เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-073

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 60-ข-073

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 70,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 96,444.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -26,444.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย 100,000.00 96,444.00
1. ประชุมคณะทำงานพื้นที่ภาคใต้
2. ถอดบทเรียนพื้นที่กรณีศึกษา 15 พื้นที่
3. ประชุมคณะทำงาน (สรุปเตรียมประเด็นห้องย่อย)
4. จัดงานสร้างสุขภาคใต้

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 96,444.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ )
วันที่รายงาน