บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยกำไลกำไลเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 20:53:58
Project owner
แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 3 พ.ค. 2561 12:20:10 น.

ชื่อกิจกรรม : เวทีสังเคราะห์บทเรียน

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              • photo
               • photo

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อสังเคราะห์บทเรียนพื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                พี่เลี้ยงชุมน่าอยู่ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหาร 3 คน ตัวแทนพื้นที่ 20 คน

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน ตัวแทนพื้นที่พื้นที่ละ 2 คน รวม 20 คน มาร่วมประชุม
                2. จัดกระบวนการโฟกัสกรุ๊ป คืนข้อมูล และร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่และการร่วมเวที ARE มาจัดทำเป็นชุดความรู้ นำเข้างานสร้างสุขภาคใต้
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 38 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                พี่เลี้ยง 3 โหนด จำนวน 10 คน แกนนำชุมชนและผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่เด่น จำนวน 12 พื้นที่ รวม 25 คน กองเลขาโครงการชุมชนน่าอยู่ 4 คน

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                9.00-12.00 น.
                  พี่เลี้ยงและพื้นที่ช่วยกันเขียนงานวิชาการ “การสังเคราะห์บทเรียนพื้นที่ต้นแบบตามประเด็นเด่นของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่” มี 8 หัวข้อย่อย
                ชื่อเรื่อง
                เรื่องย่อ
                ที่มา วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลการดำเนินงานและคุณค่าของโครงการ การขยายผลเชิงนโยบายสาธารณะ
                ข้อเสนอแนะ (สำหรับผู้สนใจการทำโครงการในครั้งต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ)

                13.00-17.00 น.
                  พี่เลี้ยงและพื้นที่ นำเสนอจุดเด่นของงานเขียน เพื่อให้ทีมทั้งหมดช่วยเสนอแนะให้งานเขียนมีจุดเด่นเพื่อเรียนรู้และต่อยอดได้มากที่สุด

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                ประเด็นเด่นและชื่อพื้นที่ เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการ จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ บ้านแพรกเมือง จ.นครศรีฯ และบ้านม่วงเงิน จ.ปัตตานี 2) การจัดการขยะ ได้แก่ บ้านท่าพรุ จ.กระบี่ บ้านมะดือลง จ.ยะลา และบ้านเขาสามล้าน จ.ชุมพร 3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านช่องฟืน จ.พัทลุง 4) บริโภคผักปลอดสารเคมี ได้แก่ บ้านหัวลำภู จ.นครศรีฯ และบ้านคู จ.พัทลุง 5) สภาผู้นำเข้มแข็ง ได้แก่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จ.นครศรีฯ และทุ่งคางิ้ว จ.นครศรีฯ 6) การทำและใช้แผนชุมชนพึ่งตนเองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพิตำ จ.นครศรีฯ และบ้านเกาะทองสมใหม่ จ.พัทลุง พี่เลี้ยงและพื้นที่นำข้อเสนอแนะจากเวทีในวันนี้ ไปเขียนงานวิชาการ และส่งงานเขียนให้ผู้ประสานงาน 3 โหนด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อจะได้ส่งต้นฉบับให้ สจรส.มอ. ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                ไม่มี

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                 

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                 

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์เมื่อ 3 พ.ค. 2561 12:18:28
                Project owner
                แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 3 พ.ค. 2561 12:19:00 น.

                ชื่อกิจกรรม : พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                -

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ทีมวิชาการ Node ละ 2 คน

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                1. ทีมวิชาการของแต่ละโหนด โหนดละ 2 คนลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามประเด็นและพื้นที่ซึ่งที่ประชุมพี่เลี้ยงกำหนด
                2. ทีมวิชาการเก็บข้อมูลและจัดวงคุยกับพื้นที่
                3. ทีมวิชาการบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                -

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                -

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                -

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                24 ธันวาคม 2560
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยสุดาสุดาเมื่อ 24 ธันวาคม 2560 16:37:30
                Project owner
                แก้ไขโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 3 พ.ค. 2561 12:17:06 น.

                ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

                • photo
                 • photo

                  กิจกรรมหลัก :

                  คุณภาพกิจกรรม : (0)
                  วัตถุประสงค์

                   

                  กิจกรรมตามแผน

                  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                  คณะทำงานตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารNode 3 คน 

                  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                  1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน รวม 15 คนมาร่วมประชุม
                  2. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ตามมติงานสร้างสุขครั้งที่ผ่านมา
                  3. ที่ประชุมพิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน
                  4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ของโครงการชุมชนน่าอยู่
                  5. ทบทวนข้อเสนอปี 59 มีประเด็นไหนที่ขับเคลื่อนได้แล้ว และประเด็นไหนที่ยังไม่ขับเคลื่อน
                  6. วางแผนการขับเคลื่อนในประเด็นที่ยังไม่ได้ทำ
                  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   

                  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                  1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงานและกำหนดประเด็นการถอดบทเรียนพื้นที่เด่น

                  2.พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่

                  1. ร่างกำหนดการกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ในงานคนใต้สร้างสุข
                  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                   

                  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                  1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงาน และกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ในงานคนใต้สร้างสุข

                  2. พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ประเด็นสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง 1 พื้นที่ เศรษฐกิจครัวเรือน 4 พื้นที่ การจัดการขยะ 2 พื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่และบริโภคผักปลอดสารเคมี 2 พื้นที่

                  3. จัดทำฉบับร่างของกำหนดการลานโชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ชุมชนน่าอยู่

                  วันแรก
                  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เครือข่ายจัดเตรียมนิทรรศการในลานปัญญาชุมชน

                  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

                  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้

                  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๑

                  ๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๑

                  ๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๒

                  ๑๕.๓๕ – ๑๕.๕๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๕.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๑

                  ๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๒

                  ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เปิดลานโชว์ของดีวิถีชุมชนน่าอยู่

                  วันที่สอง

                  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

                  ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑

                  ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒

                  ๑๐.๐๕– ๑๐.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๒

                  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๑

                  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๒

                  ๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๑.๒๕ – ๑๒.๔๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

                  ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๓

                  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

                  ๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง

                  ๑๓.๕๐ – ๑๔.๑๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๔.๑๐ – ๑๔.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๔

                  ๑๔.๑๕ – ๑๓.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๓

                  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๔

                  ๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

                  ๑๔.๒๕ – ๑๖.๓๐ น. เปิดลานให้เป็นพื้นที่กลาง เยี่ยมชม ซักถาม โชว์ แชร์ เชื่อม เพื่อนภาคี และแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

                  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                  ไม่มี

                  ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                  ขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับตัวแทนของพื้นที่ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการคนใต้สร้างสุข

                  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                  สจรส.มอ. สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม

                  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                  -

                  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                  -