การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
29 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:43:54
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:43:54 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สตูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงกองทุน จ.สตุล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงกองทุน จ.สตุล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:14:05
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:14:58 น.

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์

 2. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:17:56
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:19:33 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10) งวด 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:26:57
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:27:13 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และทีมพี่เลี้ยง จ.ยะลา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:20:10
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:26:12 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6) งวด 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:11:40
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:13:29 น.

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:21:41
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:25:45 น.

ชื่อกิจกรรม : การจัดประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:48:26
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:48:43 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 61 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:45:05
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:47:19 น.

ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การออกแบบแผนผัง/รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (mapping for management model) ใน 4 มิติ
1. การจัดการะบวนการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย:   1) ตัวแทนจากสปสช.   2) ตัวแทนจากศอ.บต.   3) ตัวแทนจากกอ.รมน.   4) ตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัด   5) ตัวแทนจากคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด
  6) ตัวแทนองค์กรขับเคลื่อนด้านสุรา ยาสูบ และยาเสพติด เช่น สคล. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ปปส. 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปแผนผัง/รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พี่เลี้ยงฯ และบัณฑิตอาสาฯ ในการดำเนินงานต่อไป 3. การจัดทำเอกสาร/รูปเล่มของแผนผัง/รูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพฯ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 102 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:53:34
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:53:39 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เจ้าหน้าที่สำนัก 1 สสส.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:41:22
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:42:16 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 14 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
6 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:38:50
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:38:50 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก (ภาคใต้)

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
4 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:36:30
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:36:35 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 49 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
1 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:49:08
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:49:14 น.

ชื่อกิจกรรม : ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15%

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
23 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:34:41
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:34:41 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะกรรมการกองทุนฯและทีมพี่เลี้ยง จ.ปัตตานี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
17 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:31:41
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:31:47 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ปัตตานี

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง อ.หนองจิก

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:27:48
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:28:39 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

บัณฑิตอาสา 5 จังหวัด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 151 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
24 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:35:29
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:35:29 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมความร่วมมือกับ ศอ.บต.

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทน ศอ.บต.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย - ผอ.เขต ของ สปสช. 12 เขต - ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต - ทีมทำงานหลัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทน ศอ.บต.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:20:01
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:20:01 น.

ชื่อกิจกรรม : ตรวจบัญชีโครงการฯ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
11 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:24:05
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:24:05 น.

ชื่อกิจกรรม : การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์และการดูแลตลอดโครงการ งวดที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

โปรแกรมเมอร์

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การวางระบบพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์

 2. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โปรแกรมเมอร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:46:20
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:46:20 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.ยะลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ.ยะลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:13:38
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:16:11 น.

ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่โครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:31:42
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:31:43 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.สงขลา

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.สงขลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 6 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.สงขลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:28:32
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:28:32 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 11 จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร
 • กองทุนฯ อ.สวี จ.ชุมพร

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • พี่เลี้ยง จ.ชุมพร
 • กองทุนฯ อ.สวี จ.ชุมพร

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:17:18
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:19:09 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงฯ

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • บัณฑิตอาสา จ.สตุล
 • พี่เลี้ยงกองทุน จ.สตูล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

การพัฒนาศักยภาพของกลไกทั้ง 2 ระดับ   1) การแก้ไขปัญหาระดับเขตสุขภาพ : พัฒนาขีดความสามารถของกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นแต่ละกองทุน และทีมพี่เลี้ยงร่วมกันทำแผนจัดการและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 1.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ ในประเด็น   - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน   - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์   2) การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ (5 จังหวัดชายแดนใต้): - การพัฒนาศักยภาพของกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต. - การพัฒนาเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรมให้มีเกณฑ์หรือเงื่อนไขในแต่ละครัวเรือนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบและยาเสพติด - ทำความเข้าใจกับแกนนำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการครอบครัวคุณธรรม โดยให้มีการทำงานผ่านกลไกบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอ.บต.ไปพัฒนา/คัดสรรครอบครัวคุณธรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น   - การจัดโปรแกรมการทำงานเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเกณฑ์ครอบครัวคุณธรรม โดยใช้ระบบการประเมินติดตามผลที่มีอยู่เดิมของศอ.บต. 2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของศอบต. ในประเด็น
  - การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  - การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ
  - การทำแผนชุมชน
  - การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 31 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 • บัณฑิตอาสา จ.สตุล
 • พี่เลี้ยงกองทุน จ.สตูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:10:43
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:12:50 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
28 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:40:55
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:41:07 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.ยะลา ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.ยะลา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ.ยะลา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
26 มกราคม 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:38:18
Project owner
แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 18:38:18 น.

ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเขต 12 จ.นราธิวาส ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง จ.นราธิวาส

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
12 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:57:41
Project owner
แก้ไขโดย Little Bear เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561 20:10:45 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสร้างความเข้าใจทีมทำงานเขตภาคใต้ตอนล่าง

 • photo
  • photo

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้กับทีมทำงานเขตภาคใต้ตอนล่าง

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   • ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต
   • ทีมทำงานหลัก

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย - ผอ.เขต ของ สปสช. 12 เขต - ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต - ทีมทำงานหลัก

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   • ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จากจังหวัดสงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส
   • ทีมทำงานหลัก

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
   • ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส
   • ให้ตัวแทนคัดเลือกทีมพี่เลี้ยงกองทุนในพื้นที่ และกองทุนที่จะเข้าร่วมทำโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ ยาเสพติด
   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
   • ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ รวมทั้งจะนำส่งรายชื่อทีมพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ
   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   22 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:15:05
   Project owner
   แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:15:05 น.

   ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (เขต 3-6)

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   -

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   -

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   -

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   -

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   -

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:05:57
   Project owner
   แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 19:08:19 น.

   ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการภาคเหนือ (เขต 1-2) งวดที่ 1

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมพี่เลี้ยง ภาคเหนือ

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น   1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ   2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ   3) การทำแผนชุมชน   4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   พัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 2 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ อบรมในประเด็น 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ 3) การทำแผนชุมชน 4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   พี่เลี้ยงเขตฯ ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ อย่างน้อย จำนวน4 คน/จังหวัด

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:14:31
   Project owner
   แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 17:14:32 น.

   ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง/กรรมการกองทุน ในการพัฒนาแผน/โครงการ และติดตามประเมินผล โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7-10)

   กิจกรรมหลัก :

   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
   วัตถุประสงค์

   -

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   -

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   -

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   -

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   -

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   -

   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

   -

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

   -

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   -

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
   -
   30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 น.
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:33:27
   Project owner
   แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:38:22 น.

   ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมอบรมระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์

   • photo
    • photo

     กิจกรรมหลัก :

     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
     วัตถุประสงค์

     เพื่อเรียนรู้ระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์  ของ สสส.

     กิจกรรมตามแผน

     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

     • เรียนรู้ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์เพื่อการเบิกเงินงวด และปิดโครงการ
     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

      

     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
     • เข้าใจภาพรวมการเบิกเงินโครงการ
     • เรียนรู้วิธีการสมัครใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์, การกำหนดเจ้าหน้าที่โครงการ, การกำหนดสิทธิเจ้าหน้าที่โครงการ
     • ฝึกปฏิบัติการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบรายงาน, การดูรายละเอียดโครงการ, การสร้างรายงานความก้าวหน้าและการนำส่งรายงานความก้าวหน้า
     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     -

     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

     -

     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

     -

     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     -

     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
     -
     20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
     รายงานจากพื้นที่
     โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:57:08
     Project owner
     แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 10:12:32 น.

     ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ

     • photo เอกสารประกอบการอบรม
       เอกสารประกอบการอบรม
      • photo 20 พ.ย. 60 ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ
        20 พ.ย. 60 ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ
       • photo 21 พ.ย.60 ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี
         21 พ.ย.60 ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี

        กิจกรรมหลัก :

        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
        วัตถุประสงค์

        เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินงาน การเงินการบัญชี และการพัสดุ

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        • เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ
        • เรียนรู้ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านบัญชี
        • ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีรายการรับ-จ่าย
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        เข้าใจระเบียบการบริหารจัดการด้านการเงิน ภาษีอากร พัสดุ , ระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี และสามารถบันทึกข้อมูลการเงินโครงการในระบบได้

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        -

        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        ควรให้วิทยากรที่มีความรู้ของ สสส. มาให้ความรู้แทนวิทยากรจากภายนอก 

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        -

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        -

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
        -
        17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30 น.
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 11:18:56
        Project owner
        แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 1 ธันวาคม 2560 19:29:53 น.

        ชื่อกิจกรรม : จัดการประชุมระดมความเห็นในการกำหนดความต้องการฝึกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา

        • photo
         • photo
          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            เพื่อระดมความเห็นในการกำหนดความตองการฝกอบรม Training Needs ต่อพี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            • ตัวแทนจาก สปสช. 12 เขต
            • ตัวแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
            • ตัวแทนจาก สสจ., สสอ., รพ., รพ.สต.

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            วิเคราะหความตองการฝกอบรมต่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ พี่เลี้ยง คณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสา โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (stakeholders)

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            • ตัวแทนจาก สปสช. 12 เขต
            • ตัวแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
            • ตัวแทนจาก สสจ., สสอ., รพ., รพ.สต.

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            • นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ, การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
             โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
            • ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
            • ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ
            • ออกแบบการลงพื้นที่ฝึกอบรมในแต่ละเขต
            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
            • พี่เลี้ยงเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ, การพัฒนาข้อเสนอโครงการ, ความสำคัญของการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด, การลงข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ ในเบื้องต้น
            • ร่วมกันออกแบบการลงพื้นที่ฝึกอบรมในแต่ละเขต ดังนี้ 1) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝึกอบรมวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 2) เขตภาคเหนือ ฝึกอบรมวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 3) เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ฝึกอบรมวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 4) เขตภาคใต้ ฝึกอบรมวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560
            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

            -

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

            -

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
            -
            30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:45:43
            Project owner
            แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2560 10:31:01 น.

            ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา

            • photo แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการปัจจัยเสี่ยง
              แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการปัจจัยเสี่ยง
             • photo
              • photo
               • photo ชี้แจงแกนนำพี่เลี้ยง 5 อำเภอของเขต 12
                 ชี้แจงแกนนำพี่เลี้ยง 5 อำเภอของเขต 12

                กิจกรรมหลัก :

                คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                วัตถุประสงค์

                เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเขต 12 สงขลา ให้สามารถเข้าใจและจัดทำแผนงาน/โครงการได

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                1. การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ประกอบด้วย ตัวแทนสปสช แกนนำชุมชน อสม และ ทีมวิชาการ จำนวน 120 คน อบรมในประเด็น 1) การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 2) การทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ 3) การทำแผนชุมชน 4) การติดตามประเมินโครงการและการประเมินออนไลน์
                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                • พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ของเขต 12 สงขลา

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                • สร้างความเข้าใจด้านการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และยุทธศาสตร์ของกองทุนสุขภาพตำบล ให้กับพี่เลี้ยงกองทุน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพสุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                • นำเสนอแนวคิดการจัดทำโครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด เป็นต้น โดย ดร.ซอฟียะห์ นีมะห์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                • แนวคิดการจัดทำโครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย (PA)
                 โดย ดร.กุลทัตน์ หงษ์ยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                • แนวคิดการจัดทำโครงการบูรณาการด้านอาหารและขยะชุมชน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                • แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและโครงการ จำนวน 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม 1โรคเรื้อรัง (การบริโภคและการมีกิจกรรมทางกาย) ดร.กุลทัตหงส์ชยางกูร และนายญัตติพงศ์แก้วทอง) กลุ่ม 2 อาหาร (การเข้าถึงอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ดร.เพ็ญสุขมากน.ส.วรรณาสุวรรณชาตรี และน.ส.อิสรามิตรช่วยรอด กลุ่ม 3ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ดร.ซอฟียะห์นิมะและน.ส.สิริมนต์ชีวะอิสระกุล กลุ่ม 4ปัจจัยเสี่ยง (ยาเสพติด) ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิน.ส.เยาวลักษณ์ศรีสุกใส และน.ส.ฮามีด๊ะหวันนุรัตน์
                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                • ได้ทีมพี่เลี้ยง ทั้ง 5 อำเภอ
                • รับทราบบทบาทของพี่เลี้ยงร่วมกัน คือ
                1. ต้องทำให้กองทุนมีแผน
                 • เหล้า
                 • บุหรี่
                 • สารเสพติด
                 • อาหาร โภชนาการ
                 • กิจกรรมทางกาย
                2. ทำให้มีโครงการตามแผน
                3. เข้าใจและสามารถใช้ระบบติดตามประเมินผล

                - พี่เลี้ยงสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินการ ดังนี้ 1. อบรมกรรมการกองทุน ให้สามารถ - จัดทำแผน - จัดทำโครงการ - ลงข้อมูลติดตามประเมินผลในระบบออนไลน์ จากนั้น กรรมการกองทุน จะต้องสามารถ 1. ร่วมจัดเวที ทำแผน – พัฒนาโครงการกับกรรมการกองทุน – เครือข่าย/ผู้รับทุน 2. ร่วมจัดเวที เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น 3. การลงข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลออนไลน์

                • ให้ทีมพี่เลี้ยงวางแผนงานที่จะดำเนินงานภายในสองเดือนจะทำอะไรบ้าง และประสานงานกับกองทุนฯที่จะเข้าร่วมดำเนินงาน
                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                -

                ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                -

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                -

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                -

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                -
                19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:58:14
                Project owner
                แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 18:04:43 น.

                ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

                • photo
                 • photo
                  • photo

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
                   • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 13 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
                   • ตัวแทนประสานงานของสปสช.
                   • นักวิชาการอิสระ

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   • ติดตามความคืบหน้าของทีมทำงาน
                   • กำหนดพื้นที่การทำงาน
                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   • ได้พื้นที่การทำงานของเขตภาคใต้ ดังนี้ 1) เขตภาคใต้ตอนบน จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 2) เขตภาคใต้ตอนล่าง จะดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดสตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส โดยคัดเลือกอำเภอที่จะดำเนินการอีกครั้ง
                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   -

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                   -

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                   -

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                   -
                   13 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 - 22.00 น.
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:50:23
                   Project owner
                   แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:03:02 น.

                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ ครั้งที่ 2

                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo

                       กิจกรรมหลัก :

                       คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                       วัตถุประสงค์

                       เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ 

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                       นักวิชาการภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                       การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงฯคณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ ในชุมชน โดยเน้นให้เข้าใจเป้าหมาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิควิธี กระบวนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในชุมชน

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                       • นักวิชาการ สจรส.ม.อ.
                       • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้
                       • ภาคประชาสังคม
                       • ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       • ตัวแทนจาก สปสช.
                       • ตัวแทนจาก สสจ.,สสอ.,รพ.,รพ.สต.

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       • ชี้แจง 1) การพัฒนาขีดความสามารถของพี่เลี้ยง  คณะกรรมการกองทุน  และบัณฑิตอาสา 2) แนวทางการพัฒนาและวิเคราะห์โครงการ 3) ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

                       • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

                       • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการอาหาร โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                       • ติดตามการออกแบบตัวอย่างโครงการ หลักสูตรและเครื่องมือในการจัดการกิจกรรมทางกาย โดย ดร.กุลทัต  หงส์ชยางกูร  รอง ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
                        ม.สงขลานครินทร์

                       • สรุปเนื้อหาสาระหลักของหลักสูตร – คู่มือ ในแต่ละประเด็น 1) Work Flow ของกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ 2) ขั้นตอน/รายละเอียดของการดำเนินงาน (ประเด็นพัฒนา, วัตถุประสงค์, คำจำกัดความ, ขอบเขต ข้อกำหนดที่สำคัญ ฯลฯ) 3) รูปแบบและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินเสริมพลัง โดย ทีมนักวิชาการแต่ละประเด็น

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ได้ร่างคู่มือในการจัดการปัจจัยเสี่ยง

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                       -

                       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                       -

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                       -

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                       -

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                       -
                       29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น.
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:48:16
                       Project owner
                       แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 20:09:41 น.

                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

                       • photo
                        • photo

                         กิจกรรมหลัก :

                         คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                         วัตถุประสงค์

                         เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน 

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                         • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
                         • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                         การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                         • ทีมทำงานของสจรส.มอ.
                         • ตัวแทนประสานงานของสปสช.

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         • ชี้งแจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมทำงานในการดำเนินงานของเขตภาคใต้
                         • กำหนดพื้นที่การทำงาน
                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                         • ได้ขอบข่ายการทำงาน คือ ทีมทำงานหลักต้องช่วยประสานให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และบัณพิตอาสา เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการของกองทุน เกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
                         • ต้องจัดตั้งทีมทำงานของภาคใต้ให้แล้วเสร็จ กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ เพื่อนัดประชุมทำความเข้าใจต่อไป
                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                         -

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                         -

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                         -

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                         -

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         -
                         7 กันยายน 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:37:40
                         Project owner
                         แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:54:58 น.

                         ชื่อกิจกรรม : ประชุมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร-คู่มือ

                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               นักวิชาการภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของพี่เลี้ยงฯคณะกรรมการกองทุนฯ และบัณฑิตอาสาฯ ในชุมชน โดยเน้นให้เข้าใจเป้าหมาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิควิธี กระบวนการในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มาจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในชุมชน

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               • นักวิชาการ สจรส.ม.อ.
                               • นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้
                               • ภาคประชาสังคม
                               • ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                               • ตัวแทนจาก สปสช.
                               • ตัวแทนจาก สสจ.,สสอ.

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               ชี้แจง - แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ
                               - การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
                               โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ - ทบทวน แนวคิด หลักการ ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด - ตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ให้ทีมวิชาการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวนรูปแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติดที่มีในปัจจุบัน 2. รวบรวมตัวอย่างโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด, โครงการกิจกรรมทางกาย และโครงการอาหาร (ความมั่นคงทางอาหาร/อาหารปลอดภัย/โภชนาการสมวัย) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้กองทุนฯและบัณฑิตนำไปใช้ทำแผนและโครงการ 3. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัคร

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               -

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               -

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               -

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               18 สิงหาคม 2560 เวลา 10-00-14.00 น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:09:33
                               Project owner
                               แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:44:42 น.

                               ชื่อกิจกรรม : การประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

                               กิจกรรมหลัก :

                               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                               วัตถุประสงค์

                               เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               ทีมทำงานเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย - ผอ.เขต ของ สปสช. 12 เขต - ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต - ทีมทำงานหลัก

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               ทีมทำงานหลักภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ประกอบด้วย - ตัวแทนจาก สปสช. เขต 3-6 - นักวิชาการจากสสจ., สสอ. - ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               • ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด” โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                               • นำเสนอรูปแบบ/ตัวอย่างการจัดทำโครงการฯ โดย ดร.ซอฟียะห์  นิมะ  อาจารย์สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
                               • แลกเปลี่ยนแนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน และทิศทางการทำงานร่วมกันในพื้นที
                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ทีมทำงานหลักภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จะต้องดำเนินการ - เลือกพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ - พัฒนาทีมพี่เลี้ยง กรรมการ ให้เข้าใจเรื่องการทำแผน - กำหนดว่าการจัดทำแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยง ควรต้องมีโครงการอะไรบ้าง และต้องทำอะไรบ้าง - ช่วยกันกำหนดการติดตามประเมินผลโครงการ

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               -

                               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               -

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               -

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               -

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                               -
                               10 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 15:47:19
                               Project owner
                               แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:12:56 น.

                               ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมแลกเปลี่ยนทีมทำงานหลัก เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo

                                     กิจกรรมหลัก :

                                     คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                     วัตถุประสงค์

                                     เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     ทีมทำงานหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     สร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย - ผอ.เขต ของ สปสช. 12 เขต - ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จาก 12 เขต - ทีมทำงานหลัก

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 36 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     ทีมทำงานหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประกอบด้วย - ตัวแทนจาก สปสช. เขต 1,2 และ เขต 7-10 - นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา - ภาคประชาสังคม

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
                                     • ความสำคัญของการจัดทำโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                     • บทบาทและความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาปัจจัยเสี่ยง
                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     ทีมทำงานหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จะต้องดำเนินการ - เลือกพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ - พัฒนาทีมพี่เลี้ยง กรรมการ ให้เข้าใจเรื่องการทำแผน - กำหนดว่าการจัดทำแผนการจัดการปัจจัยเสี่ยง ควรต้องมีโครงการอะไรบ้าง และต้องทำอะไรบ้าง - ช่วยกันกำหนดการติดตามประเมินผลโครงการ

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     -

                                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     -

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     -

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     -

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                     -
                                     9 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30-16.30 น.
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 16:25:15
                                     Project owner
                                     แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:59:23 น.

                                     ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อให้เข้าใจระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี สสส.

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        การประชุมคณะทำงานโครงการ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        • เรียนรู้ทฤษฎีการบริหารจัดการด้านบัญชี
                                        • ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีรายการรับ-จ่าย
                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        เข้าใจระบบบันทึกรายรับ รายจ่าย สำหรับภาคี และสามารถบันทึกข้อมูลการเงินโครงการในระบบได้

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        -

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน พัสดุ ที่มีความชัดเจนและละเอียดมากกว่านี้

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:41:43
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 19:42:35 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15% งวด 1

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                        วัตถุประสงค์

                                        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        -

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 15%

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        -

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        จ่ายค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับค่าธรรมเนียมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย งวดที่ 1

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        -

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                        -

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                        -

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        -

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        -
                                        25 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น.
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยSirimon CheeSirimon Cheeเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 15:22:10
                                        Project owner
                                        แก้ไขโดย Sirimon Chee เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 17:52:34 น.

                                        ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมทำงานหลัก

                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo

                                           กิจกรรมหลัก :

                                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                                           วัตถุประสงค์

                                           เพื่อร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                           • ทีมทำงานภาคเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                           การประชุมทีมทำงานหลัก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมกันวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบด้วย - ทีมทำงานของสจรส.มอ. - ตัวแทนประสานงานของสปสช.ทั้ง 4 ภาค - ตัวแทน ศอ.บต. 

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                           • นักวิชาการจาก สจรส. ม.อ. จำนวน 2 คน
                                           • เจ้าหน้าที่ สจรส. ม.อ. จำนวน 1 คน
                                           • นักวิชาการจากภาคเหนือ 1 คน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน, ภาคกลาง 2 คน, ภาคใต้ 1 คน

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           • ชี้งแจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทีมทำงาน
                                           • กำหนดขอบข่ายการทำงานของทีมทำงาน
                                           • กำหนดพื้นที่การทำงาน
                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                           • ได้ขอบข่ายการทำงาน คือ ทีมทำงานหลักต้องช่วยกันจัดการให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จะต้องมีแผนงาน/โครงการของกองทุน เกี่ยวกับการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
                                           • ทีมทำงานหลักทั้ง 4 ภาค ต้องกลับไปจัดตั้งทีมทำงานของภาคให้แล้วเสร็จ เพื่อนัดประชุมทำความเข้าใจต่อไป
                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                           -

                                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                           -

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                           -

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                           -

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                           -