พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :

 

สภาพแวดล้อม :

 

กลไก :

 

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด


วิธีการสำคัญ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน


กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม


กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน


กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย


วัฒนธรรม


วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

5000000.00

บาท
บุคลากร

1. 


แกนนำในชุมขน

ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน


การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน


เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

ขั้นตอนทำงาน

  1. ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร
  2. Module 1 รุ่นที่ 1
  3. Module 2 รุ่นที่ 1
  4. Module 3 รุ่นที่ 1
  5. Module 4 รุ่นที่ 1
  6. ลงพื้นที่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
  7. ลงพื้นที่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

ผลผลิต

 

ผลลัพท์

 

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน


การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่


การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน