกลุ่มกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันไม่ได้ ควรวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุน  เราควรเป็นทีมขับเคลื่อนเพื่อหาทุนไปสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมลงพื้นที่ ให้ความสำคัญกับเด็ก การทำงานเรื่องเด็กมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันไป ประเด็นเด็กไม่ค่อยมีทุนที่ส่งเสริมหรืองบสนับสนุนต้องหาตัวขับเคลื่อนในการทำงานของเครือข่าย อาจารย์ : เอาปัญหาสถานการณ์ของเด็กมาวิเคราะห์ผลและช่วยเหลือปัญหาของเด็กกลุ่มนั้นๆ ติดตาม ตั้งเงื่อนไข ใช้วิธีการอย่างไรในการช่วยเหลือ ในเรื่องของคววามรุนแรงในโลกไซเบอร์ การให้ข้อมูลกับพ่อแม่ การสร้างนโยบายชัดเจนในเรื่องของโทรศัพท์กับเด็กในปัจจุบัน

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:21:04
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:29:41 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีสรุปข้อมูลและจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีม บรรณาธิการหนังสือ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ส่งต้นฉบับข้อมูลนำเข้าในแต่ละพื้นที่ - พิสูจน์อักษรความถูกต้อง - เรียบเรียง จัดหน้า และออกแบบ - จัดประชุมเครือข่าย คณะทำงาน เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอที่เป็นข้อมูลนำเข้าในงานสร้างสุขปี 2561

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:19:37
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:19:50 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อมูลนำเข้า เพื่อทำTOR และนำเสนอเวทีใหญ่

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ส่ง TOR ข้อมูลการขับเคลื่อนงานสร้างสุข
 • นำเสนอเตรียมเวทีภาค ที่ สจรส.สงขลา
 • ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และถอดบทเรียนในเวที
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 10 มีนาคม 2561 02:05:25
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:18:22 น.

ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่าย -คณะทำงาน - ภาคีเครือข่าย (สสส./สช./สปสช./สธ.และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ลงพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อร่วมปฏิบัติการถอดรหัสพื้นที่ร่วมกัน -นำเครื่องมือวิจัยชุมชนมาร่วมใช้และเรียนรู้ร่วมกัน - ลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามโซน หรือพื้นที่ หรือ จัดเวทีถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นส.อาอีเสาะ ตีมุง (ดอกไม้ยิ้ม)
 2. นส.ซารีนา  เจ๊ะเงาะ (ดอกไม้ยิ้ม)
 3. นส.รัตนา ชูแสง (กลุ่มยุวชนฯสุราษฎร์)
 4. นส.วณิชญา  ฉันสำราญ (กลุ่มยุวทัศน์ฯ)
 5. นส.มาเรียม  ชัยสันทนะ (สมาคมฟ้าใสฯ)
 6. นางพัลลภา ระสุโส๊ะ (สมาคมประชาสังคมชุมพร)
 7. นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ (ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ)
 8. นส.ฐิดารัตน์  แก้วศรี (กลุ่มเยาวชนนกนางนวล)
 9. นายอานัติ  หวังกุหลำ (สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาฯ)
 10. นส.สิรินนา เพชรรัตน์ (กลุ่มดอกลำพู)
 11. นายวัชรพันธ์ มุสิกะ (เครือข่ายพัทลุงยิ้ม)
 12. นส.นภัสสร จันปุย (เครือข่ายพัทลุงยิ้ม)
 13. นายชัยวุฒิ  บุตรเหล่ (กลุ่มละครมาหยา)
 14. นายฮาริส  มาศชาย (กลุ่มละครมาหยา) 15.นส.สุรีย์พร  แซ่ลิ้ม (ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ)
 15. นส.วรรณา  แทนชู  (ประธานกลุ่มสวนผักคนเมืองพัทลุง)
 16. นางไพบูลย์ สารานุรักษ์ (ชมรมคนเมืองลุง นุ่งผ้าถุงไทย)
 17. นส.จุไร นาคมิตร (อาสาสมัคร สาธารณสุข)
 18. นส.ศิริรัตน์  โพธิ์เอี่ยม (แกนนำเครือข่ายพัทลุงยิ้ม)
 19. นส.วรรญา เหมรินี (สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง)
 20. นส.เกศินี ถาวรจิตร์ (แกนนำเครือข่ายพัทลุงยิ้ม)
 21. (แกนนำเครือข่ายพัทลุงยิ้ม)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 16 มกราคม 2561 14:02:03
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:16:57 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุม ทีมคณะทำงานกลางเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมพื้นที่ตัวอย่างของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อหาพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมออกแบบการทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีที่สนใจให้มาเข้าร่วม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มคณะทำงานกลาง 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • หาพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ของการก้าวข้ามข้อจำกัดในประเด็นเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • ร่วมออกแบบการทำงาน และหน้าที่รับผิดชอบ
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนภาคีที่สนใจ
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 1. นายโกเมท เจ๊ะตือเงาะ (ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส จ.นราธิวาส)
 2. นส.ซารินี มิตรอนุรักษ์ (กรรมการ สมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนชายแดนใต้ จ.ยะลา)
 3. นส.มาเรียม ชัยสันทนะ (นายกสมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนชายแดนใต้ จ.ยะลา)
 4. นส.วณิชญา ฉันสำราญ (ประธานเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีฯ)
 5. ด.ญ.ศุภชญา ศรีสาคร (แกนนำเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีฯ)
 6. นส.กัญนภัส จันทร์ทอง (กรรมการสมาคม)

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:47:57
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:12:17 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่2

 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกระดับภาคใต้ในการเรียนรู้สู่การขยายผลกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเชื่อมโยงบูรณาการ และขยายเครือข่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนล่าง -คณะทำงาน - ภาคีเครือข่าย (สสส./สช./สปสช./สธ.และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
  1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
  3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
  1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
  3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
 • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
 • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนล่าง
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 พฤศจิกายน 2560
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ปริวัตร กิจนิตย์ชีว์เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 22:41:50
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 15:08:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเวทีย่อยคณะทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เครือข่ายแกนนำภาคใต้ตอนบน -คณะทำงาน - ภาคีเครือข่าย (สสส./สช./สปสช./สธ.และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง ได้แก่
1.สสส. เรื่อง การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 2.สช.เรื่องการขับเคลื่อนมิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนำประเด็นเด็กขับเคลื่อนเข้าสู่สมัชชาจังหวัด
3.สปสช. เรื่องทบทวนโครงการกองทุนตำบลเกี่ยวกับในประเด็นเด็ก 4.กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ -ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 • ประชุมทบทวนมติข้อเสนอปี 59 จากหน่วยงาน ว่ามีการทำไปแล้วหรือยัง
 • ประชุมออกแบบวางแผนขับเคลื่อนข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทำร่วมกับหน่วยงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • รูปแบบการขับเคลื่อนข้อเสนอจากปี 59 ของแต่ละหน่วยงาน
 • สถานการณ์ สาเหตุ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนข้อเสนอ
 • แผนงานการขับเคลื่อนข้อเสนอปี 59 ของคณะทำงานภาคใต้ตอนบน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

- - -

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-การทำฐานข้อมูลเรื่องเด็กและคนทำงานเรื่องเด็กในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

- - -

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-