ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

อาทิตย์ 24 ธ.ค. 60 อาทิตย์ 24 ธ.ค. 60
 1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน รวม 15 คนมาร่วมประชุม
 2. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ตามมติงานสร้างสุขครั้งที่ผ่านมา
 3. ที่ประชุมพิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ของโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. ทบทวนข้อเสนอปี 59 มีประเด็นไหนที่ขับเคลื่อนได้แล้ว และประเด็นไหนที่ยังไม่ขับเคลื่อน
 6. วางแผนการขับเคลื่อนในประเด็นที่ยังไม่ได้ทำ
 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงานและกำหนดประเด็นการถอดบทเรียนพื้นที่เด่น

2.พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่

 1. ร่างกำหนดการกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ในงานคนใต้สร้างสุข

คณะทำงานตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารNode 3 คน 

 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงาน และกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ในงานคนใต้สร้างสุข

 2. พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ประเด็นสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง 1 พื้นที่ เศรษฐกิจครัวเรือน 4 พื้นที่ การจัดการขยะ 2 พื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่และบริโภคผักปลอดสารเคมี 2 พื้นที่

 3. จัดทำฉบับร่างของกำหนดการลานโชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ชุมชนน่าอยู่

วันแรก
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เครือข่ายจัดเตรียมนิทรรศการในลานปัญญาชุมชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๑

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๑

๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๒

๑๕.๓๕ – ๑๕.๕๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๕.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๑

๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๒

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เปิดลานโชว์ของดีวิถีชุมชนน่าอยู่

วันที่สอง

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒

๑๐.๐๕– ๑๐.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๒

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๑

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๒

๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๑.๒๕ – ๑๒.๔๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๓

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง

๑๓.๕๐ – ๑๔.๑๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๑๐ – ๑๔.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๔

๑๔.๑๕ – ๑๓.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๓

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๔

๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๒๕ – ๑๖.๓๐ น. เปิดลานให้เป็นพื้นที่กลาง เยี่ยมชม ซักถาม โชว์ แชร์ เชื่อม เพื่อนภาคี และแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

ไม่มี

2. พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว

ศุกร์ 12 ม.ค. 61 อาทิตย์ 25 ก.พ. 61
 1. ทีมวิชาการของแต่ละโหนด โหนดละ 2 คนลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามประเด็นและพื้นที่ซึ่งที่ประชุมพี่เลี้ยงกำหนด
 2. ทีมวิชาการเก็บข้อมูลและจัดวงคุยกับพื้นที่
 3. ทีมวิชาการบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

-

ทีมวิชาการ Node ละ 2 คน

-

-

3. พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว

พุธ 31 ม.ค. 61
 1. ทีมวิชาการของแต่ละโหนด โหนดละ 2 คนลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามประเด็นและพื้นที่ซึ่งที่ประชุมพี่เลี้ยงกำหนด
 2. ทีมวิชาการเก็บข้อมูลและจัดวงคุยกับพื้นที่
 3. ทีมวิชาการบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 

 

 

 

4. ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด

กิจกรรมหลัก : ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด

จันทร์ 5 ก.พ. 61
 1. แต่ละโหนดจัดเวที ARE ของแต่ละโหนด
 2. ทีมวิชาการของโหนดอื่นร่วมเรียนรู้และร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญญา และปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

5. เวทีสังเคราะห์บทเรียน

กิจกรรมหลัก : เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน

เสาร์ 17 ก.พ. 61 อาทิตย์ 25 ก.พ. 61
 1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน ตัวแทนพื้นที่พื้นที่ละ 2 คน รวม 20 คน มาร่วมประชุม
 2. จัดกระบวนการโฟกัสกรุ๊ป คืนข้อมูล และร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่และการร่วมเวที ARE มาจัดทำเป็นชุดความรู้ นำเข้างานสร้างสุขภาคใต้

9.00-12.00 น.
  พี่เลี้ยงและพื้นที่ช่วยกันเขียนงานวิชาการ “การสังเคราะห์บทเรียนพื้นที่ต้นแบบตามประเด็นเด่นของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่” มี 8 หัวข้อย่อย
ชื่อเรื่อง
เรื่องย่อ
ที่มา วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลการดำเนินงานและคุณค่าของโครงการ การขยายผลเชิงนโยบายสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ (สำหรับผู้สนใจการทำโครงการในครั้งต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ)

13.00-17.00 น.
  พี่เลี้ยงและพื้นที่ นำเสนอจุดเด่นของงานเขียน เพื่อให้ทีมทั้งหมดช่วยเสนอแนะให้งานเขียนมีจุดเด่นเพื่อเรียนรู้และต่อยอดได้มากที่สุด

พี่เลี้ยงชุมน่าอยู่ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหาร 3 คน ตัวแทนพื้นที่ 20 คน

ประเด็นเด่นและชื่อพื้นที่ เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการ จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ บ้านแพรกเมือง จ.นครศรีฯ และบ้านม่วงเงิน จ.ปัตตานี 2) การจัดการขยะ ได้แก่ บ้านท่าพรุ จ.กระบี่ บ้านมะดือลง จ.ยะลา และบ้านเขาสามล้าน จ.ชุมพร 3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านช่องฟืน จ.พัทลุง 4) บริโภคผักปลอดสารเคมี ได้แก่ บ้านหัวลำภู จ.นครศรีฯ และบ้านคู จ.พัทลุง 5) สภาผู้นำเข้มแข็ง ได้แก่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จ.นครศรีฯ และทุ่งคางิ้ว จ.นครศรีฯ 6) การทำและใช้แผนชุมชนพึ่งตนเองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพิตำ จ.นครศรีฯ และบ้านเกาะทองสมใหม่ จ.พัทลุง พี่เลี้ยงและพื้นที่นำข้อเสนอแนะจากเวทีในวันนี้ ไปเขียนงานวิชาการ และส่งงานเขียนให้ผู้ประสานงาน 3 โหนด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อจะได้ส่งต้นฉบับให้ สจรส.มอ. ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

ไม่มี