แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :

 

สภาพแวดล้อม :

 

กลไก :

 

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่
  1. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

วิธีการสำคัญ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน


กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม


กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน


กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย


วัฒนธรรม


วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

100000.00

บาท
บุคลากร

1. 


แกนนำในชุมขน

ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน


การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน


เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

ขั้นตอนทำงาน

 1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่
 2. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว
 3. ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด
 4. เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน

ผลผลิต

  • ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ได้ข้อสรุปผลการทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขเมื่อปี 2559 และปีก่อนหน้า - ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สธ. เป็นต้น - ปัจจัยสาเหตุของข้อเสนอที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน - แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ได้เอกสารข้อมูลนำเข้าในเวทีสร้างสุข โดยประกอบด้วยข้อมูล การ ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต
 2. ได้ภาพรวมการดำเนินงานในระดับโหนด เพื่อใช้ประกอบการสังเคราะห์งานในภาพรวมของภาคใต้


 3. ได้เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเข้าในเวทีสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 2 ชุด คือ 1 ชุดความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานของชุมชน 2 เครื่องมือเพื่อการทำงานชุมชนสร้างสุข

- ได้ร่างข้อเสนองานชุมชนน่าอยู่เข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ผลลัพท์

  • ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ได้ข้อสรุปผลการทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขเมื่อปี 2559 และปีก่อนหน้า - ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สธ. เป็นต้น - ปัจจัยสาเหตุของข้อเสนอที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน - แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ได้เอกสารข้อมูลนำเข้าในเวทีสร้างสุข โดยประกอบด้วยข้อมูล การ ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต
 2. ได้ภาพรวมการดำเนินงานในระดับโหนด เพื่อใช้ประกอบการสังเคราะห์งานในภาพรวมของภาคใต้


 3. ได้เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเข้าในเวทีสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 2 ชุด คือ 1 ชุดความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานของชุมชน 2 เครื่องมือเพื่อการทำงานชุมชนสร้างสุข

- ได้ร่างข้อเสนองานชุมชนน่าอยู่เข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน


การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่


การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน