แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ

" ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) "

หัวหน้าโครงการ

นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม

คณะทำงาน

 1. นายอภิวัฒน์ ไชยเดช นางสุดาไพศาล นายทวีชัยอ่อนนวน นายไพทูรย์ ทองสม นายสมนึก นุ่นด้วง นางสาววิยะดา นางสวาจุรีย์ หนูผุด นางกัลยา

“ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

เดือน ปี ที่พิมพ์

มีนาคม 2561


ชื่อโครงการ ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)

ชุมชน จังหวัด

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง 60-ข-069

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561


คำนำ

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ " ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) " จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทำงานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

ทางคณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทำงานโครงการ " ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) "

วันที่ 31 มีนาคม 2561


กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในชุมชน

ทางคณะทำงานโครงการขอขอบคุณ พี่เลี้ยงโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งภายในและระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนสุขภาวะเป็นไปอย่างราบรื่น

คณะทำงานโครงการ " ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) "


บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการ " ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) " ดำเนินการในพื้นที่ รหัสโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000.00 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 35 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้พี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง" หัวข้อ 7. สรุปภาพรวมโครงการ ช่องรายละเอียด


สารบัญ

คำนำ»
กิตติกรรมประกาศ»
บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
 • คน:

   

 • สภาพแวดล้อม:

   

 • กลไก:

   

 • จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
   1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่
   1. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่
 • ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด:

  ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

 • วิธีการสำคัญ:

  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน


  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม


  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน


กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย


วัฒนธรรม


วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

100000.00

บุคลากร

1. 


แกนนำในชุมขน

ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน


การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน


เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

ขั้นตอนทำงาน

 1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่
 2. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว
 3. ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด
 4. เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน

ผลผลิต

  • ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ได้ข้อสรุปผลการทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขเมื่อปี 2559 และปีก่อนหน้า - ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สธ. เป็นต้น - ปัจจัยสาเหตุของข้อเสนอที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน - แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ได้เอกสารข้อมูลนำเข้าในเวทีสร้างสุข โดยประกอบด้วยข้อมูล การ ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต
 2. ได้ภาพรวมการดำเนินงานในระดับโหนด เพื่อใช้ประกอบการสังเคราะห์งานในภาพรวมของภาคใต้


 3. ได้เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเข้าในเวทีสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 2 ชุด คือ 1 ชุดความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานของชุมชน 2 เครื่องมือเพื่อการทำงานชุมชนสร้างสุข

- ได้ร่างข้อเสนองานชุมชนน่าอยู่เข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ผลลัพท์

  • ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ได้ข้อสรุปผลการทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขเมื่อปี 2559 และปีก่อนหน้า - ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สธ. เป็นต้น - ปัจจัยสาเหตุของข้อเสนอที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน - แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ได้เอกสารข้อมูลนำเข้าในเวทีสร้างสุข โดยประกอบด้วยข้อมูล การ ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต
 2. ได้ภาพรวมการดำเนินงานในระดับโหนด เพื่อใช้ประกอบการสังเคราะห์งานในภาพรวมของภาคใต้


 3. ได้เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเข้าในเวทีสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 2 ชุด คือ 1 ชุดความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานของชุมชน 2 เครื่องมือเพื่อการทำงานชุมชนสร้างสุข

- ได้ร่างข้อเสนองานชุมชนน่าอยู่เข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน


การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่


การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. 1. เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่
 2. 2. เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ชุดความรู้เพื่อการสร้างสุขคนใต้ผ่านกลไกชุมชนน่าอยู่

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่
 2. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว
 3. ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด
 4. เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ทีมวิชาการ และพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ในเขตภาคใต้ จำนวน 3 หน่วยจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 1) พื้นที่ภาคใต้ตอนบน 2) พื้นที่จังหวัดพัทลุง 3) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมทีมพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงาน รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ได้ข้อสรุปผลการทบทวนข้อเสนอจากงานสร้างสุขเมื่อปี 2559 และปีก่อนหน้า
 • ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สสส. สช. สธ. เป็นต้น
 • ปัจจัยสาเหตุของข้อเสนอที่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน
 • แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอของคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงาน และกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ในงานคนใต้สร้างสุข

 2. พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ ประเด็นสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่ แผนชุมชนพึ่งตนเอง 1 พื้นที่ เศรษฐกิจครัวเรือน 4 พื้นที่ การจัดการขยะ 2 พื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่และบริโภคผักปลอดสารเคมี 2 พื้นที่

 3. จัดทำฉบับร่างของกำหนดการลานโชว์ ชิม ช็อป แชร์ เชื่อม ชุมชนน่าอยู่

วันแรก
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.เครือข่ายจัดเตรียมนิทรรศการในลานปัญญาชุมชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เครือข่ายชุมชนน่าอยู่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๑

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๑

๑๔.๑๐ – ๑๔.๓๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๒

๑๕.๓๕ – ๑๕.๕๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๕.๕๕ – ๑๕.๒๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๑

๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน ๒

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เปิดลานโชว์ของดีวิถีชุมชนน่าอยู่

วันที่สอง

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๐ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๕ น. โชว์ แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒

๑๐.๐๕– ๑๐.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๒

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๑

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ประเด็นบริโภคผักปลอดสารเคมี ๒

๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๑.๒๕ – ๑๒.๔๕ น. เปิดลาน ชิม Shop อาหารเพื่อสุขภาพจากใจชุมชน

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๓

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

๑๓.๒๕ – ๑๓.๕๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ด้วยแผนชุมชนพึ่งตนเอง

๑๓.๕๐ – ๑๔.๑๐ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๑๐ – ๑๔.๑๕ น. การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ชุดที่ ๔

๑๔.๑๕ – ๑๓.๔๐ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๓

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๕ น. แชร์รูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ ด้วยเศรษฐกิจชุมชน ๔

๑๔.๐๕ - ๑๔.๒๕ น. เชื่อมภาคีที่สนใจประเด็นและซักถามข้อข้องใจกับเพื่อนภาคีที่นำเสนอ

๑๔.๒๕ – ๑๖.๓๐ น. เปิดลานให้เป็นพื้นที่กลาง เยี่ยมชม ซักถาม โชว์ แชร์ เชื่อม เพื่อนภาคี และแลกเปลี่ยนเพื่อเสนอข้อเสนอจากพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน รวม 15 คนมาร่วมประชุม
 2. ที่ประชุมพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ตามมติงานสร้างสุขครั้งที่ผ่านมา
 3. ที่ประชุมพิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ของโครงการชุมชนน่าอยู่
 5. ทบทวนข้อเสนอปี 59 มีประเด็นไหนที่ขับเคลื่อนได้แล้ว และประเด็นไหนที่ยังไม่ขับเคลื่อน
 6. วางแผนการขับเคลื่อนในประเด็นที่ยังไม่ได้ทำ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่และผู้บริหาร node ชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม จำนวน 8 คน ประชุมทบทวนงานและกำหนดประเด็นการถอดบทเรียนพื้นที่เด่น

2.พิจารณาเลือกพื้นที่และประเด็นที่จะถอดบทเรียน จำนวน 12 พื้นที่

 1. ร่างกำหนดการกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ในงานคนใต้สร้างสุข
 • photo
 • photo

 

15 0

2. ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอตามแผนงาน และ ทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียนรายโครงการ หลังได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 พี่เลี้ยงและทีมวิชาการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เอกสารข้อมูลนำเข้าในเวทีสร้างสุข โดยประกอบด้วยข้อมูล การ ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมที่เกิดขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมวิชาการของแต่ละโหนด โหนดละ 2 คนลงพื้นที่ถอดบทเรียนตามประเด็นและพื้นที่ซึ่งที่ประชุมพี่เลี้ยงกำหนด
 2. ทีมวิชาการเก็บข้อมูลและจัดวงคุยกับพื้นที่
 3. ทีมวิชาการบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

20 10

3. ทีมวิชาการลงพื้นที่ร่วมเวที ARE ของแต่ละโหนด

ไม่มีกิจกรรม

4. เวทีสังเคราะห์บทเรียนและชุดความรู้ และพัฒนาศักยภาพการนำเสนอผลงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 เวทีสังเคราะห์บทเรียน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสังเคราะห์บทเรียนพื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้เอกสารทางวิชาการเพื่อนำเข้าในเวทีสร้างสุขภาคใต้ จำนวน 2 ชุด คือ 1 ชุดความรู้นวัตกรรมการดำเนินงานของชุมชน 2 เครื่องมือเพื่อการทำงานชุมชนสร้างสุข - ได้ร่างข้อเสนองานชุมชนน่าอยู่เข้าสู่งานสร้างสุขปี 2561

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประเด็นเด่นและชื่อพื้นที่ เพื่อจัดทำเอกสารทางวิชาการ จำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ บ้านแพรกเมือง จ.นครศรีฯ และบ้านม่วงเงิน จ.ปัตตานี 2) การจัดการขยะ ได้แก่ บ้านท่าพรุ จ.กระบี่ บ้านมะดือลง จ.ยะลา และบ้านเขาสามล้าน จ.ชุมพร 3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านช่องฟืน จ.พัทลุง 4) บริโภคผักปลอดสารเคมี ได้แก่ บ้านหัวลำภู จ.นครศรีฯ และบ้านคู จ.พัทลุง 5) สภาผู้นำเข้มแข็ง ได้แก่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 จ.นครศรีฯ และทุ่งคางิ้ว จ.นครศรีฯ 6) การทำและใช้แผนชุมชนพึ่งตนเองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพิตำ จ.นครศรีฯ และบ้านเกาะทองสมใหม่ จ.พัทลุง พี่เลี้ยงและพื้นที่นำข้อเสนอแนะจากเวทีในวันนี้ ไปเขียนงานวิชาการ และส่งงานเขียนให้ผู้ประสานงาน 3 โหนด ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อจะได้ส่งต้นฉบับให้ สจรส.มอ. ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เชิญตัวแทนพี่เลี้ยงชุมชนน่าอยู่จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารโหนด 3 คน ตัวแทนพื้นที่พื้นที่ละ 2 คน รวม 20 คน มาร่วมประชุม
 2. จัดกระบวนการโฟกัสกรุ๊ป คืนข้อมูล และร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการลงพื้นที่และการร่วมเวที ARE มาจัดทำเป็นชุดความรู้ นำเข้างานสร้างสุขภาคใต้
กิจกรรมที่ทำจริง

9.00-12.00 น.
  พี่เลี้ยงและพื้นที่ช่วยกันเขียนงานวิชาการ “การสังเคราะห์บทเรียนพื้นที่ต้นแบบตามประเด็นเด่นของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่” มี 8 หัวข้อย่อย
ชื่อเรื่อง
เรื่องย่อ
ที่มา วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ผลการดำเนินงานและคุณค่าของโครงการ การขยายผลเชิงนโยบายสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ (สำหรับผู้สนใจการทำโครงการในครั้งต่อไป หรือ/และการต่อยอดโครงการ)

13.00-17.00 น.
  พี่เลี้ยงและพื้นที่ นำเสนอจุดเด่นของงานเขียน เพื่อให้ทีมทั้งหมดช่วยเสนอแนะให้งานเขียนมีจุดเด่นเพื่อเรียนรู้และต่อยอดได้มากที่สุด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 38

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือวัตถุประสงค์

 


ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 5 3                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 100,000.00 90,460.00                  
คุณภาพกิจกรรม 12 6                  

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

การประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามตัวชี้วัด

ได้ข้อมูลสถานการณ์ ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้

 

ได้ข้อมูลพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน 0 คน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ลงมือทำ/กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงมือทำแต่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีโครงการดังกล่าว)

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
(ไม่นับรายชื่อซ้ำ)
พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทางตรง 0

 

ทางอ้อม 0

 

เกิดสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ

(สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เช่น มาตรการลดละเลิกเหล้าในงานศพ/งานบุญ ข้อตกลงการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กลไกสภาผู้นำ, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวังภัยในชุมชน, การัดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมน, เกิดกลุ่มแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3) เกิดต้นแบบ พ้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน)

ประเภทรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน

 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

เอกสารประกอบอื่นๆ

ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ

................................
( นางกำไลสมรักษ์ นายเสนีย์ จ่าวิสูตร นายสุวิทย์ หมาดอาดัม )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

................................
(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......

ไปบนสุด