พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

รหัสโครงการ 59-01612
สัญญาเลขที่ 59-00-2386
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
2) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559
3) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
4) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
5) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559
6) ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559
7) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560
8) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60
9) ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1
10) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560
11) เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560
12) ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
13) ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560
14) จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
15) การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 947,896.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.64 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,853.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,784.64 บาท
รวมรายรับ (1) = 947,896.64 บาท รวมรายจ่าย (2) = 1,043,259.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -95,362.36 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,034,828.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.เพ็ญ สุขมาก )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560 (26 เมษายน 2560)
  2. การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส. (2 พ.ค. 2560)
  3. ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1 (8 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560)
  4. ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (19 พ.ค. 2560)
  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 (22 พ.ค. 2560 - 24 พ.ค. 2560)
  6. ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (16 มิถุนายน 2560)
  7. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2 (20 มิถุนายน 2560)
  8. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 (17 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฎาคม 2560)
  9. ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 (17 กรกฎาคม 2560)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ดร.เพ็ญ สุขมาก )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )