พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ

" พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ "

หัวหน้าโครงการ

ดร.เพ็ญ สุขมาก

คณะทำงาน

 1. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 2. รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
 3. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร
 4. น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
 5. นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

เดือน ปี ที่พิมพ์

ตุลาคม 2561


ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

ชุมชน จังหวัด

รหัสโครงการ 59-01612 เลขที่ข้อตกลง 59-00-2386

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561


คำนำ

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ " พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ " จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทำงานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

ทางคณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทำงานโครงการ " พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ "

วันที่ 31 ตุลาคม 2561


กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในชุมชน

ทางคณะทำงานโครงการขอขอบคุณ พี่เลี้ยงโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งภายในและระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนสุขภาวะเป็นไปอย่างราบรื่น

คณะทำงานโครงการ " พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ "


บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการ " พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ " ดำเนินการในพื้นที่ รหัสโครงการ 59-01612 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5,000,000.00 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 200 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้พี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง" หัวข้อ 7. สรุปภาพรวมโครงการ ช่องรายละเอียด


สารบัญ

คำนำ»
กิตติกรรมประกาศ»
บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
 • คน:

   

 • สภาพแวดล้อม:

   

 • กลไก:

   

 • จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย
 • ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด:


 • วิธีการสำคัญ:

  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน


  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม


  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน


กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย


วัฒนธรรม


วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ

5000000.00

บุคลากร

1. 


แกนนำในชุมขน

ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน


การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน


เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

ขั้นตอนทำงาน

 1. ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร
 2. Module 1 รุ่นที่ 1
 3. Module 2 รุ่นที่ 1
 4. Module 3 รุ่นที่ 1
 5. Module 4 รุ่นที่ 1
 6. ลงพื้นที่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
 7. ลงพื้นที่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2

ผลผลิต

 

ผลลัพท์

 

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน


การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่


การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร
 2. หลักสูตรการจัดการความรู้
 3. หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ
 4. หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ
 5. หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน
 6. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1
 7. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2
 8. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3
 9. อื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. 14 จังหวัดภาคใต้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมเตรียมงาน ก่อนเริ่มหลักสูตร

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตร นำโดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรว่า สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส)จึงมุ่งเน้นการพัฒนากลไกกลางที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. (Capacity Building)เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สมรรถนะ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเกิดการเชื่อมต่อความรู้ ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบาย ทั้งในภาคีเครือข่ายเองหรือข้ามภาคีเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานทางสังคมและสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน และมีกระบวนการพัฒนาทักษะให้แก่ภาคีเครือข่าย สสส. และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนนำไปสู่สังคมสุขภาวะโดย มีโจทย์ว่า ออกแบบอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วได้ในสิ่งทีต้องการ และActive Learning เสริมสิ่งที่เค้าทำอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ คือ
1) พัฒนากระบวนการ ออกแบบ หลักสูตร 7 หลักสูตร
2) แบ่งหน้าที่การดำเนินงานในแต่ละหลักสูตรให้ อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบออกแบบกระบวนการดังนี้ 1.Health promotion theory and methodology ดร.เพ็ญ สุขมาก 2.Leadership and Management skill in Health promotion ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3.Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร 4.Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 5.Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 6.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ 7.Sustainable managementดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 3) ประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากแต่ละสำนักจาก สสส.เลือกแกนนำ 4 เครือข่ายหลัก ปัจจัยเสี่ยง อาหาร ทรัพยากร ชุมชนนาอยู่ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เช่น สายสุขภาพ มหาวิทยาลัย ฯลฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะกรรมการของโครงการหลักสูตร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร

 

6 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมคณะทำงานหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-คณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ โดยมี concept คือ หยิบงานเดิมมาปัดฝุ่น ทบทวน ให้ดีขึ้น และให้ทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่ได้ความรู้อะไรบ้าง

-หลักสูตรต้องพัฒนาศักยภาพของคนโดย ให้ความรู้ ให้ทักษะ ให้คู่มือ ให้เครื่องมือ ที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อในพื้นที่ได้

-วางแผนว่าต้องมีการติดตามงานในพื้นที่ โดยที่กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้ไป นำไปใช้อย่างไร วางแนวทาง ให้ทีมนำเสนอให้เห็น

-ทีมเข้าร่วมต้องเป็นแกนนำเครือข่าย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานหลักสูตร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานนัดปรึกษาหารือ เรื่อง outline ของแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบ

 • photo

 

7 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเตรียมงานอบรมหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานงานหลักสูตร ปรึกษาหารือ ในเรื่องรายละเอียดการสอนในแต่ละหลักสูตรและช่วงเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. Health promotion theory and methodology
ดร.เพ็ญ สุขมาก และ Project management in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 60 - การสอนแบบ Lecture ให้น้อย
-ใช้สื่อ case study มาร่วมคุยแลกเปลี่ยน/วิเคราะห์ -ใช้เกมส์ เป็นสื่อในการสอน - key note อ.สุเมธ/อ.สุปรีดา

2.Leadership and Management skill in Health promotion
ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และ Network and Partnership management ดร.กุลทัติ หงส์ชยางกูร ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม 2560 -ใช้รูปแบบ ศึกษาวิเคราะห์จากวีดีโอ -ออกแบบเครือข่ายการสร้างผู้นำในชุมชน -Game
-มีเอกสารคู่มือ

3.Knowledge management in Health promotion ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ,ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ,คุณวัลภา ฐาน์กาญจน์ ,คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ ระยะเวลา : เดือนมีนาคม 2560 -นำทีม KM คณะแพทย์ร่วมออกแบบหลักสูตร และเป็นวิทยากรกระบวนการ
-ดูวีดีโอ ความรู้เบื้องต้น การจัดการความรู้ -สอนกระบวนการถอดบทเรียน โดยนำโครงการของทีมมาประยุกต์

4.Sustainable managementและ Social communication in Health promotion ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
-key note คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สสส. หมายเหตุ จะจัดให้มีกิจกรรมกรรมก่อนการอบรม 1 วัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงาน  ดูเนื้อหาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส. (รายละเอียดคู่มือ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเตรียมความพร้อมของแต่ละหลักสูตร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

7 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เนื้อหา • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trend)

• และทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

• ระบบสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล และในประเทศไทย

• บทบาทองค์กร การสร้างเสริมสุขภาวะในระดับสากล ระดับชาติ และระดับพื้นที่

• การสร้างแบบจำลองทางสุขภาวะเพื่อการตอบโจทย์สุขภาวะในบริบทของตนเอง

• การสร้างแบบจำลองและกระบวนการผลักดันนโยบายสาธารณะ

• การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

• การสร้างแรงบันดาลใจของนักจัดการสุขภาพ

• การวิเคราะห์สถานการณ์ สร้างฉากทัศน์ วางภาพอนาคต วางจุดหมาย

• วางเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่สำคัญ

• การวิเคราะห์และสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุจุดหมาย เขียนโครงการสร้างกิจกรรมตามแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

• 10.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งการจัดหาปัจจัยนำเข้า การจัดกระบวนการการได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และสร้างผลกระทบเชิงบวก วางระบบการติดตาม และการประเมินผลโครงการเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรการจัดการความรู้

เนื้อหา

• การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานสุขภาวะ

• กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ในการจัดการความรู้

• พลัง และประโยชน์จากการนำความรู้/บทเรียนไปใช้

• หลักการ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสกัดความรู้ (ถอดบทเรียน)

• กระบวนการกลุ่มกับการจัดการความรู้

ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

เนื้อหา

• การนำตนเอง การนำผู้อื่น การนำองค์กร การนำสังคม การบริหารจัดการองค์กร ในการทำงานด้านสุขภาวะในพื้นที่

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบ หน่วยงาน องค์กรที่ใช้แนวทางการบริหารด้านสุขภาวะ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

• แนวคิดของเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย

• การวินิจฉัยความเข้มแข็ง ความต้องการของเครือข่าย

• ทักษะและกระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ

• การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย

ครั้งที่ 4 การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

เนื้อหา

• การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

• การสื่อสารเพื่อการผลักดันนโยบายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงนโยบาย

• กลยุทธ์การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ

• เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะ

• การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าองค์กรและเครือข่าย

• ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจระดับบน และเศรษฐกิจชุมชน

• ความยั่งยืนในมิติการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ความยั่งยืนในมิติของกระบวนการการจัดการนโยบายสาธารณะ

• ความยั่งยืนในมิติการเงินการงบประมาณ เทคนิคการขอทุนจากแหล่งทุนทั้งใน และต่างประเทศ หลักการสำคัญ คือ เนื้อหาส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการกลุ่ม การ Lecture จะน้อยที่สุด ให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ มากทีสุด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 • photo
 • photo

 

10 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/แผนงาน และเจ้าหน้าที่ สสส. โดยมี ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการ สจรส. มอ. กล่าวความเป็นมาและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสสส. และเครือข่ายสร้างสริมสุขภาพในพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ มาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  โดยมีการแบ่งกลุ่มวิพากษ์หลักสูตร 7 หลักสูตร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ
โดยมีดร.เพ็ญ สุขมาก เป็นคนนำวิพากษ์ 2) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขาภาวะและการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยมีผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ เป็นคนนำวิพากษ์ 3) การจัดการความรู้ โดยมี รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัดศรี และดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา เป็นคนนำวิพากษ์ 4) ผู้นำและการบริหารในงานด้านสุขภาวะและการสร้างและการบริหารเครือข่าย โดยมี ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร และดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา โดยสรุปจาก แนวคิดการทำหลักสูตร 1. หลักสูตรต้องมีความเป็นพลวัตร สามารถปรับเปลี่ยนไปตามคนที่เข้ามาร่วมโครงการได้ 2. หลักสูตรจะดึงศักยภาพ ความสามารถผู้เข้าร่วมแต่ละคนออกมาเพื่อแลกเปลี่ยน 3. การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในมิติที่จำเป็น 4. พัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจครอบคลุม 5. กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แบ่งปันความรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มีการสอดแทรกเทคนิควิธีการต่างๆ การประเมินหลักสูตร
1. งานที่เครือข่ายทำนำมาพัฒนาเพิ่มให้ดีขึ้น ยกระดับงานปฏิบัติการในพื้นที่องเขา ความสามารถทำงานเชิงนโยบาย พัฒนาเชิงระบบ สร้างนวัตกรรม
2.การขยายต่อในพื้นที่ ได้เอาชุดความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ทำให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในพื้นที่ต่อไป 3. เครือข่ายที่เข้ามาต้องเข้าใจระบบสุขภาพ สามารถออกแบบระบบหรือวิธีการทำงานของตัวเองได้ สามารถกำหนดและออกแบบวิธีการนโยบายสาธารณะ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการเครือข่าย เข้าใจหลักคิดการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้ สามารถเข้าใจการบริหารจัดการโครงการ สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง จัดการความรู้และนวัตกรรมได้ การแลกเปลี่ยนหลักสูตร 1. หลักสูตรไม่ควรเป็นการสอนย่างเดียว แต่ต้องเป็นการจูนกัน เป็นหลักที่ผู้จัดอยากเห็น คนเข้าร่วมอยากเห็น ต้องสร้างวิธีการนี้ร่วมกัน
2. หลักสูตรต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวตน กระบวนการคิด ไปสู่การแก้ไข
3. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการแผนงาน และเป็นการผลักดันเชิงนโยบาย 4. ความหลากหลายต้องการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาสุขภาวะ 5. คนที่เข้าเรียนต้องเรียนในพื้นที่จริง 6. การสร้างพลังภายในมาสู่ภายนอก 7. ทำยังไงเรียนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560สถานที่ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาศักยภาพได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีประเด็นเรื่อง
-การกำหนด Key Note Speaker ในแต่ละหลักสูตร เพื่อดึงดูดความสนใจ เพิ่มแรงบัลดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วม ไม่อยากให้เป็นการรูปแบบการบรรยายแนวราบ เพราะว่าหลักสูตรเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพ มีประสบการณ์และพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น หลักสูตร Key Note Speaker การจัดการความรู้ KM คุณ สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ (ทีวีบูรพา) ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ (ผู้ก่อตั้ง GoToKnow) หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (สสส) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป (สช.) ผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (บ.อริยชน) รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ (Thai PBS) คุณ สุพัฒนุช สอนดำริห์(ฝ่ายสื่อสาร สสส) ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย )ADB) -การทบทวน และกำหนดการดำเนินงาน คณะทำงานหลักสูตรฯ มีความเห็นว่า ควรมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน เพราะอยากทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่าผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้นำไปปรับใช้ในงานที่ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และเพื่อปรับรูปแบบกระบวนการออกแบบหลักสูตรของคณะทำงานด้วย และเพื่อประโยชน์ในการจัดการอบรมในรุ่นที่ 2
-กำหนดแผนการประเมินหลักสูตร รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2560 -กำหนดแผนประเมินติดตามประเมินผล รุ่นที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ชั้น 14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สถานที่ ห้องประชุม 1405สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยคณะทำงานร่วมกันวางแผนเรื่อง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หลักสูตรการบริหารโครงการ และการสร้างเสริมสุขภาวะ

 • photo

 

7 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.7 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานได้ร่วมกันปรับรูปแบบใบสมัคร เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งข้อมูลทั่วไป ลักษณะงานที่ดำเนินการในพื้นที่ และความคาดหวังต่อการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ซึ่งจะทำให้ทำให้ผู้จัดรู้จักผู้เข้าร่วมเรียนรู้มากขึ้น
คณะทำงานได้ร่วมกันออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยจะไม่ใช้คำว่าการอบรม แต่จะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รายละเอียดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาด้วยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย ที่นอกเหนือจากภาคี สสส. คือ - สำนักงานสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้ - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ - เครือข่าย สช. - เครือข่ายมหาวิทยาลัย - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 14 จังหวัดภาคใต้ สปสช.เขต 11  และ เขต 12

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 4 มกราคม 2560 สถานที่ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ ประสานงานรับสมัครภาคีเครือข่าย สสส.พื้นที่ ภาคใต้ รุ่นที่ 2

 

6 8
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.8 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานออกแบบหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง


      การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมเรียนรู้  : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 – 21.00 น. จะเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลงร่วม ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร  และเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเอง กับผู้เข้าร่วมท่านอื่น และจัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมและทีมคณะทำงานได้ทำความรู้จักกันด้วย โดยใช้สถานที่ที่โรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วม       กระบวนการที่จะใช้ : เทคนิค time line / การรู้จักตน (Self-awareness) การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเอง โดยให้  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เกริ่นภาพรวมของหลักสูตร แล้วในส่วนกระบวนนั้น  ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา และทีม จะเป็นคนออกแบบเพิ่มเติม โดย จะให้ทีม ที่เคยผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้ว เช่น คุณไมตรี จงไกรจักร ,คุณกัลยา เอี่ยวสกุล คุณอานนท์ มีศรี เพราะจะทำให้ทราบว่ากระบวนการแบบไหนควรจะเป็นไปในทิศทางที่พอจะเหมาะสมกับผู้ร่วม การออกแบบ และวางแผนงาน หลักสูตร การจัดการความรู้ คณะทำงานหลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge management in Health promotion) อันประกอบไปด้วย รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์ ได้ร่วมออกแบบหลักสูตรทั้ง 3 ไว้ ในกรอบการทำงานคร่าวๆดังนี้ วันที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2560)
ช่วงเช้า
- แนวคิดชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ (15 นาที อ.พงศ์เทพ) - แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้  (คุณอุรพิณ หนุนอนันต์) - การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน (คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) ช่วงบ่าย - กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm): การจัดการความรู้: ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์ความรู้  (อุรพิณ หนุนอนันต์) - ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ หัวข้อการเรียนรู้ (อุรพิณ หนุนอนันต์)

วันที่ 2 (23 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงเช้า - แนวคิดการจัดการ tacit knowledge
- กระบวนการ การจัดเก็บ  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์) ช่วงบ่าย - กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน เทคนิคการถอดบทเรียน - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน: ประเมินผลการดำเนินงาน
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน : การวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยต่อความสำเร็จของกิจกรรม
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียน : บทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพงานในระยะต่อไป
(ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ) วันที่ 3 (24 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงเช้า - การค้นหาข้อมูลความรู้  การค้นหาความรู้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อให้ทราบว่าถ้าต้องการจะขับเคลื่อนงานตัวเองนั้นต้องการความรู้อะไรและ จากที่ไหนบ้าง
(รศ.ดร.จีรเนาว์ ทัศศรีทีมอาจารย์ หลักสูตร) ช่วงบ่าย - การเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ 1. ฝึกปฏิบัติ: การออกแบบกระบวนการกลุ่ม และการฝึกใช้เทคนิคต่าง ๆ 2. นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม ผู้รับผิดชอบ: ผศ. ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  ,รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี หมายเหตุ : ในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ จะมีกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ และใบงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 11 มกราคม 2560 สถานที่ ห้องประชุม สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร คณะทำงานกล่าวถึงกลุ่มที่จะเข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเป้าหมายหลักคือภาคีเครือข่าย สสส.
2.กลุ่มบุคคลที่สนใจทั่วไป
3.กลุ่มนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นภาคีหลักของ สสส.และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทางโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซี่งในรุ่นที่ 1 จำนวน 60  คน
2.กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย สสส.ที่สนใจ เข้าร่วมบางหลักสูตร ต้องจ่ายค่าเดินทาง  และค่าที่พักเอง  โครงการสนับสนุน ค่าอาหาร เอกสาร
3.กลุ่มประชาชนผู้สนใจทั่วไป เก็บค่าลงทะเบียน เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (บางวัน) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในพื้นที่  คิดอัตราหลักสูตรละ 3,000 บาท  กรณีที่สมัครเข้าร่วมทุกหลักสูตร คิดในอัตรา 10,000 บาท ต่อคน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง ข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาประชุมเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เกือบทั้ง 14 จังหวัด ทำให้ภาคีเครือข่ายอาจมีความไม่สะดวกในการเข้าร่วมในช่วงเดือนเดือน มกราคม 2560  คณะทำงานหลักสูตรจึงมีความเห็นร่วมกันว่าขอให้เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1 ในเดือนมกราคมออกไปก่อน ซึ่งช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนแปลง ดังตารางต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องผู้นำและบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

 

9 10
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.9 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ชำระค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

 

0 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.10 เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้าของโครงการบนเว็บไซต์ DOL ของสสส. 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมการใช้เว็บไซต์ DOL ของสสส. ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ส่งรายงานในแต่ละงวด และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการบนเว็บ DOL

 

2 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.11 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตร

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 60 ดังต่อไปนี้ วันที่ (เวลา) เนื้อหา วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 22 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-09.15 น. แนะนำหลักสูตร: การจัดการความรู้ ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ

09.15-10.00 น. แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

10.30-12.00 น. การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 13.00-14.30 น.

กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) การจัดการความรู้: ตัวอย่างการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ

15.00-16.00 น. ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ และคณะ 23 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-12 .00 น. Online Technology เพื่อการจัดการความรู้ ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 13.00 -16.00 น กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.00-10 .00 น. ถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ 10.30-12.00 น. การเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ ผศ. ดร. พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และคณะ

13.00-15.00 น. นำเสนอผลการเลือกใช้ (จัดการ) ข้อมูลเชิงสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนโครงการสุขภาวะ รศ. ดร. จีรเนาว์ ทัศศรี และคณะ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 24 มกราคม 2560 สถานที่ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการ กำหนดการ ในการประชุมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

 • photo
 • photo

 

5 8
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.12 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตรร่วมกันสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในหลักสูตรการจัดการความรู้ มีจำนวนประมาณ 65 คน จาก 20 เครือข่าย และมีเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการระบบสุขภาพ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน ร่วมออกแบบใบงาน รายละเอียดดังนี้ แนวคิดและพื้นฐานเรื่องการจัดการความรู้ ใบงานที่ 1: กิจกรรมของการจัดการความรู้ 1.แบ่งกลุ่ม
2.แต่ละกลุ่มเขียนกิจกรรมที่ทำมาแล้วที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับ กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) ลงในกระดาษ post it แล้วนำไปสิ่งที่เขียนใน post it นั้น ไปติดลงบนต้นไม้แห่งความรู้ การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน

ใบงานที่ 2: หลังจากฟังประเด็น “การจัดการความรู้: เรียนรู้ความเป็นจริงแห่งชีวิตจากงาน” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต Online Technology เพื่อการจัดการความรู้

ใบงานที่ 3: หลังจากฟังประเด็น “ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้” ขอให้บันทึกในประเด็นดังต่อไปนี้1.ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 2.ประเด็นที่จะนำไปใช้ในอนาคต กระบวนการเรียนรู้ : หลักการพื้นฐานของการถอดบทเรียน และเทคนิคการถอดบทเรียน

ใบงานที่ 4: ให้เลือกกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการถอดบทเรียน โดยควรมีลักษณะดังนี้: (1) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา และเห็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานแล้ว และ (2) เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจกระบวนการทั้งหมด หลังจากนั้นตอบคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมนี้คือ อะไร
(ให้เวลา 30 นาที)

คำถามที่ 2 บอกเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลที่คาดหวังกับผลที่เกิดขึ้นจริงว่าเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ควรวิเคราะห์เงือนไขปัจจัยให้ครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรม พร้อมระบุรายละเอียดที่เป็นทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกโครงการ)(ให้เวลา 60 นาที)

คำถามที่ 3 หากต้องการกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง (ข้อเสนอแนะควรอยู่บนเงื่อนไขปัจจัยข้อ 2 โดยมีความชัด และเป็นรูปธรรม)
(ให้เวลา 60 นาที) -ออกแบบเนื้อหาคู่มือ การจัดการความรู้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) สำหรับรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 10 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • photo

 

10 8
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.13 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แผ่นพับ 200 ชุด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ออกแบบและจัดทำแผนพับทั้งหมด 200 ชุด

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบรูปแบบแผ่นพับ
 • ส่งตีพิพม์
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.14 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตรร่วมประชุมปรึกษาหารือ ออกแบบกระบวนการในวันที่ 27-30 มีนาคม 60 ดังนี้ ช่วงเช้า ดร.สุปรีดา บรรยาย วิวัฒนาการทางการแพทย์ การบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไปสู่การพัฒนาแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ  หลังจากนั้นเปิดเวทีซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการเวทีโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และคุณอานนท์ มีศรี ช่วงบ่าย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บรรยาย กระบวนการนโยบาย  4P-W เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานแห่งปัญญา -สมัชชาสุขภาพ -ธรรมนูญสุขภาพ  -การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่วมกับคุณจารึก ไชยรักษ์ หลังจากนั้นเปิดเวทีซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
ดำเนินการโดย คุณฐิติชญา บุญโสม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

วันที่ 8  มีนาคม 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.15 ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แผนและแบบการประเมินผลหลักสูตร การประเมินประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เนื้อหา ส่วนที่ 2 เอกสาร/คู่มือ ส่วนที่ 3 วิทยากร ส่วนที่ 4 การบรรยาย ส่วนที่ 5 กิจกรรมกลุ่ม ส่วนที่ 6 ความรู้/ทักษะ/ความสามารถ ส่วนที่ 7 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานของเครือข่าย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานวางแผนและออกแบบการประเมินผลหลักสูตร

 

5 0

2. หลักสูตรการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรการจัดการความรู้ ทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการทำกระบวนการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ บันทึก และถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หาข้อสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน อันประกอบไปด้วย 1.จากเครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 20 เครือข่าย จำนวน 62 คน  ได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ 2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร และ สสส. จำนวน 21 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 17  คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เรื่อง การจัดการความรู้ 

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เพิ่มเนื้อหาเทคนิคการถอดบทเรียน และเครื่องการถอดบทเรียน
 • ก่อน นพ.บัญชาขึ้นพูด ให้แนะนำผู้เข้าร่วมเก็บข้อมูลสาระสำคัญจากการฟังหมอบัญชาพูด
 • อ.ปรัชญานัน แนะให้นำกระบวนการจัดการความรู้ขึ้นก่อนในช่วงบ่ายของวันที่ 1
 • อ.พงค์เทพ แนะนำ Overview รูป กงจักรการจัดการความรู้ แล้วอ.จีราเนาว์จะอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการความรู้
 • อ.ปรัชญานัน จะช่วยดูในเรื่องเครื่องมือจัดการความรู้
 • เพิ่มช่วง "การรวบรวม ค้นหาความรู้ และเครื่องการจัดการความรู้" ประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้
 1. BAR / AAR
 2. ถอดบทเรียน
 3. สุนทรียสนทนา
 4. Review Paper การทบทวนเอกสารทางวิชาการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

แก้ไขข้อมูลกำหนดการ

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

6 6
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรการจัดการความรู้
ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 1.จากเครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 20 เครือข่าย จำนวน 62 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงยาเสพติด เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ 2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร และ สสส. จำนวน 21 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 17 คน

 • ได้คู่มือหลักสูตรจำนวน 1 ชิ้น ได้แก่ • คู่มือการจัดการความรู้
 • ได้เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อใช้ในหลักสูตร การจัดการความรู้ ดังนี้ • เครื่องมือหลักสูตรการจัดการความรู้ ได้แก่
  -16 คำถาม-คำตอบ การจัดการความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ
 • เครื่องมือการถอดบเรียน ได้แก่ โมเดลเก้าอี้สามขา การเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist : PA) การเรียนรู้หรือการวิเคราะห์หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) การเรียนรู้หลังดำเนินการ (Retrospect) การตั้งคำถามในการถอดบทเรียน
 • เครื่องมือออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ ได้แก่ Facebook analytics , GotoKnow.org

หลักสูตรการจัดการความรู้
ทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการทำกระบวนการจัดการความรู้ สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ บันทึก และถ่ายทอดความรู้ มีเครื่องมือการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ หาข้อสรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 หลักสูตรการจัดการความรู้ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 0

3. หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อม เรื่อง เอกสารสำหรับการประชุม -หนังสือติดตามประเมินผล คู่มือการบริหารจัดการโครงการ คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพ คู่มือชุมชนน่าอยู่
-การเตรียมประกาศนียบัตรเพื่อให้ ดร.สุปรีดา ลงนาม เพื่อแจกภาคีที่เช้าร่วมหลักสูตร -นิทรรศการ ติดต่อ เชภาดร เครือข่ายท่องเที่ยว และ ทีม ชันชีนาทร จ.สตูล - CD ข้อมูล ซึ่งมีข้อมูล โปรแกรม mind map และไฟล์หนังสือคู่มือ ของ ดร.เพ็ญ และ ดร.พงค์เทพ -การเตรียมสื่อออนไลน์ผ่านเว็บ หน้าเว็บไซต์ควรมีเอกสารหลักสูตร ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -รูปแบบการจัดห้องประชุม -การรับส่งวิทยากร ทีมเสริม จาก สจรส. เพื่อช่วยดูแลประจำกลุ่ม สอนการใช้งาน mind map

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

10 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน เข้าใจและมีทักษะด้านเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์ ออกแบบวิธีดำเนินงาน และติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน อันประกอบไปด้วย 1.เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 16 เครือข่าย จำนวน 50 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย
2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร สช.และ สสส. จำนวน 28 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน17 คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 สถานที่สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 95 คน ประกอบด้วย 1.เครือข่ายภาคีนักสร้างเสริมสุขภาพ 16 เครือข่าย จำนวน 50 คนได้แก่ เครือข่ายชุมชนน่าอยู่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงผู้หญิง เครือข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายเยียวยาชายแดนใต้ เครือข่ายชาวเล เครือข่ายสุขภาวะในสถาบันอาชีวะ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อ อาจารย์มหาวิทยาลัย
  2.คณะทำงาน ทีม สจรส.มอ. ทีมวิทยากร สช.และ สสส. จำนวน 28 คน 3.นักศึกษาปริญญาโท จำนวน17 คน

 • ได้คู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ • คู่มือการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ
  • คู่มือผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

 • ได้เครื่องมือหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ ได้แก่
  • เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ
  • สมัชชาสุขภาพ
  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ Mind manager แผนที่ความคิด

 • หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะทำให้ภาคีมีเข้าใจและมีทักษะด้านการออกแบบระบบสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับพื้นที่และประเด็นขับเคลื่อนชุมชน

 • เข้าใจและมีทักษะด้านเครื่องมือกระบวนการนโยบายสำธารณะทางสุขภาพ ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์ ออกแบบวิธีดำเนินงาน และติดตามประเมินผล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ 

กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26-28 กันยายน 2560

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 0

4. หลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วันที่ 19 พ.ค. 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

 • photo
 • photo

 

6 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560

วันที่ 22 พ.ค. 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรผู้นำ (Leadership and Management skill in Health promotion)  และ หลักสูตรการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ(Network and Partnership management)
เพื่อได้เข้าใจแนวคิดของเครือข่าย  มีทักษะที่แสดง    ถึงภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทำงานเป็นทีม การทำงานบริหารแนวราบ และการเลือกเครื่องมือและเทคนิคนำไปใช้อย่างเหมาะสม

 • ได้จัดคู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
 1. คู่มือหลักสูตรภาวะผู้นำกับการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. คู่มือหลักสูตรการสร้างและการบริหารเครือข่าย
 • ได้เครื่องมือที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
 1. เครื่องมือหลักสูตรผู้นำ ได้แก่ การรู้จักตนเอง, หน้าต่างโจฮารี่, กงล้อสี่ทิศ การวางแผน, การสร้างทีม, การทำงานเป็นทีม
 • ได้เครื่องมือหลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย
  ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือข่าย, การวิเคราะห์หุ้นส่วนความร่วมมือ, การวิเคราะห์เครือข่าย Network analysis
 1. เครือข่ายมีความเข้าใจแนวคิดของเครือข่าย (การเกิดขึ้นของเครือข่ายจากประโยชน์ร่วม ความหลากหลายของเครือข่าย ระดับของเครือข่าย และจิตวิญญาณของเครือข่าย)

 2. มีทักษะที่แสดงถึงภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 3. การบริหารแนวราบ หลักการและมุมมองของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเป้าหมายร่วมของเครือข่าย ข้อควรระวังและความเสี่ยงต่อการมีธรรมาภิบาล (Network governance)

 4. เข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

 5. เข้าใจการทำงานเป็นทีม

 6. เข้าใจ รู้จักตัวเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 7. เลือกเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานตนเองได้

วิทยากร - ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สนับสนุนกระบวนการสร้างและบริการบริหารเครือข่าย

 • คุณไมตรี จงไกลจักร เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนำมิ และชาวเล จ.พังงา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 0

5. หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560

 • photo
 • photo

 

6 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรการสื่อสาร (Social communication in Health promotion)  และ การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainable management)
เพื่อให้เข้าใจการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และสังคม สามารถนำเทคนิคเครื่องมือการสื่อสารไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ สามารถผลักดันเชิงนโยบาย และสามารถนำหลักการบริหารจัดการความยั่งยืนในมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นำไปใช้วางเป้าหมาย วางแผนพัฒนาทั้งคน องค์กร เครือข่าย และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนที่เป็นสุขภาวะในพื้นที่ต่อไป
- ได้จัดคู่มือหลักสูตรจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่
1. คู่มือหลักสูตรการสื่อสาร
2. หลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน

-- ได้เครื่องมือที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. เครื่องมือหลักสูตรการสื่อสาร ได้แก่ เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานสุขภาวะ, กลยุทธ์การสื่อสารดิจิตอลเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ, การจัดเตรียมข้อมูล (การรวบรวมข้อมูล) , การจัดทำสารสนเทศ (วิเคราะห์/สังเคราะห์) , การผลิตสื่อ

 1. เครื่องมือหลักสูตรการบริหารจัดการความยั่งยืน ได้แก่ เทคนิคการวางเป้าหมายของเครือข่ายที่สอดคล้องกับความยั่งยืน , การบริหารจัดความยั่งยืนขององค์กรและเครือข่าย

 2. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสุขภาพและสังคม

 3. มีทักษะด้านเทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง

 4. สามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง และนำไปสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง

4.  เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างขยายเครือข่าย และการสื่อสารเพื่อสันติภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเองได้

 1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางเป้าหมายความยั่งยืน การบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรและเครือข่าย การพัฒนาคนในองค์กรเครือข่าย /ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม / การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล / ทุนและความมั่นคงขององค์กรเครือข่าย / ห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.3 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560

 • photo
 • photo

 

6 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.4 ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • กำหนดวันที่หลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 15-18 มกราคม 2561 ทั้งหมด 4 วัน
 • ลงพื้นที่ทั้ง 2 รุ่น รุ่น 1 และ รุ่น 2
 • วันที่ 16 เย็น บ่าย 3 นายกถั้น มาพูด (เลี้ยงอาหารเย็น)
 • วันที่ 17 ลงพื้นที่แบ่งกลุ่มทำกระบวนการ  แล้วสรุปผลตอนเย็น
 • วันที่ 18 เช้านำเสนอ
 • ผู้เข้าร่วมประมาณ 80 - 120 คน

 • วิทยากรการสื่อสาร เชิญคุณสุพัฒนุช

 • วิทยากรการบริหารจัดการความยั่งยืน เชิญคุณมาร์ติน วีลเลอร์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเตรียมหลักสูตร
- กำหนดวันลงพื้นที่ดูงาน - กำหนดสถานที่ลงพื้นที่ - วิทยากร

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 0

6. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560

 

8 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานหลักสูตรได้จัดประชุมเตรียมเนื้อหา และความพร้อมเพื่อติดตามเครือข่ายในพื้นที่ โดยกำหนดการติดตามเป็น 3 โซน คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดปัตตานี ประกอบไปด้วยเครือข่าย ชุมชนน่าอยู่ปัตตานี ชุมชนน่าอยู่ ยะลา /นราธิวาส ปัจจัยเสี่ยงยะลา เยียวยาชายแดนใต้ ม.นราธิวาส และ ยาเสพติดนราธิวาสโดยจะลงพื้นที่ อบต.นาเกตุเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดกระบี่  ประกอบไปด้วยเครือข่าย สื่อ นครฯ เครือข่ายท่องเที่ยงกระบี่ เครือข่ายท่องเที่ยงภูเก็ต เครือข่ายชาวเล เครือข่ายชุมชนน่าอยู่กระบี่ โดยมีกรณีศึกษานำเสนอเป็นตัวอย่างคือ ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบไปด้วยเครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้หญิงสุราษฏร์ เครือข่ายอาชีวะภาคใต้ เครือข่ายเหล้าชุมพร เครือข่ายปัจจัยเสี่ยงนครฯ โดยนำเสนอกรณีศึกษา เป็นเรื่อง HIA ในพื้นที่โดยกำหนดการคร่าวๆ คือ การทบทวนหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ และการสร้างเสริมสุขภาพว่าได้นำไปใช้อย่างไรกับโครงการที่ได้ดำเนินการอยู่ และมีการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง ทางเครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้ว ได้นำหลักการไปใช้อย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับโครงการอย่างไรบ้าง โดย 1. ให้แต่ละพื้นที่ นำเสนอโครงการของตัวเอง 2. มี 1 พื้นที่ในแต่ละโซนเป็นเจ้าภาพนำเสนองาน ที่เป็นตัวอย่าง 3. การนำกระบวนการการจัดการความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้อย่างไร เช่น การแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดเรียงความรู้ การประมวลความรู้  ฯลฯ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1 โดยกำหนดการติดตามเป็น 3 โซน คือ
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดปัตตานี - วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดกระบี่ - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 0

7. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท.วันที่ 4 มกราคม 2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วางแผนลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานโครงการของท้องถิ่น 4 ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1. เทศบาลตำบลควนรู 2. อบต.ชะแล้ 3. อบต.ท่าข้าม 4. เทศบาลตำบลปริก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท. ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

 

6 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.2 ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 0

8. ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
 • การดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. / สรุป
 • ทบทวนหลักสูตร
  โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • ตัวแทนเครือข่ายนำเสนอรายกลุ่มประเด็น “การนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ” โดย ตัวแทนภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพที่เข้ารับการอบรม

 • เครือข่ายแบ่งกลุ่มวิพากษ์ ข้อดี ข้อด้อย หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.
 1. กระบวนการก่อนอบรม
 2. กระบวนการระหว่างอบรม
 3. กระบวนการหลังอบรม
  โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์   ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

 • นำเสนอข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิพากษ์  โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ และอ.เพ็ญ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนข้อมูล และเติมเต็มข้อมูล โดย คณะกรรมการ สสส. / เครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาพ
 • เยี่ยมชมพื้นที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวสุขภาวะ จากแนวคิดสร้างความสุขให้คนข้างในก่อน แล้วให้คนข้างในส่งความสุขให้กับผู้มาเยือนกระบวนการพัฒนา : การจัดการความรู้ : การสร้างการมีส่วนร่วม ในชุมชนโดย นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 0

9. อื่นๆ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส.

วันที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ระบบ DOL เป็นระบบที่ใช้รายงานความก้าวหน้าของโครงการออนไลน์ โดยสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ รายงานการเงิน และรายงานผลโครงการในแต่ละงวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DOL ของสสส.

 • photo

 

2 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2

 

1 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.3 ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

นำเอกสารการเงินส่งตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1

 

1 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.4 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จ่ายค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

จ่ายค่าจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.5 จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.6 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3

 

1 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.7 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย และระบบประเมินผลหลักสูตร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมหลักสูตร และระบบประเมินผลหลักสูตร ทั้ง 7 หลักสูตร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

10 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือวัตถุประสงค์

 


ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 40 40                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 5,000,000.00 2,616,729.00                  
คุณภาพกิจกรรม 160 61                  

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

การประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามตัวชี้วัด

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน 0 คน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ลงมือทำ/กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงมือทำแต่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีโครงการดังกล่าว)

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
(ไม่นับรายชื่อซ้ำ)
พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทางตรง 0

 

ทางอ้อม 0

 

เกิดสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ

(สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เช่น มาตรการลดละเลิกเหล้าในงานศพ/งานบุญ ข้อตกลงการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กลไกสภาผู้นำ, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวังภัยในชุมชน, การัดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมน, เกิดกลุ่มแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3) เกิดต้นแบบ พ้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน)

ประเภทรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน

 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่

 

3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

เอกสารประกอบอื่นๆ

ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ

................................
( ดร.เพ็ญ สุขมาก )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

................................
(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......

ไปบนสุด