โครงการฐานเรียนรู้อาชีพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31 มีนาคม 2561
หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาหมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลาเมื่อ 31 มี.ค. 2561 16:49:03
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อ 31 มี.ค. 2561 16:52:15 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

๑.การประชาคม
จัดมีการขัดเลือกคณะทำงาน นำเสนอโครงการ
ชาวบ้านเลือกโครงการ
๒.นำเสนอโครงการ
เขียนโครงการ
ตรวจสอบ
๓.ดำเนินกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อพันธ์ปลาดุกอาหาร
ซื้อพันธ์ไก่ อาหาร
ซื้อพันธ์เป็ด
ซื้อพันธ์โค
๔.ประเมิลกิจกรรมโครงการ แบบสอบถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ๑.ประชาชนมีพื้นที่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ๒.ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ๓.ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ๔.มีฐานเรียนรู้อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (90)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 390 คน จากที่ตั้งไว้ 390 คน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในบริเวณชุมชนใกล้เคียง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,410.00 3,960.00 364,000.00 21,300.00 4,380.00 1,950.00 400,000.00