รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-069

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 60-ข-069

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 70,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 90,460.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,460.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่ 17,250.00 9,160.00
1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว 40,000.00 24,000.00
1. พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลัก : ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน 42,750.00 57,300.00
1. เวทีสังเคราะห์บทเรียน

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 90,460.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม )
วันที่รายงาน