พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

รหัสโครงการ 59-01612
สัญญาเลขที่ 59-00-2386

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
รหัสโครงการ 59-01612 สัญญาเลขที่ 59-00-2386

ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 5,000,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 947,896.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท
งวดที่ 3 = 0.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 947,896.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 0.64 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท
งวดที่ 3 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.64 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท
งวดที่ 3 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 2,616,729.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -1,668,832.36 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร 294,240.00 369,490.00
1. ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
2. ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559
3. ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
4. ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559
5. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559
6. ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559
7. ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560
8. ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60
9. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1
10. เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560
11. ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560
12. ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
13. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร
14. ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ
15. ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร
กิจกรรมหลัก : หลักสูตรการจัดการความรู้ 755,400.00 566,333.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560
2. ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมหลัก : หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ 0.00 619,155.00
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2
กิจกรรมหลัก : หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ 0.00 265,551.00
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมหลัก : หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน 0.00 277,137.00
1. ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560
3. ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
4. ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 0.00 96,868.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560
2. ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 0.00 19,195.00
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท.วันที่ 4 มกราคม 2561
2. ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 0.00 0.00
1. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น
กิจกรรมหลัก : อื่นๆ 100,000.00 403,000.00
1. การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส.
2. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2
3. ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1
4. จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1
5. จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์
6. ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3
7. จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2

รวมงบทั้งหมด

1,149,640.00 2,616,729.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ดร.เพ็ญ สุขมาก )
วันที่รายงาน