ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 60-ข-072

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 60-ข-072

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 70,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 80,567.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -10,567.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนประเด็นห้องย่อยสุขภาพ 100,000.00 48,191.00
1. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 2
2. ประชุมห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาพ:เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในงานสร้างสุขภาคใต้
กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ 0.00 32,376.00
1. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 1

รวมงบทั้งหมด

100,000.00 80,567.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ดร.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย )
วันที่รายงาน