พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560

17 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 17 พ.ย. 2560 15:26:53
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พ.ย. 2560 08:31:24 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อม เรื่อง เอกสารสำหรับการประชุม -หนังสือติดตามประเมินผล คู่มือการบริหารจัดการโครงการ คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ คู่มือชุมชนน่าอยู่
-การเตรียมประกาศนียบัตรเพื่อให้ ดร.สุปรีดา ลงนาม เพื่อแจกภาคีที่เช้าร่วมหลักสูตร -นิทรรศการ ติดต่อ เชภาดร เครือข่ายท่องเที่ยว และ ทีม ชันชีนาทร จ.สตูล - CD ข้อมูล ซึ่งมีข้อมูล โปรแกรม mind map และไฟล์หนังสือคู่มือ ของ ดร.เพ็ญ และ ดร.พงค์เทพ -การเตรียมสื่อออนไลน์ผ่านเว็บ หน้าเว็บไซต์ควรมีเอกสารหลักสูตร ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -รูปแบบการจัดห้องประชุม -การรับส่งวิทยากร ทีมเสริม จาก สจรส. เพื่อช่วยดูแลประจำกลุ่ม สอนการใช้งาน mind map

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร

31 มกราคม 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 07:38:28
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:29:56 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานวางแผนและออกแบบการประเมินผลหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนและแบบการประเมินผลหลักสูตร การประเมินประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เนื้อหา ส่วนที่ 2 เอกสาร/คู่มือ ส่วนที่ 3 วิทยากร ส่วนที่ 4 การบรรยาย ส่วนที่ 5 กิจกรรมกลุ่ม ส่วนที่ 6 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถ ส่วนที่ 7 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานของเครือข่าย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2

26 กันยายน 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พ.ย. 2560 19:09:23
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 06:49:00 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26-28 กันยายน 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน ประกอบด้วย 1.เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 16 เครือข่าย จำนวน 50 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย
  2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร สช.และ สสส. จำนวน 28 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน17 คน

 • ได้คู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ • คู่มือการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ
  • คู่มือผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

 • ได้เครื่องมือหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ ได้แก่
  • เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ
  • สมัชชาสุขภาพ
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Mind manager แผนที่ความคิด

 • หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน

 • เข้าใจและมีทักษะด้านเครื่องมือกระบวนการนโยบายสำธารณะทางสุขภาพ ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์ ออกแบบวิธีดำเนินงาน และติดตามประเมินผล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
33,900.00 0.00 221,711.00 0.00 0.00 0.00 255,611.00

ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560

3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พ.ย. 2560 09:09:37
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พ.ย. 2560 09:20:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการถอดบทเรียน และเครื่องการถอดบทเรียน
 • ก่อน นพ.บัญชาขึ้นพูด ให้แนะนำผู้เข้าร่วมเก็บข้อมูลสาระสำคัญจากการฟังหมอบัญชาพูด
 • อ.ปรัชญานัน แนะให้นำกระบวนการจัดการความรู้ขึ้นก่อนในช่วงบ่ายของวันที่ 1
 • อ.พงค์เทพ แนะนำ Overview รูป กงจักรการจัดการความรู้ แล้วอ.จีราเนาว์จะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้
 • อ.ปรัชญานัน จะช่วยดูในเรื่องเครื่องมือจัดการความรู้
 • เพิ่มช่วง "การรวบรวม ค้นหาความรู้ และเครื่องการจัดการความรู้" ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้
 1. BAR / AAR
 2. ถอดบทเรียน
 3. สุนทรียสนทนา
 4. Review Paper การทบทวนเอกสารทางวิชาการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2. รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี 3. ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 4. ดร.เพ็ญ สุขมาก 5. น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุก 6. นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ

8 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 8 พ.ย. 2560 09:18:17
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 8 พ.ย. 2560 09:19:07 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตรร่วมประชุมปรึกษาหารือ ออกแบบกระบวนการในวันที่ 27-30 มีนาคม 60 ดังนี้ ช่วงเช้า ดร.สุปรีดา บรรยาย วิวัฒนาการทางการแพทย์ การบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไปสู่การพัฒนาแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ  หลังจากนั้นเปิดเวทีซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการเวทีโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคุณอานนท์ มีศรี ช่วงบ่าย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บรรยาย กระบวนการนโยบาย  4P-W เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานแห่งปัญญา -สมัชชาสุขภาพ -ธรรมนูญสุขภาพ  -การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่วมกับคุณจารึก ไชยรักษ์ หลังจากนั้นเปิดเวทีซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ดำเนินการโดย คุณฐิติชญา บุญโสม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน ประกอบด้วย คณะทำงานหลักสูตร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2

31 มกราคม 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 07:21:44
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:30:07 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมหลักสูตร และระบบประเมินผลหลักสูตร ทั้ง 7 หลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย และระบบประเมินผลหลักสูตร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560

7 พฤศจิกายน 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 พ.ย. 2560 11:30:41
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 07:01:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรการจัดการความรู้
ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1.จากเครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 20 เครือข่าย จำนวน 62 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ 2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร และ สสส. จำนวน 21 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 17 คน

 • ได้คู่มือหลักสูตรจำนวน 1 ชิ้น ได้แก่ • คู่มือการจัดการความรู้
 • ได้เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อใช้ในหลักสูตร การจัดการความรู้ ดังนี้ • เครื่องมือหลักสูตรการจัดการความรู้ ได้แก่
  -16 คำถาม-คำตอบ การจัดการความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ
 • เครื่องมือการถอดบเรียน ได้แก่ โมเดลเก้าอี้สามขา การเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist : PA) การเรียนรู้หรือการวิเคราะห์หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) การเรียนรู้หลังดำเนินการ (Retrospect) การตั้งคำถามในการถอดบทเรียน
 • เครื่องมือออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ได้แก่ Facebook analytics , GotoKnow.org

หลักสูตรการจัดการความรู้
ทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการทำกระบวนการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ บันทึก และถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หาข้อสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
45,000.00 0.00 200,459.00 0.00 149.00 0.00 245,608.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 13:02:59
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 09:57:52 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) สำหรับรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตรร่วมกันสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในหลักสูตรการจัดการความรู้ มีจำนวนประมาณ 65 คน จาก 20 เครือข่าย และมีเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการระบบสุขภาพ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน ร่วมออกแบบใบงาน รายละเอียดดังนี้ แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ ใบงานที่ 1: กิจกรรมของการจัดการความรู้ 1.แบ่งกลุ่ม
2.แต่ละกลุ่มเขียนกิจกรรมที่ทำมาแล้วที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับ กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) ลงในกระดาษ post it แล้วนำไปสิ่งที่เขียนใน post it นั้น ไปติดลงบนต้นไม้แห่งความรู้ การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน

ใบงานที่ 2: หลังจากฟังประเด็น “การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต Online Technology เพื่อการจัดการความรู้

ใบงานที่ 3: หลังจากฟังประเด็น “ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน

ใบงานที่ 4: ให้เลือกกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการถอดบทเรียน โดยควรมีลักษณะดังนี้: (1) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา และเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานแล้ว และ (2) เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจกระบวนการทั้งหมด หลังจากนั้นตอบคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมนี้คือ อะไร
(ให้เวลา 30 นาที)

คำถามที่ 2 บอกเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดขึ้นจริงว่าเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ควรวิเคราะห์เงือนไขปัจจัยให้ครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรม พร้อมระบุรายละเอียดที่เป็นทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกโครงการ)(ให้เวลา 60 นาที)

คำถามที่ 3 หากต้องการกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง (ข้อเสนอแนะควรอยู่บนเงื่อนไขปัจจัยข้อ 2 โดยมีความชัด และเป็นรูปธรรม)
(ให้เวลา 60 นาที) -ออกแบบเนื้อหาคู่มือ การจัดการความรู้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559

11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ต.ค. 2560 13:13:28
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 19:01:27 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ โดยมี concept คือ หยิบงานเดิมมาปัดฝุ่น ทบทวน ให้ดีขึ้น และให้ทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่ได้ความรู้อะไรบ้าง

-หลักสูตรต้องพัฒนาศักยภาพของคนโดย ให้ความรู้ ให้ทักษะ ให้คู่มือ ให้เครื่องมือ ที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อในพื้นที่ได้

-วางแผนว่าต้องมีการติดตามงานในพื้นที่ โดยที่กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไป นำไปใช้อย่างไร วางแนวทาง ให้ทีมนำเสนอให้เห็น

-ทีมเข้าร่วมต้องเป็นแกนนำเครือข่าย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 10 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 10,750.00

ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

3 พฤศจิกายน 2559
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ต.ค. 2560 15:01:07
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 10:19:23 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตร นำโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรว่า สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)จึงมุ่งเน้นการพัฒนากลไกกลางที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. (Capacity Building)เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สมรรถนะ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเกิดการเชื่อมต่อความรู้ ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบาย ทั้งในภาคีเครือข่ายเองหรือข้ามภาคีเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานทางสังคมและสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน และมีกระบวนการพัฒนาทักษะให้แก่ภาคีเครือข่าย สสส. และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนนำไปสู่สังคมสุขภาวะโดย มีโจทย์ว่า ออกแบบอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วได้ในสิ่งทีต้องการ และActive Learning เสริมสิ่งที่เค้าทำอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ คือ
1) พัฒนากระบวนการ ออกแบบ หลักสูตร 7 หลักสูตร
2) แบ่งหน้าที่การดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรให้ อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบออกแบบกระบวนการดังนี้ 1.Health promotion theory and methodology ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.Leadership and Management skill in Health promotion ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3.Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร 4.Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 5.Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ 7.Sustainable managementดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3) ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากแต่ละสำนักจาก สสส.เลือกแกนนำ 4 เครือข่ายหลัก ปัจจัยเสี่ยง อาหาร ทรัพยากร ชุมชนนาอยู่ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เช่น สายสุขภาพ มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 4,285.00 0.00 0.00 0.00 10,285.00

จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 24 ต.ค. 2560 16:20:00
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 24 ต.ค. 2560 16:27:04 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ออกแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบรูปแบบแผ่นพับ
 • ส่งตีพิพม์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผ่นพับ 200 ชุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1

27 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 10:04:10
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 19:18:20 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน เข้าใจและมีทักษะด้านเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์ ออกแบบวิธีดำเนินงาน และติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน อันประกอบไปด้วย 1.เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 16 เครือข่าย จำนวน 50 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร สช.และ สสส. จำนวน 28 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน17 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
53,600.00 0.00 309,944.00 0.00 0.00 0.00 363,544.00

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559

27 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ต.ค. 2560 15:30:32
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 19:03:48 น.

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยคณะทำงานร่วมกันวางแผนเรื่อง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักสูตรการบริหารโครงการ และการสร้างเสริมสุขภาวะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นเรื่อง
-การกำหนด Key Note Speaker ในแต่ละหลักสูตร เพื่อดึงดูดความสนใจ เพิ่มแรงบัลดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วม ไม่อยากให้เป็นการรูปแบบการบรรยายแนวราบ เพราะว่าหลักสูตรเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ มีประสบการณ์และพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น หลักสูตร Key Note Speaker การจัดการความรู้ KM คุณ สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ (ทีวีบูรพา) ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (ผู้ก่อตั้ง GoToKnow) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (สสส) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป (สช.) ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (บ.อริยชน) รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ (Thai PBS) คุณ สุพัฒนุช สอนดำริห์(ฝ่ายสื่อสาร สสส) ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย )ADB) -การทบทวน และกำหนดการดำเนินงาน คณะทำงานหลักสูตรฯ มีความเห็นว่า ควรมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน เพราะอยากทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่าผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้นำไปปรับใช้ในงานที่ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และเพื่อปรับรูปแบบกระบวนการออกแบบหลักสูตรของคณะทำงานด้วย และเพื่อประโยชน์ในการจัดการอบรมในรุ่นที่ 2
-กำหนดแผนการประเมินหลักสูตร รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2560 -กำหนดแผนประเมินติดตามประเมินผล รุ่นที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,500.00 0.00 6,907.00 0.00 0.00 0.00 13,407.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560

4 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 12:48:24
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 09:34:56 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ ประสานงานรับสมัครภาคีเครือข่าย สสส.พื้นที่ ภาคใต้ รุ่นที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้ร่วมกันปรับรูปแบบใบสมัคร เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งข้อมูลทั่วไป ลักษณะงานที่ดำเนินการในพื้นที่ และความคาดหวังต่อการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ซึ่งจะทำให้ทำให้ผู้จัดรู้จักผู้เข้าร่วมเรียนรู้มากขึ้น
คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจะไม่ใช้คำว่าการอบรม แต่จะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รายละเอียดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาด้วยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย ที่นอกเหนือจากภาคี สสส. คือ - สำนักงานสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ - เครือข่าย สช. - เครือข่ายมหาวิทยาลัย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้ สปสช.เขต 11  และ เขต 12

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 8 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560

22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 27 ต.ค. 2560 15:21:08
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 8 พ.ย. 2560 09:12:45 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรการจัดการความรู้ ทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการทำกระบวนการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ บันทึก และถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หาข้อสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน อันประกอบไปด้วย 1.จากเครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 20 เครือข่าย จำนวน 62 คน  ได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ 2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร และ สสส. จำนวน 21 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 17  คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 120 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
45,800.00 0.00 274,925.00 0.00 0.00 0.00 320,725.00

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559

20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 13:06:24
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 6 พ.ย. 2560 16:16:06 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน และเจ้าหน้าที่ สสส. โดยมี ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส. มอ. กล่าวความเป็นมาและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสสส. และเครือข่ายสร้างสริมสุขภาพในพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  โดยมีการแบ่งกลุ่มวิพากษ์หลักสูตร 7 หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ
โดยมีดร.เพ็ญ สุขมาก เป็นคนนำวิพากษ์ 2) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขาภาวะและการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ เป็นคนนำวิพากษ์ 3) การจัดการความรู้ โดยมี รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัดศรี และดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา เป็นคนนำวิพากษ์ 4) ผู้นำและการบริหารในงานด้านสุขภาวะและการสร้างและการบริหารเครือข่าย โดยมี ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร และดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา โดยสรุปจาก แนวคิดการทำหลักสูตร 1. หลักสูตรต้องมีความเป็นพลวัตร สามารถปรับเปลี่ยนไปตามคนที่เข้ามาร่วมโครงการได้ 2. หลักสูตรจะดึงศักยภาพ ความสามารถผู้เข้าร่วมแต่ละคนออกมาเพื่อแลกเปลี่ยน 3. การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในมิติที่จำเป็น 4. พัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจครอบคลุม 5. กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แบ่งปันความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มีการสอดแทรกเทคนิควิธีการต่างๆ การประเมินหลักสูตร
1. งานที่เครือข่ายทำนำมาพัฒนาเพิ่มให้ดีขึ้น ยกระดับงานปฏิบัติการในพื้นที่องเขา ความสามารถทำงานเชิงนโยบาย พัฒนาเชิงระบบ สร้างนวัตกรรม
2.การขยายต่อในพื้นที่ ได้เอาชุดความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ต่อไป 3. เครือข่ายที่เข้ามาต้องเข้าใจระบบสุขภาพ สามารถออกแบบระบบหรือวิธีการทำงานของตัวเองได้ สามารถกำหนดและออกแบบวิธีการนโยบายสาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการเครือข่าย เข้าใจหลักคิดการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้ สามารถเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง จัดการความรู้และนวัตกรรมได้ การแลกเปลี่ยนหลักสูตร 1. หลักสูตรไม่ควรเป็นการสอนย่างเดียว แต่ต้องเป็นการจูนกัน เป็นหลักที่ผู้จัดอยากเห็น คนเข้าร่วมอยากเห็น ต้องสร้างวิธีการนี้ร่วมกัน
2. หลักสูตรต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตน กระบวนการคิด ไปสู่การแก้ไข
3. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการแผนงาน และเป็นการผลักดันเชิงนโยบาย 4. ความหลากหลายต้องการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาสุขภาวะ 5. คนที่เข้าเรียนต้องเรียนในพื้นที่จริง 6. การสร้างพลังภายในมาสู่ภายนอก 7. ทำยังไงเรียนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 40 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
23,400.00 0.00 76,747.00 0.00 0.00 0.00 100,147.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560

24 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 12:54:38
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 09:41:48 น.
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 60 ดังต่อไปนี้ วันที่ (เวลา) เนื้อหา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 22 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-09.15 น. แนะนำหลักสูตร: การจัดการความรู้ ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ

09.15-10.00 น. แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

10.30-12.00 น. การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 13.00-14.30 น.

กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) การจัดการความรู้: ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

15.00-16.00 น. ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ 23 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12 .00 น. Online Technology เพื่อการจัดการความรู้ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 13.00 -16.00 น กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-10 .00 น. ถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 10.30-12.00 น. การเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ ผศ. ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ

13.00-15.00 น. นำเสนอผลการเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี และคณะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 8 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60

11 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 3 พ.ย. 2560 12:51:17
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 6 พ.ย. 2560 17:11:00 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร คณะทำงานกล่าวถึงกลุ่มที่จะเข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเป้าหมายหลักคือภาคีเครือข่าย สสส.
2.กลุ่มบุคคลที่สนใจทั่วไป
3.กลุ่มนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นภาคีหลักของ สสส.และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทางโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซี่งในรุ่นที่ 1 จำนวน 60  คน
2.กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย สสส.ที่สนใจ เข้าร่วมบางหลักสูตร ต้องจ่ายค่าเดินทาง  และค่าที่พักเอง  โครงการสนับสนุน ค่าอาหาร เอกสาร
3.กลุ่มประชาชนผู้สนใจทั่วไป เก็บค่าลงทะเบียน เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (บางวัน) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในพื้นที่  คิดอัตราหลักสูตรละ 3,000 บาท  กรณีที่สมัครเข้าร่วมทุกหลักสูตร คิดในอัตรา 10,000 บาท ต่อคน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง ข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาประชุมเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เกือบทั้ง 14 จังหวัด ทำให้ภาคีเครือข่ายอาจมีความไม่สะดวกในการเข้าร่วมในช่วงเดือนเดือน มกราคม 2560  คณะทำงานหลักสูตรจึงมีความเห็นร่วมกันว่าขอให้เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1 ในเดือนมกราคมออกไปก่อน ซึ่งช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนแปลง ดังตารางต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำและบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม


      การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมเรียนรู้  : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น. จะเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลงร่วม ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร  และเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเอง กับผู้เข้าร่วมท่านอื่น และจัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมและทีมคณะทำงานได้ทำความรู้จักกันด้วย โดยใช้สถานที่ที่โรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วม       กระบวนการที่จะใช้ : เทคนิค time line / การรู้จักตน (Self-awareness) การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเอง โดยให้  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เกริ่นภาพรวมของหลักสูตร แล้วในส่วนกระบวนนั้น  ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และทีม จะเป็นคนออกแบบเพิ่มเติม โดย จะให้ทีม ที่เคยผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้ว เช่น คุณไมตรี จงไกรจักร ,คุณกัลยา เอี่ยวสกุล คุณอานนท์ มีศรี เพราะจะทำให้ทราบว่ากระบวนการแบบไหนควรจะเป็นไปในทิศทางที่พอจะเหมาะสมกับผู้ร่วม การออกแบบ และวางแผนงาน หลักสูตร การจัดการความรู้ คณะทำงานหลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge management in Health promotion) อันประกอบไปด้วย รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์ ได้ร่วมออกแบบหลักสูตรทั้ง 3 ไว้ ในกรอบการทำงานคร่าวๆดังนี้ วันที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงเช้า
- แนวคิดชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (15 นาที อ.พงศ์เทพ) - แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้  (คุณอุรพิณ หนุนอนันต์) - การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน (คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) ช่วงบ่าย - กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm): การจัดการความรู้: ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์ความรู้  (อุรพิณ หนุนอนันต์) - ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ หัวข้อการเรียนรู้ (อุรพิณ หนุนอนันต์)

วันที่ 2 (23 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงเช้า - แนวคิดการจัดการ tacit knowledge
- กระบวนการ การจัดเก็บ  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์) ช่วงบ่าย - กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน เทคนิคการถอดบทเรียน - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน: ประเมินผลการดำเนินงาน
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน : การวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยต่อความสำเร็จของกิจกรรม
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน : บทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพงานในระยะต่อไป
(ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ) วันที่ 3 (24 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงเช้า - การค้นหาข้อมูลความรู้  การค้นหาความรู้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อให้ทราบว่าถ้าต้องการจะขับเคลื่อนงานตัวเองนั้นต้องการความรู้อะไรและ จากที่ไหนบ้าง
(รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรีทีมอาจารย์ หลักสูตร) ช่วงบ่าย - การเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ 1. ฝึกปฏิบัติ: การออกแบบกระบวนการกลุ่ม และการฝึกใช้เทคนิคต่าง ๆ 2. นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ผู้รับผิดชอบ: ผศ. ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  ,รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี หมายเหตุ : ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ จะมีกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ และใบงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำร่วมกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 10 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน ประกอบด้วย -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 8,851.00 0.00 0.00 0.00 14,851.00

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ต.ค. 2560 12:34:55
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 18:46:59 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเตรียมความพร้อมของแต่ละหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานงานหลักสูตร ปรึกษาหารือ ในเรื่องรายละเอียดการสอนในแต่ละหลักสูตรและช่วงเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. Health promotion theory and methodology
ดร.เพ็ญ สุขมาก และ Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 60 - การสอนแบบ Lecture ให้น้อย
-ใช้สื่อ case study มาร่วมคุยแลกเปลี่ยน/วิเคราะห์ -ใช้เกมส์ เป็นสื่อในการสอน - key note อ.สุเมธ/อ.สุปรีดา

2.Leadership and Management skill in Health promotion
ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และ Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม 2560 -ใช้รูปแบบ ศึกษาวิเคราะห์จากวีดีโอ -ออกแบบเครือข่ายการสร้างผู้นำในชุมชน -Game
-มีเอกสารคู่มือ

3.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2560 -นำทีม KM คณะแพทย์ร่วมออกแบบหลักสูตร และเป็นวิทยากรกระบวนการ
-ดูวีดีโอ ความรู้เบื้องต้น การจัดการความรู้ -สอนกระบวนการถอดบทเรียน โดยนำโครงการของทีมมาประยุกต์

4.Sustainable managementและ Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
-key note คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สสส. หมายเหตุ จะจัดให้มีกิจกรรมกรรมก่อนการอบรม 1 วัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 9,272.00 0.00 0.00 0.00 15,272.00

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559

7 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 25 ต.ค. 2560 10:30:57
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 พ.ย. 2560 23:55:07 น.
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื้อหา • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trend)

• และทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

• ระบบสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล และในประเทศไทย

• บทบาทองค์กร การสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล ระดับชาติ และระดับพื้นที่

• การสร้างแบบจำลองทางสุขภาวะเพื่อการตอบโจทย์สุขภาวะในบริบทของตนเอง

• การสร้างแบบจำลองและกระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะ

• การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

• การสร้างแรงบันดาลใจของนักจัดการสุขภาพ

• การวิเคราะห์สถานการณ์ สร้างฉากทัศน์ วางภาพอนาคต วางจุดหมาย

• วางเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่สำคัญ

• การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดหมาย เขียนโครงการสร้างกิจกรรมตามแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

• 10.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งการจัดหาปัจจัยนำเข้า การจัดกระบวนการการได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบเชิงบวก วางระบบการติดตาม และการประเมินผลโครงการเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรการจัดการความรู้

เนื้อหา

• การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานสุขภาวะ

• กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ในการจัดการความรู้

• พลัง และประโยชน์จากการนำความรู้/บทเรียนไปใช้

• หลักการ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสกัดความรู้ (ถอดบทเรียน)

• กระบวนการกลุ่มกับการจัดการความรู้

ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

เนื้อหา

• การนำตนเอง การนำผู้อื่น การนำองค์กร การนำสังคม การบริหารจัดการองค์กร ในการทำงานด้านสุขภาวะในพื้นที่

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ หน่วยงาน องค์กรที่ใช้แนวทางการบริหารด้านสุขภาวะ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

• แนวคิดของเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย

• การวินิจฉัยความเข้มแข็ง ความต้องการของเครือข่าย

• ทักษะและกระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ

• การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย

ครั้งที่ 4 การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

เนื้อหา

• การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

• การสื่อสารเพื่อการผลักดันนโยบายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงนโยบาย

• กลยุทธ์การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ

• เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะ

• การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าองค์กรและเครือข่าย

• ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจระดับบน และเศรษฐกิจชุมชน

• ความยั่งยืนในมิติการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ความยั่งยืนในมิติของกระบวนการการจัดการนโยบายสาธารณะ

• ความยั่งยืนในมิติการเงินการงบประมาณ เทคนิคการขอทุนจากแหล่งทุนทั้งใน และต่างประเทศ หลักการสำคัญ คือ เนื้อหาส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการกลุ่ม การ Lecture จะน้อยที่สุด ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ มากทีสุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหลักสูตร

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
9,000.00 0.00 4,050.00 0.00 709.00 0.00 13,759.00

เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560

24 มกราคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 24 ต.ค. 2560 20:38:07
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 17:51:37 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมการใช้เว็บไซต์ DOL ของสสส. ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ส่งรายงานในแต่ละงวด และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการบนเว็บ DOL

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้าของโครงการบนเว็บไซต์ DOL ของสสส. 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,380.00 0.00 0.00 0.00 6,380.00

ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560

23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 13 ธ.ค. 2560 10:07:21
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 21 ธ.ค. 2560 09:55:06 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กำหนดวันที่หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 15-18 มกราคม 2561 ทั้งหมด 4 วัน
 • ลงพื้นที่ทั้ง 2 รุ่น รุ่น 1 และ รุ่น 2
 • วันที่ 16 เย็น บ่าย 3 นายกถั้น มาพูด (เลี้ยงอาหารเย็น)
 • วันที่ 17 ลงพื้นที่แบ่งกลุ่มทำกระบวนการ  แล้วสรุปผลตอนเย็น
 • วันที่ 18 เช้านำเสนอ
 • ผู้เข้าร่วมประมาณ 80 - 120 คน

 • วิทยากรการสื่อสาร เชิญคุณสุพัฒนุช

 • วิทยากรการบริหารจัดการความยั่งยืน เชิญคุณมาร์ติน วีลเลอร์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน ประกอบด้วย 1. อ.พงค์เทพ 2. อ.กุลทัต 3. อ.เพ็ญ 4. เยาวลักษณ์ 5. สุไหลหมาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1

16 มกราคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 18 มิ.ย. 2561 10:29:09
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 10:31:12 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชำระค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
123,639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,639.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท.วันที่ 4 มกราคม 2561

4 มกราคม 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 08:03:51
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท. ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วางแผนลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานโครงการของท้องถิ่น 4 ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบลควนรู 2. อบต.ชะแล้ 3. อบต.ท่าข้าม 4. เทศบาลตำบลปริก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
10,500.00 0.00 8,500.00 0.00 195.00 0.00 19,195.00

ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1

8 พ.ค. 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 08:29:02
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 08:37:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดยกำหนดการติดตามเป็น 3 โซน คือ
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดปัตตานี - วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดกระบี่ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานหลักสูตรได้จัดประชุมเตรียมเนื้อหา และความพร้อมเพื่อติดตามเครือข่ายในพื้นที่ โดยกำหนดการติดตามเป็น 3 โซน คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดปัตตานี ประกอบไปด้วยเครือข่าย ชุมชนน่าอยู่ปัตตานี ชุมชนน่าอยู่ ยะลา /นราธิวาส ปัจจัยเสี่ยงยะลา เยียวยาชายแดนใต้ ม.นราธิวาส และ ยาเสพติดนราธิวาสโดยจะลงพื้นที่ อบต.นาเกตุเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดกระบี่  ประกอบไปด้วยเครือข่าย สื่อ นครฯ เครือข่ายท่องเที่ยงกระบี่ เครือข่ายท่องเที่ยงภูเก็ต เครือข่ายชาวเล เครือข่ายชุมชนน่าอยู่กระบี่ โดยมีกรณีศึกษานำเสนอเป็นตัวอย่างคือ ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบไปด้วยเครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้หญิงสุราษฏร์ เครือข่ายอาชีวะภาคใต้ เครือข่ายเหล้าชุมพร เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงนครฯ โดยนำเสนอกรณีศึกษา เป็นเรื่อง HIA ในพื้นที่โดยกำหนดการคร่าวๆ คือ การทบทวนหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ และการสร้างเสริมสุขภาพว่าได้นำไปใช้อย่างไรกับโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ และมีการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง ทางเครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้ว ได้นำหลักการไปใช้อย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับโครงการอย่างไรบ้าง โดย 1. ให้แต่ละพื้นที่ นำเสนอโครงการของตัวเอง 2. มี 1 พื้นที่ในแต่ละโซนเป็นเจ้าภาพนำเสนองาน ที่เป็นตัวอย่าง 3. การนำกระบวนการการจัดการความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้อย่างไร เช่น การแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดเรียงความรู้ การประมวลความรู้  ฯลฯ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
12,000.00 0.00 73,685.00 0.00 0.00 0.00 85,685.00

การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส.

2 พ.ค. 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 08:45:17
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 08:51:10 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DOL ของสสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ระบบ DOL เป็นระบบที่ใช้รายงานความก้าวหน้าของโครงการออนไลน์ โดยสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ รายงานการเงิน และรายงานผลโครงการในแต่ละงวด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560

22 พ.ค. 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 09:44:55
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:57:13 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรผู้นำ (Leadership and Management skill in Health promotion)  และ หลักสูตรการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ(Network and Partnership management)
เพื่อได้เข้าใจแนวคิดของเครือข่าย  มีทักษะที่แสดง    ถึงภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทำงานเป็นทีม การทำงานบริหารแนวราบ และการเลือกเครื่องมือและเทคนิคนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 • ได้จัดคู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
 1. คู่มือหลักสูตรภาวะผู้นำกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. คู่มือหลักสูตรการสร้างและการบริหารเครือข่าย
 • ได้เครื่องมือที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
 1. เครื่องมือหลักสูตรผู้นำ ได้แก่ การรู้จักตนเอง, หน้าต่างโจฮารี่, กงล้อสี่ทิศ การวางแผน, การสร้างทีม, การทำงานเป็นทีม
 • ได้เครื่องมือหลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย
  ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือข่าย, การวิเคราะห์หุ้นส่วนความร่วมมือ, การวิเคราะห์เครือข่าย Network analysis
 1. เครือข่ายมีความเข้าใจแนวคิดของเครือข่าย (การเกิดขึ้นของเครือข่ายจากประโยชน์ร่วม ความหลากหลายของเครือข่าย ระดับของเครือข่าย และจิตวิญญาณของเครือข่าย)

 2. มีทักษะที่แสดงถึงภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 3. การบริหารแนวราบ หลักการและมุมมองของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเป้าหมายร่วมของเครือข่าย ข้อควรระวังและความเสี่ยงต่อการมีธรรมาภิบาล (Network governance)

 4. เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

 5. เข้าใจการทำงานเป็นทีม

 6. เข้าใจ รู้จักตัวเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 7. เลือกเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานตนเองได้

วิทยากร - ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สนับสนุนกระบวนการสร้างและบริการบริหารเครือข่าย

 • คุณไมตรี จงไกลจักร เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนำมิ และชาวเล จ.พังงา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
37,000.00 0.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00 253,100.00

ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

1 กรกฎาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:01:51
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:15:42 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเอกสารการเงินส่งตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:07:13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หลักสูตรการสื่อสาร (Social communication in Health promotion)  และ การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainable management)
เพื่อให้เข้าใจการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และสังคม สามารถนำเทคนิคเครื่องมือการสื่อสารไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ สามารถผลักดันเชิงนโยบาย และสามารถนำหลักการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นำไปใช้วางเป้าหมาย วางแผนพัฒนาทั้งคน องค์กร เครือข่าย และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนที่เป็นสุขภาวะในพื้นที่ต่อไป
- ได้จัดคู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
1. คู่มือหลักสูตรการสื่อสาร
2. หลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน

-- ได้เครื่องมือที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. เครื่องมือหลักสูตรการสื่อสาร ได้แก่ เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะ, กลยุทธ์การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ, การจัดเตรียมข้อมูล (การรวบรวมข้อมูล) , การจัดทำสารสนเทศ (วิเคราะห์/สังเคราะห์) , การผลิตสื่อ

 1. เครื่องมือหลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน ได้แก่ เทคนิคการวางเป้าหมายของเครือข่ายที่สอดคล้องกับความยั่งยืน , การบริหารจัดความยั่งยืนขององค์กรและเครือข่าย

 2. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสุขภาพและสังคม

 3. มีทักษะด้านเทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง

 4. สามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง และนำไปสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง

4.  เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างขยายเครือข่าย และการสื่อสารเพื่อสันติภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเองได้

 1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางเป้าหมายความยั่งยืน การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรและเครือข่าย การพัฒนาคนในองค์กรเครือข่าย /ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล / ทุนและความมั่นคงขององค์กรเครือข่าย / ห่วงโซ่คุณค่า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
32,600.00 0.00 221,485.00 0.00 0.00 0.00 254,085.00

จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

1 กรกฎาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:16:12
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:08:52 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จ่ายค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ่ายค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์

1 กรกฎาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:19:16
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:10:06 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560

26 เมษายน 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:25:48
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:11:24 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 5,183.00 0.00 0.00 0.00 11,183.00

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

19 พ.ค. 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:30:18
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 11:18:18 น.
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 6,451.00 0.00 0.00 0.00 12,451.00

ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560

16 มิถุนายน 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:36:32
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 6,552.00 0.00 0.00 0.00 12,552.00

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:41:12
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

20 มิถุนายน 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:44:43
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

7 ธันวาคม 2560
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 10:47:01
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561

15 มกราคม 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 16:05:42
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

17 มิถุนายน 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 19:56:55
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo อบต.ท่าข้าม จ.สงขลาอบต.ท่าข้าม จ.สงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • photo เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น

25 มิถุนายน 2561
สุไหลหมาน เบ็ญดูสะสุไหลหมาน เบ็ญดูสะเมื่อ 30 ก.ค. 2561 14:38:32
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เมื่อ 30 ก.ค. 2561 14:42:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
 • การดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. / สรุป
 • ทบทวนหลักสูตร
  โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • ตัวแทนเครือข่ายนำเสนอรายกลุ่มประเด็น “การนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ” โดย ตัวแทนภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่เข้ารับการอบรม

 • เครือข่ายแบ่งกลุ่มวิพากษ์ ข้อดี ข้อด้อย หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.
 1. กระบวนการก่อนอบรม
 2. กระบวนการระหว่างอบรม
 3. กระบวนการหลังอบรม
  โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์   ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

 • นำเสนอข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิพากษ์  โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และอ.เพ็ญ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนข้อมูล และเติมเต็มข้อมูล โดย คณะกรรมการ สสส. / เครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาพ
 • เยี่ยมชมพื้นที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวสุขภาวะ จากแนวคิดสร้างความสุขให้คนข้างในก่อน แล้วให้คนข้างในส่งความสุขให้กับผู้มาเยือนกระบวนการพัฒนา : การจัดการความรู้ : การสร้างการมีส่วนร่วม ในชุมชนโดย นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00